اجزای تحلیل SWOT


تعریف تحلیل SWOT

Swotدر لغت به معنی قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهدیدات است و دراصطلاح فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر های موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل swot گویند. واژه swot برگرفته از این لغات می باشد:

strength-S به معنی قدرت

Weakness - Wمعنی ضعف

opportunity-o - به معنی فرصت

Threat-T به معنی تهدید

"محققان الگوهای متفاوتی را برای شناسایی همه ی عوامل (چه موثر و چه غیر موثر) بر فعالیت های یک سازمان ارایه نموده اند که در بیشتر متون با عناوین تجزیه و تحلیل قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهدید ها یا swot. TWOS.WPTS به کار برده اند."استراتژی هر سازمان متاثر از فرایند تعامل آن با محیط بیرونی است و بنابراین پیش بینی وضعیت آینده نقشی اساسی در فرایند موفقیت سازمان و کشور دارد . در این میان شناخت عوامل محیطی و همچنین شناسایی عوامل درونی بسیار مهم می باشد ."تجزیه و تحلیل swot یکی از ابزار های استراتژیک تطابق قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت ها و تهدید های برون سازمانی است . تجزیه و تحلیل swot تحلیلی منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین استراتژی که بهترین تطابق بین انها را ایجاد نماید ارایه می هد.از این دید گاه این الگو یک استراتژی است که قوت ها و فرصت ها را به حد اکثر و ضعف ها و تهدیدات را به حداقل ممکن می رساند . برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات در چهار چوب کلی SO.WO.ST.WT. پیوند داده می شود و گزینه استراتژی بین آنها انتخاب می شود ." در این تحلیل همیشه چهار استراتژی پیشنهاد می شود :" هدف از استراتژی WT حتی الامکان نقاط ضعف و تهدیدات است و شر کتی که بیشترین عوملش در این خانه متمرکز باشد وضعیت جالبی نداشته و در ورطه ی ور شکستگی خواهد بود. استراتژی WO هدفش کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت هاست در این حالت شرکت ها به علت دارا بودن ضعف های اساسی امکان استفاده از فرصت های به دست آمده را ندارند. استراتژی ST بر اساس توانمندی شرکت در مقابل تهدیدات بنا شده است هدف آن این است که توانمندیهای موجود را افزایش و در مقابل تهدیدات را کاهش دهد. در استراتژیSO هر شرکتی علاقه مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد که بتواند بهره گیری از توانمندی ها و فرصت ها را به حد اکثر برساند " در تحلیل swot عوامل موثر بر شرکت یا سازمان به دو دسته عوامل بیرونی یا خارجی و عوامل درونی یا داخلی تقسیم می شود:

الف) عوامل بیرونی

این عوامل خارج از سازطمان بو ده است و بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند اما در اختیار سازمان نبوده و سازمان هیچ گونه تاثیری بر آنها ندارد . هدف از بررسی محیط خارجی تهییه فهرستی محدود از فرصت هایی که می تواند به یک سازمان سود رسانده یا تهدیداتی که باید از آنها اجتناب شود. عوامل بیرونی خود به دو گونه می باشد :

فرصت یک موقعیت عمده در محیط موسسه می باشد .یعنی ان چه که موسسه را در رسیدن به اهدافش یاری ی نماید و به عنوان موتور محرکه ای است که شتاب حرکت موسه را جندین برابر می کند . "سه منبع اصلی فرصت ها و تهدید ها عبارتند از 1- فشار ها و روند ها (سیاسی اقتصادی اجتماعی و فن آوری) 2- مراجعان مشتریان و پرداخت کنندگان مالیات 3- رقبا و همکاران .پس فرصت ها مطلوب موسسه بوده و بایستی کوشش نمایند تا آنها را به حداکثررسانده و از آنها استفاده بهینه کنند.

"تهدید یک موقعیت نا مطلوب عمده در محیط موسسه است و به عنوان مانعی بر سر راه موسسه قرار دارد و آن را از رسیدن به اهدافش باز می دارد . در مورد فرصت ها و تهدیدات می توان گفت که آنچه برای یک موسسه تهدید قلمداد می شود ممکن است برای یک موسسه دیگر عامل فرصتی باشد. پس فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است .موسسه تا جایی که می تواند بایستی محدود کننده و تهدیدات را به حد اقل رسانده یا آنها را به عوامل فرصتی و مزیتی تبدیل کنند. درک درست فرصت ها و تهدیدات محیطی فرا روی سازمان به مدیران کمک می کند تا استراتژی سازمانی را با بینش و فراست بهتری اتخاذ نموده و مسیر حرکت سازمان را به طور اثر بخش تری تععین نماید. البته باید تئجه داشت که آنچه برای یک سازمان تهدید قلمداد می شود ممکن است برای سازمان دیگر فرصت باشد و فرصت یا تهدید بودن یک عاملنسبی است . در مورد سطح کلان و کشور ها نیز می توان گفت که عواملی این چنین وجود دارند که بایستی مورد توجه قرار گرفته و در برنامه ریزی های کشوری لحاظ شوند

