شاخص سرمایه‌گذاری


تاثیر شاخص های بهره وری بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

سرمایه به عنوان یک منبع اقتصادی درجامعه محدودوکمیاب می باشدوهمواره صاحبان سرمایه بدنبال حداکثرکردن بازدهی خویش می باشند. تحت چنین شرایطی بازار سرمایه به ابزار و امکانات جدیدی نیاز دارد که ضمن حفظ حقوق صاحبان سهام و برخورداری از ریسک متعادل حداقل نرخ بازدهی مورد درخواست آنها را تامین نماید. با توجه به فلسفه وجودی صندوق های سرمایه گذاری مشترک که جمع آوری پس اندازهای خرد اما در سطح وسیع می باشد، توسعه این صندوق ها نقش اساسی در جمع آوری پس انداز های راکد توسط بورس وافزایش نقدینگی در فعالیتهای مولد و از سوی دیگر رونق اقتصادی و کاهش تورم ایفا می کند . صندوقهای سرمایه گذاری ،یکی از مهمترین ساز و کارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف به ویژه برای سرمایه گذاران مبتدی در نظر می گیرند.عملکرد صندوقها تحت تأثیربسیاری ازعوامل داخلی وخارجی قرارمی گیرد،که هریک ازاین عوامل می تواند بر روی میزان موفقیت صندوقها دربه حداکثررساندن درآمدشرکت وپرداخت سودبالاتربه سرمایه گذاران تأثیرگذارباشد،مدیران صندوقهاودست اندرکاران بازارسرمایه وسیاستگذاران اقتصادی باید باشناخت دقیقی از این عوامل محیطی تصمیماتی اتخاذ نمایندکه سرمایه گذاران بتوانندباقبول ریسک معقول به بازده مناسب دست یابند. ازجمله این عوامل،تأثیرشاخص های بهره وری نیروی کار و سرمایه است که می تواند برعملکرد صندوقها و در نهایت سودآوری آنها موثرباشد . بنابراین 5 سوال اساسی در دو حوزه ی اقتصادی و مالی بیان می شود که :1-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر شاخص بهره وری نیروی کار قرارمی گیرد2-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیرشاخص بهره وری سرمایه قرارمی گیرد3-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر بازدهی دوره قبل قرارمیگیرد4-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر سن صندوق قرارمیگیرد5-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر نسبت فعالیت سرمایه قرارمیگیرد هدف اصلی این مطالعه بررسی برخی از عوامل تبیین کننده عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد. در این راستا تلاش خواهد شد تا تأثیرشاخص بهره وری نیروی کار، شاخص بهره وری سرمایه، سن صندوق،بازدهی دوره قبل صندوق و نسبت فعالیت سرمایه صندوق بر عملکرد آن ها مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی اثرپذیری عملکرد صندوق ها از پنج عامل فوق تشریح گردد. فرضیه اصلی1- شاخص بهره وری نیروی کار برعملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک موثر است. فرضیه اصلی2- شاخص بهره وری سرمایه برعملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک موثر است. جامعه آماری در این تحقیق صندوق های سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای دی ماه 1388 تا ابتدای تیر ماه 1392 در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها از روش های آمار توصیفی و نیز از روش های آمار استنباطی استفاده می شود و کلیه اطلاعات مورد نیاز وارد نرم افزارexcel شده ، سپس اطلاعات وارد نرم افزارeviewsشده و مورد آزمون و تحلیل قرارخواهد گرفت.در تحقیق حاضر برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون بصورت داده های پانل استفاده شده است. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که رابطه مستقیم و معنی داری میان بهره وری نیروی کار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک وجود دارد بطوری که با افزایش بهره وری نیروی کار صندوق ها، عملکرد آن ها نیز بهبود می یابد. همچنین نتایج بدست آمده گویای آن است که رابطه مستقیم و معنی داری میان بهره وری سرمایه و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک وجود دارد بطوری که افزایش بهره وری سرمایه صندوق ها، عملکرد آن ها را بهبود می بخشد.

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران

در این پژوهش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی شامل شاخص شارپ، مدیلیانی، انحراف معیار، بتای سنتی، ترینر و جنسن و تئوری فرا مدرن پرتفوی شامل شاخص سورتینو، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب بررسی شد. ارتباط میان رتبه‌بندی صندوق‌ها بر مبنای معیارهای مختلف مقایسه گردید. دوره بررسی از سال 1387 (آغاز فعالیت صندوق‌ها در ایران) تا پایان سه ماه.

فرااعتمادی مدیران سرمایه گذاری و شاخص های ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک از شاخص های ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی آن ها استفاده شده است. به منظور بررسی رابطه بین فراعتمادی مدیران شاخص سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها، نمونه ای شامل مدیران سرمایه گذاری 37 صندوق سرمایه گذاری مشترک، مورد بررسی گرفته است.نتایج تحلیل داده ها با مدل همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین فرااعتمادی مدیران سرمایه گذاری و .

تاثیر بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای بر شاخص های ریسک و بهره وری سرمایه

بیش ­اطمینانی از بارزترین سوگیری­ها در سطح خرد مالی رفتاری می‌باشد این پژوهش به بررسی تأثیر بیش­اطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایه­گذاری و مخارج سرمایه­ای بر شاخص‌های ریسک (انحراف بازده سهام و انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی) و بهره­وری سرمایه در شرکت­های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. در این پژوهش تعداد 132 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 بررسی‌شده است. جهت آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیو.

بررسی ارتباط جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی رابطة جریان‌های نقدی صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1387 تا بهمن1391 با استفاده از اطلاعات 65 صندوق سرمایه­گذاری مشترک تأسیس‌شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی این دوره است. در این پژوهش از تغییرات روزانۀ مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه‎گذاری مشترک و همچنین تغییرات روزانۀ ارزش مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، به‎منز.

آنچه در مورد صندوق های مشترک سرمایه گذاری باید بدانیم

بازارهای مالی در دهه های اخیر باتحولات چشمگیری مواجه شده اند. باپیدایش واسطه های مالی جدید و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه های مالی خاص و به ویژه بانکها تاحدودی کاسته شده است و جایگاه خاصی برای واسطه هایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشترک1 و شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه باز، ایجاد شده است. به عبارتی بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر بجای آن که صرفا سپر.

پایداری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک درایران با استفاده از استراتژی مومنتوم

یکی از جدیدترین گزینه های سرمایه گذاری در ایران، صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشند. برای انتخاب بهترین و مطمئن ترین صندوق، می بایست عملکرد گذشته ی آن را بررسی نمود. برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه شاخص سرمایه‌گذاری گذاری از معیارهای مختلفی از جمله معیارهای مدرن و پست مدرن استفاده می گردد. در این پژوهش، پایداری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران با استفاده از استراتژی مومنتوم بررسی گردیده است.

رکورد شاخص تولید و سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های بزرگ صنعتی شکسته شد

شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۱۶ رسیده که بالاترین رقم در طول دهه ۹۰ محسوب می‌شود.

رکورد شاخص تولید و سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های بزرگ صنعتی شکسته شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شادا، بانک مرکزی وضعیت نماگر‌های اقتصادی سه ماهه چهارم سال گذشته را منتشر کرده که بر اساس آن در طول سال ۱۴۰۰ شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از (بنگاه‌های تولیدی صنعتی با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) با ۳.۱ درصد افزایش به عدد ۱۱۶ رسیده است.

شاخص ۱۱۸.۹ برای کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۰، بالاترین رقم در طول یک دهه اخیر است. براساس آمار‌های بانک مرکزی شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به شرح زیر بوده است:

رکورد شاخص تولید و سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های بزرگ صنعتی شکسته شد

بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد، در طول سال گذشته برای ۳۵ هزار و ۲۵۲ واحد صنعتی مجوز تاسیس صادر شده که برای ساخت و بهره‌برداری از این واحدها، ۱۰۸۰ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. این رقم، رشد ۷۴.۲ درصدی تقاضای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را نشان می‌دهد.