ب)عوامل درونی

این عوامل در اختیار شرکت بوده و جزء عوامل داخلی می باشند .پس در عین حال که بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند سازمان نیز بر آنها تاثیر دارد . هدف از بررسی محیط درونی تهییه فهرستی از نقاط قوت است که سازمان برای به دست آوردن سود بایستی از آنها بهره برداری نمایند و یا نقاط ضعفی که برای جلو گیری از ضرر یا کاهش سود باید از آنها اجتناب نمایند. عوامل درونی نیز همانندعوامل بیرونی دو دسته می باشند که عبارتند از :

قوت منبع مهارت یا مزیت دیگری است نسبت به رقبا و نیاز های بازار هایی که موسسه در آنها کار می کند یا خواهد کرد قوت یک شایستگی ممتاز است که مزیت مقایسه ای موسسه در بازار می شود . قوت نقطه ی اتکای سازمان است که با استفاده از آن می خواهد به اهداف خود برسد " بر مبنای این نقاط قوت شاخه ی اجرایی را میتان به موتوری قدرتمند برای رشد تغیییر نو اوری و خدمت تبدیل کرد." پس هر سازمانی بایستی این نقاط قوت را برای جامه عمل پوشاندن به رسالتش به حد اکثر رسانده و از آنها به عنوان مزیتی رقابتی در مقابل رقبا استفاده نمایند.

ضعف یک محدودیت یا کمبود در منابع مهارت ها و توانایی هایی است که جدا مانع عملکرد اث بخش می شود .ضعف یک عمل درونی است که مختل کننده فعالیت های سازمان بوده و در رسیدن سازمان به اهدافش خلل ایجاد میکند پس لازم است تا سازمان این عوامل را در حد امکان به حد اقل رسانده و یا در جهت رسیدن به اهدافش از آنها بهره برداری نماید. ضعف ها عواملی هستند که هر سازمانی که وجود خارجی دارد قطعا با آنها رو به رو است و نمی تواند از آنها دوری گزیند بلکه بایستی با درکی صحیح آنها را نظارت کرده و مهار نمایند. درک صحیح نقاط قوت و ضعف اسا سی به سازمان کمک می کند تا با استفاده بهینه از قوت ها و به حد اقل رساندن ضعف ها اجزای تحلیل SWOT با اثر بخشی بیشتری به اهداف رسیده و از هدر رفتن منابع و امکانات سازمان جلوگیری نمایند. در سطح ملی و کلان نیز بایستی این نقاط مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری مناسب قوت ها و اجتناب از ضعف ها استراتزی مناسب تدوین شده و به اجرا در آید.

تحلیلswot مطابق آنچه که گفته شد بر آن است تا این عوامل (درونی و بیرونی )را شناسایی و ددر جهت بهره برداری بهینه از آنها گام بردارد.

مطالب مشابه :

جدول ماتریسی (swot)

نمونه دولتی شهید آتش پوش - جدول ماتریسی (swot) - دبیرستان متوسطه اول بسرانه شهید آتش پوش آستانه

جدول ماتریسی (swot)

مدیریتی - آموزشــــی - جدول ماتریسی (swot) - رجبعلی قربان نیای درگاه

کار برگ طرح شهرسازی 4

ـ جدول Swot مطالعات ترافيك و حمل و ـ ارائه نمونه (هاي) مختلف از اجزاي طرح

آشنایی با روش مدیریتی swot

طرح یک معماری - آشنایی با روش مدیریتی swot - طراحی معماری ؛ با هدف تمرين و آموختن روش دست يابي

تحلیل SWOT

برای ترسیم جدول swot معمولا یک برگ کاغذ را به چهار قسمت تقسیم می کنند و در نمونه سوالات

تعریف تحلیل SWOT

تعریف تحلیل swot. Swotدر لغت به معنی قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهدیدات است و دراصطلاح فرایند

911022: مفاد تحویل موقت مطالعات اول بهمن 1391

ب-معرفی دو نمونه مسکن داخلی بارویکردحفظ طبیعت و ترسیم جدول ----swot----از فصل سوم نتیجه

عنوان پروژه : بررسی فرصتها ،تهديدات،نقاط ضعف وقوت ( SWOT) درمديريت پسماند

2- تفكيك زباله در مناطق نمونه ( swot ) جدول 1- ماتريس نقاط قوت ( s ) نقاط ضعف ( w ) 1- آگاهي

اجزای تحلیل SWOT

تجزیه‌و‌تحلیل محیط داخلی در شناسایی نقاط قوت و ضعف یک سازمان کمک می‌کند. با رقابتی‌تر شدن تجارت و تغییرات سریع در محیط خارجی، اطلاعات محیط خارجی، موارد مهمی را جهت اثربخشی برنامه‌های درازمدت اضافه می‌کند.

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) به همراه مراحل و

2022-1-5 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (Internal Factor Evaluation IFE) یکی از مراحلی که در برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار انجام می‌شود، بررسی محیط داخلی است. ابزارهای مختلفی برای این کار وجود دارد که از بین آنها، «ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل محیطی در

در عصر حاضر به دلیل تغییرات شرایط بازار و رقابت بالای تجارت، ارزیابیو تجزیه و تحلیل عوامل محیطی توسط شرکت ها در یک صنعت می تواند موجبات موفقیت سازمان ها را فراهم نموده و از وقوع بحران های سازمانی جلوگیری نماید یکی از

تحلیل محیط داخلی سازمان ارزیابی عوامل داخلی

2022-2-16 روش‌های مختلف برنامه ریزی استراتژیک با وجود همه‌ی تفاوت‌هایشان، در یک چیز مشترکند: آن‌ها از شما انتظار دارند که بتوانید محیط خارجی و نیز فضا و محیط داخلی سازمان یا کسب و کار را تحلیل کنید. این همان چیزی است که در

تحلیل محیط کسب و کار به زبان ساده راهنمای جامع

در این راهنما چگونگی با تحلیل محیط کسب و کار به دو روش نیروهای پورتر (برای محیط نزدیک) و PESTEL (برای محیط دور) آشنا می‌شوید. برای درک تأثیر کسب‌وکار روی محیط ، دیجی‌کالا مثال شایسته‌ای است. آن‌ها فرهنگ خرید جامعه‌ی

دانلود مقاله : تاثیر پردازش و تجزیه و تحلیل داده

تاثیر پردازش و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ بهداشت و درمان در محیط رایانش ابری با اجرای خوشه Hadoop ☆ عنوان انگلیسی Impact of Processing and Analyzing Healthcare Big Data on Cloud Computing Environment by Implementing Hadoop Cluster ☆ کد

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش چیست و چگونه انجام می

2022-2-20 در این مقاله نگاهی به تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش انداخته و می‌آموزیم که چگونه می‌توانیم فعالیت‌های کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنیم. اما چگونه باید تصمیم بگیرید که کدام مزیت رقابتی را انتخاب کنید؟

عوامل محیطی تاثیرگذار داخلی و خارجی بر کسب و

2016-9-28 مدل تجزیه و تحلیل SWOT یا مدیریت استراتژیک یک ابزار رایج برای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در هر پدیده و پروژه ای می باشد. در این مدل محدودیت ها و فرصت هایی که برای اجرای پروژه وجود دارد، به طور دقیق مشخص می شود.

تاثیر فساد بر محیط اقتصاد کلان. تجزیه و تحلیل

تاثیر فساد بر محیط اقتصاد کلان. تجزیه و تحلیل تجربی در مراحل کشورهای توسعه عنوان انگلیسی The Corruption Influence on the Macroeconomic Environment. Empirical Analysis on

شن چیست ؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش

به علاوه، منابع طبیعی و روش‌های تولید شن و ماسه مشابه یکدیگر است. به عبارت دیگر، این سنگدانه‌ها از محصولات یک فرآیند هستند. با این وجود، شن و ماسه در ابعاد، منشا و کاربری با یکدیگر تفاوت دارند.