همچنین در سال گذشته ۶ هزار و ۷۴۷ واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند که برای این واحد‌ها ۱۸۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است شاخص سرمایه‌گذاری که از نظر تعداد ۳.۱ درصد و از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری، ۸.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

رشد قابل توجه صدور مجوز تاسیس واحد‌های صنعتی، هر چند که تا مرحله دریافت پروانه بهره‌برداری، نقشی در ارتقاء سطح تولید ندارد، اما بیانگر افزایش انگیزه و تقاضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است و در صورت استمرار مزیت نسبی تولید و تامین مالی به مرحله دریافت پروانه بهره‌برداری و تولید هم خواهد رسید.

رکورد شاخص تولید و سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های بزرگ صنعتی شکسته شد

شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۱۶ رسیده که بالاترین رقم در طول دهه ۹۰ محسوب می‌شود.

رکورد شاخص تولید و سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های بزرگ صنعتی شکسته شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شادا، بانک مرکزی وضعیت نماگر‌های اقتصادی سه ماهه چهارم سال گذشته را منتشر کرده که بر اساس آن در طول سال ۱۴۰۰ شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از (بنگاه‌های تولیدی صنعتی با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) با ۳.۱ درصد افزایش به عدد ۱۱۶ رسیده است.

شاخص ۱۱۸.۹ برای کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۰، بالاترین رقم در طول یک دهه اخیر است. براساس آمار‌های بانک مرکزی شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به شرح زیر بوده است:

رکورد شاخص تولید و سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های بزرگ صنعتی شکسته شد

بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد، در طول سال گذشته برای ۳۵ هزار و ۲۵۲ واحد صنعتی مجوز تاسیس صادر شده که برای ساخت و بهره‌برداری از این واحدها، ۱۰۸۰ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. این رقم، رشد ۷۴.۲ درصدی تقاضای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را نشان می‌دهد.

همچنین در سال گذشته ۶ هزار و ۷۴۷ واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند که برای این واحد‌ها ۱۸۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است که از نظر تعداد ۳.۱ درصد و از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری، ۸.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

رشد قابل توجه صدور مجوز تاسیس واحد‌های صنعتی، هر چند که تا مرحله دریافت پروانه بهره‌برداری، نقشی در ارتقاء سطح تولید ندارد، اما بیانگر افزایش انگیزه و تقاضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است و در صورت استمرار مزیت نسبی تولید و تامین مالی به مرحله دریافت پروانه بهره‌برداری و تولید هم خواهد رسید.

ارزان‌ترین بازار سرمایه‌گذاری کدام است؟

ارزان‌ترین بازار سرمایه‌گذاری کدام است؟

هفته دوم تیرماه را نیز با بازدهی منفی به پایان رسید. شاخص کل بازدهی منفی یک درصد را به ثبت رساند. شاخص هم وزن بازدهی منفی ۰.۷ درصدی داشت. ارزش معاملات خرد سهام این هفته پایین بود و این نشان از این موضوع دارد که این ریزش اصلاحی در روند بلندمدت صعودی است. هر چند همچنان معتقدیم که روند بازار در میان مدت نزولی است و هنوز زمان پایان اصلاح فرا نرسیده است. مهم‌ترین خبر این هفته، اخبار مربوط به مذاکرات بود. پیش از این بازار با هر شاخص سرمایه‌گذاری خبر مثبتی از برجام یکپارچه سرخ‌پوش می‌شد و به نوعی واکنش سریع و کوتاه‌مدت بازار این بود که به دلیل کاهش دلار بازار هم ریزشی خواهد شد. اما اکنون پارادایم تغییر کرده است. چرا که با رشد دلار از ۲۶ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان بورس رشدی نکرد و با دلار نیمایی محاسبه شد. اگر برجامی هم رخ بدهد با ریزش دلار می‌تواند تا حداکثر تا رقم ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان را ببیند و در نتیجه برای بازار ما اثر منفی نخواهد گذاشت. حتی این موضوع باعث می‌شود که گ‍پ بین دلار آزاد و نیمایی که در حال حاضر در شاخص سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ درصد است کمتر شود که به نفع بازار سرمایه است.

از طرفی با وقوع برجام و برداشته شدن تحریم‌ها اثرات بسیار مثبتی در بازار خواهیم داشت. از باز شدن دست دولت گرفته تا پروژه‌های زیر ساخت تا افزایش حجم بیشتر صادرات و کاهش هزینه مراودات مالی شرکت‌ها. با افزایش قیمت صادرات در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها مجبور به دادن تخفیف‌های بالایی هستند. اما در کل برجام هم برای صنایع دلاری و صنایع ریالی در بورس اثرات مثبتی دارد.