تجزیه و تحلیل FMEA: مثال کاربردی و

تجزیه و تحلیل FMEA: مثال کاربردی و. به طور دوره ای، نقص در توسعه و تولید تجهیزات مختلف رخ می دهد. نتیجه چیست؟. تولید کننده دارای تلفات قابل ملاحظه ای در ارتباط با آزمایش های اضافی، بازرسی ها و

Magiran تاثیر پاسخگویی بار بر توسعه تولید در محیط

امروزه برنامه های پاسخگویی بار مورد توجه فراوانی قرار گرفته اند. با گسترش این برنامه ها، مشتریان می توانند مشابه سمت تولید، در بهره برداری سیستم مشارکت کنند و بر این اساس نیاز به بازبینی مدل های برنامه ریزی سیستم قدرت

تعریف برنامه ریزی استراتژیک چیست؟ انواع روش ها

2020-3-22 همانطور که در اکثر مدل ها مشخص است اصولا طراحی استراتژی بر دو بعد اساسی، تجزیه و تحلیل محیط داخلی سازمان (نقاط قوت و ضعف مؤسسه) و تجزیه و تحلیل دقیق عوامل محیطی شامل فرصتها و تهدیدهای محیطی استوار است.

تاثیر فساد بر محیط اقتصاد کلان. تجزیه و تحلیل

تاثیر فساد بر محیط اقتصاد کلان. تجزیه و تحلیل تجربی در مراحل کشورهای توسعه عنوان انگلیسی The Corruption Influence on the Macroeconomic Environment. Empirical Analysis on Countries Development Stages ☆ کد مقاله سال انتشار

دانلود مقاله : تاثیر پردازش و تجزیه و تحلیل داده

تاثیر پردازش و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ بهداشت و درمان در محیط رایانش ابری با اجرای خوشه Hadoop ☆ عنوان انگلیسی Impact of Processing and Analyzing Healthcare Big Data on Cloud Computing Environment by Implementing Hadoop Cluster ☆ کد

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش چیست و چگونه انجام می

2022-2-20 در این مقاله نگاهی به تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش انداخته و می‌آموزیم که چگونه می‌توانیم فعالیت‌های کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنیم. اما چگونه باید تصمیم بگیرید که کدام مزیت رقابتی را انتخاب کنید؟

انسان‌ها چگونه محیط زیست را تحت تأثیر قرار می

2016-6-1 تغییرات آب و هوا ، انقراض گونه‌ها و آلودگی تبدیل به مسئله‌ای نگران کننده‌ برای همه ملت‌ها در سرتاسر جهان شده‌اند. آگاهی از چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن محیط زیست

: مدیریت های استراتژیک

برخورداری از بینش استراتژیک در رویارویی با مقوله مدیریت و فراگیری آن که چگونه‌ می توان ابزار تجزیه و تحلیل استراتژیک را در تنظیم و بر اجرای استراتژی به کار گرفت، مدیران را با چشم اندازهای جدیدی برای رهبری سازمان‌های

چه عواملی بر قابلیت اطمینان یک محصول تأثیر می

گاهی اوقات ملاحظات قابلیت اطمینان در طراحی به درستی تجزیه و تحلیل نمی شوند و فقط در مراحل بعدی تولید یا در هنگام استفاده اجزای تحلیل SWOT یافت می شوند. 2. عیوب و اشتباهات ساخت

شن چیست ؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش

به علاوه، منابع طبیعی و روش‌های تولید شن و ماسه مشابه یکدیگر است. به عبارت دیگر، این سنگدانه‌ها از محصولات یک فرآیند هستند. با این وجود، شن و ماسه در ابعاد، منشا و کاربری با یکدیگر تفاوت دارند.

Magiran تاثیر پاسخگویی بار بر توسعه تولید در محیط

امروزه برنامه های پاسخگویی بار مورد توجه فراوانی قرار گرفته اند. با گسترش این برنامه ها، مشتریان می توانند مشابه سمت تولید، در بهره برداری سیستم مشارکت کنند و بر این اساس نیاز به بازبینی مدل های برنامه ریزی سیستم قدرت

تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت، تهديدها و فرصت ها

تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت، تهديدها و فرصت ها. تحلیل SWOT برای اولین بار در سال 1950 توسط دو فارغ التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نامهای جورج آلبرت اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شد. در آن زمان

تعریف برنامه ریزی استراتژیک چیست؟ انواع روش ها

2020-3-22 همانطور که در اکثر مدل ها مشخص است اصولا طراحی استراتژی بر دو بعد اساسی، تجزیه و تحلیل محیط داخلی سازمان (نقاط قوت و ضعف مؤسسه) و تجزیه و تحلیل دقیق عوامل محیطی شامل فرصتها و تهدیدهای محیطی استوار است.

ریختن زباله در طبیعت = نابودی محیط زیست

2018-2-23 ریختن زباله در طبیعت = نابودی محیط زیست. از سوی دیگر، انباشته شدن زباله در محل و شهرها مکان خوبی برای رشد میکروبها و تولید و تکثیر حشرات و جانوران موذی نظیر موش است؛ زیرا زباله 3 عامل رشد و

معرفی تحلیل SWOT ( قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و

معرفی تحلیل SWOT SWOT در لغت به معنی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات است و در اصطلاح فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر‌های موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل SWOT گویند. واژه SWOT برگرفته از این لغات می‌باشد:

Magiran بهینه سازی محیط کشت صنعتی برای تولید

در این تحقیق به منظور بالا بردن تولید زیست توده سلولی مخمر Candida membranifaciens بهینه سازی اجزای محیط کشت با کمک روش رویه پاسخ و در دو مرحله، غربال گری اجزای محیط کشت و بهینه سازی سنجه های موثر بر تولید انجام گرفت.

تجزیه و تحلیل کلان داده در اینترنت اشیاء

تجزیه و تحلیل کلان داده در اینترنت اشیاء. یک محیط پر رونق اینترنت اشیاء به استانداردسازی نیاز دارد که متشکل از قابلیت همکاری، سازگاری، قابلیت اطمینان و اثربخشی عملیاتی در سطح جهانی است

: مدیریت های استراتژیک

برخورداری از بینش استراتژیک در رویارویی با مقوله مدیریت و فراگیری آن که چگونه‌ می توان ابزار تجزیه و تحلیل استراتژیک را در تنظیم و بر اجرای استراتژی به کار گرفت، مدیران را با چشم اندازهای جدیدی برای رهبری سازمان‌های

انسان‌ها چگونه محیط زیست را تحت تأثیر قرار می

2016-6-1 تغییرات آب و هوا ، انقراض گونه‌ها و آلودگی تبدیل به مسئله‌ای نگران کننده‌ برای همه ملت‌ها در سرتاسر جهان شده‌اند. آگاهی از چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن محیط زیست

هدف‌گذاری با کمک مدل SMART

این اهداف سازمان هستند که افراد را در یک سازمان گرد هم می‌آورد و بازی رقابتی را برای کسب بیشترین سود و مزیت، ایجاد می‌کند. استراتژی رقابتی، نقشه رسیدن به هدف و کسب مزیت رقابتی است. پیش از آنکه برای رسیدن به مقصد به دنبال استراتژی و نقشه راه باشید، باید بدانید می‌خواهید به کجا بروید. تنها بعد از مشخص بودن هدف کسب‌وکار است که تدوین انواع مختلف استراتژی ( اقیانوس آبی، قیمت‌گذاری، فروش، محصول‌محور، مشتری‌محور) و ابزارهای متداول مورد استفاده از آن (MBO، چارچوب 7S مکنزی، مدل پورتر، چارچوب SWOT، ماتریس رشد-سهم بازار، مدل PESTLE) و به طور کلی تمام تاکتیک‌های رقابتی و تحلیل رقبا، معنا پیدا می‌کند. در این بلاگ، مدل SMART به عنوان ابزاری ساده و کاربردی برای تعیین اهداف کسب‌وکار، معرفی می‌شود.

مدل SMART

تمام کسب‌وکارهایی که در صنعت موردنظر شما فعالیت می‌کنند، لزوما موفق نیستند. از میان طیف وسیعی از فعالان صنعت، تنها یک یا تعداد محدودی از شرکت‌ها، رهبر بازار می‌شوند و قواعد بازی رقابتی را تعیین می‌کنند. دنبال کردن اهداف متعدد و بعضا متناقض، منجر شده است تا کسب‌وکارهای بسیاری با صرف بودجه و زمان زیاد، بدون کسب نتیجه مطلوب، از بازی کناره‌گیری کنند. بنابراین مشخص کردن اهداف به گونه‌ای که همواره آن‌ها را پیش رو داشته و طرح جامع و مدل کسب‌وکار را براساس آن‌ها تدوین کنید، گام آغازین شروع فعالیت تجاری شما است. مدل SMART از 5 المان اصلی تشکیل شده است که به سادگی، امکان تعیین اهداف در شرایط رقابتی امروزی را برای رهبران کسب‌وکارها فراهم می‌نماید. نام این مدل، از کنار هم قرار گرفتن ابتدای نام لاتین مشخصه‌های تشکیل دهنده آن، ایجاد شده است.