دیروز گزارش جدید مسکن بانک مرکزی آمد و نشان از این داشت که حباب قیمتی بازار مسکن بزرگ‌تر شده است. هر متر خانه به‌ طور متوسط به رقم ۴۰ میلیون تومان رسید و این شاید در ظاهر برای سهامداران بازار سرمایه سخت باشد که نظاره‌گر رشد بازارهای موازی باشند. اما بازار ما رشد نکند اما شاخص سرمایه‌گذاری در واقع نشان می‌دهد که بورس چقدر از تورم عقب بوده و پتانسیل نهفته خوبی نیز دارد. در سال‌های قبل با رشد تورم، بورس هم رشدی رو با یک فاز تاخیر داشت. اما امسال به دلیل تغییر در سیاست‌های کلان، تورم مقدار بیشتری از سود شرکت‌ها را می‌خورد. البته باید منتظر گزارش‌های ۱۲ ماهه باشیم ولی به نظر می‌آید که حاشیه سود خالص شرکت‌ها کمتر از قبل باشد. البته این بدان معنا نیست که شرکت‌ها از تورم جا می‌مانند، بلکه با کمی تاخیر رشد خود را شروع می‌کنند. خرداد ماه تورم نقطه به نقطه رکورد تاریخی خود را زد و تورم ساالیانه به حدود ۵۰ درصد رسید. این یعنی نگهداری نقدنیگی و خرید اوراق بدهی یا صندوق با درآمد ثابت از هر دارایی ریسک‌دارتر است و سود واقعی که نصیب این افراد خواهد شد. این سود در سال منفی ۳۰ درصد می‌شود نه به اندازه سود اسمی ۲۰ درصد. بنابراین نگهداری هر نوع دارایی بهتر از ریال هست و در بین بازارها بازار سهام ارزان‌ترین است. گزارش ماهانه شرکت روی شاخص سرمایه‌گذاری بازار اثر دارد. شرکت‌ها حداقل از نظر فروش مشکل ندارند ولی برای بهای تمام شده باید منتظر گزارش‌های سه ماهه ماند. برای پالایشی‌ها منتظر گزارش‌های خوب سه ماهه هستیم و با چشم‌انداز مثبتی که از قیمت نفت جهانی وجود دارد این گروه جز جذاب‌ترین گروه‌ها می‌تواند باشد. بازار همچنان ترس‌هایی از قیمت‌های جهانی دارد. در دو هفته گذشته هفته خوبی را در بازار جهانی کامودیتی‌ها شاهد نبودیم اما امیدوار هستیم که این هفته شاهد ثبات نسبی در قیمت‌ها باشیم. در شاخص کل شاهد یک روند میان مدت نزولی هستیم. قله‌ها و دره‌های یکی پس از دیگری در سطح پایین‌تری قرار گرفته‌اند. ار اس ‌ای و‌ ام اف ‌ای هر دو برتری قدرت فروش را به قدرت خرید نشان می‌دهند. البته این هفته شاخص به محدوده حمایت روانی ۱۵۰۰ هزار واحد واکنش مثبتی نشان داد اما با توجه به گام قدرتمند نزولی بیشتر پیش‌بینی می‌شود که شاخص تا حمایت ۱۴۵۰ هزار واحد اصلاحی داشته باشد. از منظر ایچیموکو هم به شاخص کل نگاه کنیم میبینیم که نحوه قرار‌گیری تنکانسن کیجونسن و قیمت روند نزولی را نشان می‌دهد. قیمت با ورود به محدوده ابر کومو پولبکی داشت. اما با برخورد قیمت به تنکانسن انتظار داریم که اصلاح تا محدوده پایین ابر کومو یعنی محدوده ۱۴۵۰ هزار واحد ادامه داشته باشد شاخص هم وزن خوشبختانه حمایت مهم ۴۲۰ هزار واحدی خود را حفظ کرده و واکنش مثبت به آن نشان داده است . هرچند روند غالب اصلاح را نشون می‌دهد اما اندیکاتور‌های ار اس ‌ای و ‌ام اف ‌ای در محدوده خنثی هستند و برابری قدرت خرید به فروش را نشان می‌دهد. به نظر می‌آید که یک خبر کوچک و یک جرقه از امید می‌تواند پایان اصلاح برای شاخص هم وزن باشد. اما اگر همچنان بازار در تردید و ناامیدی به سر ببرد انتظار اصلاح رو تا محدوده ۴۰۰ هزار واحد که محدوده حمایتی ۳۸ درصد فیبوناچی را داریم. نسبت شاخص کل به شاخص هم ‌وزن برتری سهم‌های کوچک و متوسط بازار را نسبت به سهم‌های بزرگ نشان می‌دهد. بنابراین برای هفته آینده پیش‌بینی می‌کنیم که بازار بازدهی منفی و نزدیک به متعادل را داشته باشد و بازدهی سهم‌های کوچک و متوسط بازار بهتر از سهم‌های بزرگ باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری (مبتنی بر شاخص) چیست؟