اجزای مدل SMART

مدل SMART، هدف‌گذاری را با استفاده از 5 مشخصه، برای استراتژیست‌ها آسان‌تر می‌کند. بر طبق این مدل، اهداف کسب‌وکار شما باید 5 مشخصه اصلی را دارا باشند:

S (Specific، مشخص)

اهداف کسب‌وکار شما باید شفاف، واضح و بدون هیچ‌گونه اجزای تحلیل SWOT ابهامی باشند. بدین ترتیب برداشت‌های مختلفی از آن‌ها ایجاد نخواهد شد. ” افزایش فروش” محصول جدید یا ” افزایش لید (Lead)” در طول یک کمپین تبلیغاتی 360، اهداف مشخصی نیستند. میزان افزایش فروش برای افراد مختلف، به گونه‌ای متفاوت تعبیر می‌شود. افزایش 10% فروش محصول تا پایان سال یا افزایش 20% میزان بازدید از وب‌سایت شرکت در طول دوره شش ماهه، به صورت کاملا مشخص اهداف را برای افراد سازمان و تصمیم‌گیرندگان تعیین می‌کند.

M (Measurable، قابل اندازه‌گیری)

تعریف مبهم و کلی اهداف، کنترل آن‌ها را دشوار و حتی غیرممکن می‌کند. در تعیین اهداف کوتاه‌ و بلندمدت سازمان، همواره می‌بایست برای سوالاتی نظیر چه مقدار، چه تعداد، تا چه زمانی یا چه درصدی، پاسخی داشته باشید. شاخصه‌های ارزیابی میزان موفقیت و پیشرفت فرایندها و معیارهای کنترل به شما کمک می‌کند تا همواره از روند پیشرفت فعالیت‌ها و علل موفقیت یا شکست آن‌ها و به طور کلی عملکرد سازمان، آگاه باشید.

A (Achievable، قابل دستیابی)

اهداف شما با توجه به شرایط رقابتی و منابع و توانایی‌های سازمان می‌بایست قابلیت تحقق داشته باشند. چنانچه بدون توجه به ظرفیت‌ها و نقاط قوت و ضعف خود، هدف‌گذاری نمایید، علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد و شکست، با کارکنان بی انگیزه و ناامید مواجه خواهید شد.

R (Relevant or Realistic، مرتبط یا واقعی)

اهدافی را که به عنوان مقصد برای کسب‌وکار خود در نظر می‌گیرید، باید با قابلیت، ظرفیت و حوزه اجزای تحلیل SWOT فعالیت شما مرتبط باشد. برای مثال در شرایطی که با بحران اقتصادی و ظهور رقبای قدرتمند مواجه هستید، تعیین افزایش فروش محصول تجاری به بیش از 50% به عنوان هدف، چندان معقولانه نیست. اهداف تعیین شده می‌بایستی بر مبنای شرایط واقعی سازمان و در مدت زمان مشخص، قابل دسترس باشند. همواره از خود بپرسید آیا می‌توانید دستیابی به اهداف مورد نظر را با قابیلت‌های خود در مدت زمان معلوم، تضمین کنید. شناسایی درست پرسونای مخاطب و تحلیل دقیق داده‌های تحقیقات بازار به شما در تدوین اهداف واقعی و امکان‌سنجی آن‌ها کمک می‌کند.

T (Time based، مبتنی بر زمان)

اهداف سازمان بدون وجود یک چارچوب زمانی مشخص و فرایندهای هدف‌گذاری شده، تحقق پیدا نمی‌کند. هنگامی‌که اهداف سازمان را تدوین می‌کنید، از شرط زمانی و تعیین زمان آغاز و پایان، غافل نشوید. تا هنگامی که اهداف به زمان خاصی محدود نباشند، حس اضطرار یا انگیزه‌ای برای تحقق آن‌ها ایجاد نخواهد شد. برای مثال انجام طیف وسیعی از فعالیت‌های برند اکتیویشن برای افزایش 10 درصدی فروش در شش ماه ابتدایی سال، می‌تواند به عنوان هدف دپارتمان بازاریابی یک شرکت، تعریف شود.

گام آغازین فعالیت تمام کسب‌وکارها، تعریف اهداف کوتاه و بلندمدت برای کسب مزیت رقابتی است. مدل SMART از طریق یادآوری 5 المان اساسی، تعریف اهداف و کنترل فرایندها، تحقق آن‌ها را برای رهبران کسب‌وکار ساده‌تر می‌نماید. شرکت تبلیغاتی مات، با استفاده از تیم تخصصی و حرفه‌ای، کسب‌وکار شما را در تدوین اهداف بازاریابی، استراتژی‌های تبلیغاتی و کسب مزیت رقابتی یاری می‌کند.