صندوق سرمایه‌گذاری (مبتنی بر شاخص) چیست؟

صندوق‌های سرمایه گذاری یکی از بهترین ابزارهای سرمایه‌گذاری برای افراد تازه‌وارد و حتی معامله‌گران فعال بازار بورس محسوب می‌شوند. در مقاله‌های قبلی به صورت کامل به انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری از قبیل صندوق قابل معامله در بورس (ETF)، صندوق مختلط و صندوق درآمد ثابت اشاره کردیم. هر کدام از شاخص سرمایه‌گذاری شاخص سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند و سرمایه‌گذاران با توجه به میزان ریسک‌پذیری و اهداف خود، یک یا چند مورد را انتخاب می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص و مزایا و معایب آن‌ها بپردازیم.

این ویدئو را حتما ببینید!

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص چیست؟

همان‌طور که از نام این صندوق پیدا است، هدف اصلی آن تطابق پرتفوی بورسی سرمایه‌گذار با شاخص بازار اوراق بهادار است. صندوق‌های مبتنی بر شاخص معمولا سرمایه خود را بر اساس چارچوب‌های تعریف شده در یکی از شاخص‌های مورد نظر در بازار بورس، برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند. منظور از شاخص در این تعریف، الزاما شاخص اصلی بازار بورس نیست! این شاخص می‌تواند هر یک از شاخص‌های موجود در این بازار را شامل شود. معامله‌گران فقط زمانی می‌توانند در این صندوق خرید و فروش داشته باشند که یک سرمایه‌ تازه توسط سرمایه‌گذار جدید به صندوق وارد شود یا سرمایه‌ای از صندوق به دلیل خروج یکی از سرمایه‌گذاران، کم شود.

همان‌طور که اشاره کردیم، رکن اصلی در این صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شاخص مبنایی است که امور صندوق بر اساس آن، برنامه‌ریزی می‌شود. این شاخص می‌تواند شاخص طلا، مسکن یا هر شاخص دیگری باشد اما این صندوق‌ها در بازار بورس بیشتر مبتنی بر شاخص اصلی بازار یعنی شاخص سهام هستند. بر این اساس، قابل درک است که دارایی این صندوق‌ها از سهام شرکت‌های بزرگ، که بر شاخص بازار تاثیر می‌گذارند، تشکیل می‌شود.

نحوه پیدایش صندوق‌های مبتنی بر شاخص

همان‌طور که اشاره کردیم هدف اصلی در این صندوق‌ها، پیروی از یک شاخص مبنا است که در این چارچوب پرتفوی بورسی بتواند نزدیک به شاخص اصلی بازار حرکت کند. نظریه شکل‌گیری این صندوق‌ها از «فرضیه بازار کارا» الگوبرداری شده است. شخصی به نام جان بوگل (John Bogle) تلاش کرد بر اساس این فرضیه اولین صندوق مبتنی بر شاخص S&P500 طراحی و راه‌اندازی کند که در این مسیر موفق بود و توانست یکی از بهترین شرکت‌های مدیریت دارایی جهان را تاسیس کند.