اجزای تحلیل SWOT

آخرین شماره

شماره های پیشین

 • ✓ شماره 69 - بهار 1401
 • ✓ شماره 68 - زمستان 1400
 • ✓ شماره 67 - پاییز 1400
 • ✓ شماره 66 - تابستان 1400
 • ✓ شماره 65 - بهار 1400
 • ✓ شماره 64 - زمستان 1399
 • ✓ شماره 63 - پاییز 1399
 • ✓ شماره 62 - تابستان 1399
 • ✓ شماره 61 - بهار 1399
 • ✓ شماره 60 - زمستان 1398
 • ✓ شماره 59 - پاییز 1398
 • ✓ شماره 58 - تابستان 1398
 • ✓ شماره 57 - بهار 1398
 • ✓ شماره 56 - زمستان 1397
 • ✓ شماره 55 - پاییز 1397
 • ✓ شماره 54 - تابستان 1397
 • ✓ شماره 53 - بهار 1397
 • ✓ شماره 52 - زمستان 1396
 • ✓ شماره 51 - پاییز 1396
 • ✓ شماره 50 - تابستان 1396
 • ✓ شماره 49 - بهار 1396
 • ✓ شماره 48 - زمستان 1395
 • ✓ شماره 47 - پاییز 1395
 • ✓ شماره 46 - تابستان 1395
 • ✓ شماره 45 - بهار 1395
 • ✓ شماره 44 - زمستان 1394
 • ✓ شماره 43 - پاییز 1394
 • ✓ شماره 42 - تابستان 1394
 • ✓ شماره 41 - بهار 1394
 • • شماره جاری
 • • براساس شماره های نشریه
 • • نمایه نویسندگان
 • • براساس موضوعات
 • • براساس نویسندگان

صفحات نشریه

 • • شناسنامه
 • • اصول اخلاقی
 • • راهنماي تدوين مقاله
 • • ارزيابي
 • • درباره ما
 • تماس با نشریه

OpenAccess Hamtajoo

فهرست مقالات تکنیک SWOT

توسعه فضایی به چگونگی و کیفیت قرارگیری اجزا منطقه- خطوط، سطوح و نقاط شکل دهنده سازمان فضایی می پردازد. بر اساس مستندات موجود توسعه فضایی یکی از بازوان قوی و قدرتمند جهت بروز و ظهور قابلیتهای هر منطقه است. استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) به منظور از بين بردن اختلاف ساختاري چکیده کامل

توسعه فضایی به چگونگی و کیفیت قرارگیری اجزا منطقه- خطوط، سطوح و نقاط شکل دهنده سازمان فضایی می پردازد. بر اساس مستندات موجود توسعه فضایی یکی از بازوان قوی و قدرتمند جهت بروز و ظهور قابلیتهای هر منطقه است. استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) به منظور از بين بردن اختلاف ساختاري منطقه اي و ايجاد فرصت برابر براي تمامي مناطق و اصلاح سازمان فضایی طرح گردیده است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت توسعه فضایی شهرستان رشت با تاکید بر الگوی راهبرد توسعه منطقه ای می باشد. دستیابی به هدف مد نظر از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی و بیرونی شهرستان در زمینه توسعه فضایی صورت گرفت. مهم ترین قوت، حوزه نفوذ و کارکردهای منطقه ای گسترده برخورداری از شبکه های اجزای تحلیل SWOT زیربنایی نسبتا قوی با امتیاز 0.45؛ مهم ترین ضعف، وجود رقابت شدید و نابرابر برای کاربری های مسکونی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی و وجود محدودیت های اکولوژیکی در جهت توسعه ی فعالیت های صنعتی، مسکونی و . با امتیاز 0.23؛ مهم ترین فرصت، فراهم بودن بستر مناسب برای فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی و نقش پذیری در اقتصاد ملی و به لحاظ نزدیکی مسافت به پایتخت به عنوان بزرگ ترین بازار مصرفی کشور با امتیاز 0.58 و نهایتا مهم ترین تهدید، آشفتگی فضایی ناشی از استقرار نامناسب جمعیت و فعالیت در منطقه با امتیاز 0.32 بوده است. با مطالعه اسناد بالادست و نظرات کارشناسی با استفاده از مدل سوات و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) به ارائه اولویت راهبردی توسعه منطقه پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که؛ شهرستان رشت به شدت دچار تمرکزگرایی و رشد ناموزون و عدم توسعه فضایی متناسب و متعادل در استان می باشد که این امر در سلب توان رقابت پذیری مناطق اطراف و واگذاری برخی از وظایف و اختیارات شهرستان به نواحی اطراف بسیار موثر است. همچنین با توجه به قرارگیری منطقه مورد مطالعه در موقعیت رقابتی، استراتژی توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای حاشیه خزر بیشترین امتیاز را بین استراتژی های برآمده از موقعیتهای چهارگانه کسب کرده است. پرونده مقاله