تفاوت صندوق‌های مبتنی بر شاخص با صندوق‌های سهامی

همان‌طور که می‌دانید نوع ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس، استراتژی اصلی صندوق‌ها را تعیین می‌کند. صندوق‌های شاخصی بسیار شبیه به صندوق سهامی هستند اما تفاوت‌هایی نیز دارند. یکی از تفاوت‌های موجود بین این دو صندوق، انتخاب سهام شرکت‌های بورسی است. صندوق‌های شاخصی بنا به چارچوب‌هایی که برای آن‌ها تعریف شده، تمایل دارند دارایی خود را از سهام شرکت‌های بزرگ تشکیل دهند اما دارایی صندوق‌های سهامی بیشتر، از سهام شرکت‌هایی است که منجر به سود می‌شوند. در ضمن صندوق‌های مبتنی بر شاخص معمولا ۸۰ درصد از دارایی خود را به خرید سهام شرکت‌های بزرگ و مابقی را برای خرید اوراق قرضه، سپرده‌های با درآمد ثابت و … اختصاص می‌دهند.

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص مناسب چه افرادی است؟

با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش قبلی، متوجه شدیم که ریسک صندوق‌های شاخصی نسبت به صندوق‌های سهامی کمتر است. این نوع صندوق بیشتر مناسب افرادی است که به دنبال یک سرمایه‌گذاری مطمئن در بازار بورس هستند. معمولا افرادی که در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، زمان یا دانش کافی برای معاملات مستقیم در بازار بورس را ندارند. پس صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای این افراد بهترین گزینه هستند. صندوق مبتنی بر شاخص برای افراد تازه‌وارد در بازار بورس، گزینه مناسبی به شمار می‌آید.

مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص

  1. اولین و بزرگ‌ترین مزیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص، کاهش یا حذف هزینه‌های سبدگردانی و مدیریت صندوق است. این صندوق‌ها در نهایت باید مطابق با شاخص مبنا پیشروی کنند و نیازی به برنامه‌ریزی و مدیریت خاص ندارند. با این کار تا حد زیادی در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.
  2. نقش مدیریت در این صندوق‌ها حذف می‌شود چرا که هدف یک مدیر در صندوق، کسب سود است در صورتی که در این صندوق‌ها سعی می‌شود تمام حرکات و تصمیم‌گیری‌ها به شاخص مبنا نزدیک باشد.
  3. زمانی که بازار بورس در وضعیت مناسبی است یا به عبارت دیگر در بازار گاوی، صندوق‌های مبتنی بر شاخص به شکل فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنند و سودهای خوبی برای سرمایه‌گذاران کسب می‌شود.

معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص

زمانی که اوضاع بازار مناسب نیست و به صورت مکرر درگیر نوسان‌های قیمتی می‌شود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری انعطاف خوبی دارند و با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب از این شرایط سربلند خارج می‌شوند اما صندوق‌های مبتنی بر شاخص این انعطاف‌پذیری را در مقابل نوسانات بازار ندارند و ممکن است سرمایه‌گذاران را با ضرر مواجه کنند. برای نمونه می‌توان به صندوق مشترک آگاه اشاره کرد که از ابتدای تاسیس در سال ۱۳۸۷ تا کنون، بیش از ۳۹ هزار درصد بازدهی داشته است و با مدیریت حرفه‌ای، توانسته است دارایی سرمایه‌گذاران را از گزند نوسانات بازار در امان نگه دارد. این صندوق به عنوان پربازده‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری کشور شناخته می‌شود.

تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص در کشورهای غربی بسیار زیاد است اما در ایران فقط سه صندوق بر این اساس فعالیت می‌کنند:

  • صندوق شاخصی فیروزه (ETF)
  • صندوق شاخصی کارآفرین
  • صندوق شاخصی کاردان (ETF)

سخن آخر

در این مقاله به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص پرداختیم. هدف اصلی صندوق‌های مبتنی بر شاخص این است که مطابق با یک شاخص مبنا در حرکت باشند و در نهایت، یک پرتفوی بورسی متناسب با شاخص در بازار ایجاد کنند. این صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های در سهام ریسک کمتری دارند و گزینه مناسبی برای یک سرمایه‌گذاری امن به شمار می‌آیند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.