تحلیل SWOT

تحلیل SWOT مخفف Strenght، Weakness، Opportunities و Threats تکنیکی است که به شما کمک می کند تا نقاط قوت، ضعف، موقعیتها و تهدیدها را در خصوص هدفی مشخص تعیین کنید. تحلیل SWOT معمولا در تصمیم گیری های استراتژیک کاربرد دارد اما می تواند علاوه بر کاربرد در برنامه ریزی برای اهداف تجاری و شرکتی در برنامه ریزی اهداف شخصی نیز کاربرد داشته باشد.

برای ترسیم جدول SWOT معمولا یک برگ کاغذ را به چهار قسمت تقسیم می کنند و در هر بخش یکی از مواردی که در ابتدای مطلب ذکر کردم را می نویسند. اما در شرایطی ممکن است برای اهداف میان مدت یا بند مدت لازم باشد تا تحلیل SWOT جلوی شما باشد و با پیشرفت فعالیتها نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصتها تبدیل شود. بنابراین شما نیاز خواهید داشت تا این جدول را بروز رسانی کنید. بجای نوشتن مجدد جدول می توانید از این روش استفاده کنید:

۱- یک مقوای بزرگ را به چهار قسمت تقسیم کنید.

۲- بالای مقوا ابتدا بنویسید نقاط قوت و روبرویش بنویسید نقاط ضعف.

۳- پایین مقوا فرصتها و روبرویش تهدیدها.

۴- چهاررنگ مختلف از کاغذ چسب دار (Stick) انتخاب نمایید. من از رنگ سبز برای نقاط قوت، از رنگ نارنجی برای نقاط ضعف، از رنگ صورتی برای فرصتها و از رنگ زرد برای تهدیدها استفاده می کنم.

۵- موارد مرتبط با نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها را بر روی کاغذها بنویسید و آنها را در بخش مربوطه بچسبانید.

۶- هرگاه که لازم باشد می توانید یک برچسب جدید به قسمت مورد نظر اضافه کنید و هرگاه که وضعیت یک برچسب تغییر کرد می توانید آن را منتقل نمایید. مثلا یک نقطه ضعف تبدیل شود به نقطه قوت. مزیت این کار این است که علاوه بر اینکه شما همیشه برای اعمال تغییرات دستتان باز است، به دلیل تمایز رنگ می توانید تغییرات در رسیدن به هدف خود را همیشه دنبال کنید.

۷- جدولتان را به دیوار بچسبانید.

نتیجه کارتان باید چیزی شبیه به این عکس باشد:

جدول SWOT

اگر که ایده های برای طراحی جدول SWOT دارید می توانید در بخش نظرات آن را مطرح کنید.

مطالب مشابه :

جدول ماتریسی (swot)

نمونه دولتی شهید آتش پوش - جدول ماتریسی (swot) - دبیرستان متوسطه اول بسرانه شهید آتش پوش آستانه

جدول ماتریسی (swot)

مدیریتی - آموزشــــی - جدول ماتریسی (swot) - رجبعلی قربان نیای درگاه

کار برگ طرح شهرسازی 4

ـ جدول Swot مطالعات ترافيك و حمل و ـ ارائه نمونه (هاي) مختلف از اجزاي طرح

آشنایی با روش مدیریتی swot

طرح یک معماری - آشنایی با روش مدیریتی swot - طراحی معماری ؛ با هدف تمرين و آموختن روش دست يابي

تحلیل SWOT

برای ترسیم جدول swot معمولا یک برگ کاغذ را به چهار قسمت تقسیم می کنند و در نمونه سوالات

تعریف تحلیل SWOT

تعریف تحلیل swot. Swotدر لغت به معنی قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهدیدات است و دراصطلاح فرایند

911022: مفاد تحویل موقت مطالعات اول بهمن 1391

ب-معرفی دو نمونه مسکن داخلی بارویکردحفظ طبیعت و ترسیم جدول ----swot----از فصل سوم نتیجه

عنوان پروژه : بررسی فرصتها ،تهديدات،نقاط ضعف وقوت ( SWOT) درمديريت پسماند

2- تفكيك زباله در مناطق نمونه ( swot ) جدول 1- ماتريس نقاط قوت ( s ) نقاط ضعف ( w ) 1- آگاهياشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.