درباره اهرم نیرو


2022-09-18T17:36:16+04:30

علوم تجربی (کلهری)

آموزش کامل اهرم ها + قرقره هاعلوم سال سوم راهنمایی

اهرم اولین بار توسط دانشمند یونانی، اَرَشْمیدُس در سال ۲۶۰ قبل از میلاد توصیف شده است. او گفته است: «به من جایی برای ایستادن بدهید، من زمین را جابه‌جا خواهم کرد.»
اهرم از سه بخش بازوی محرک، بازوی مقاوم و تکیه‌گاه تشکیل شده است.نیروی محرک بر بازوی محرک وارد می‌شود و نیروی مقاوم که معمولاً وزنه است، درباره اهرم نیرو بر بازوی مقاوم وارد می‌شود. اهرم‌ها بسته به محل تکیه‌گاه به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند.


بطور ساده منظور ما از اهرم میله ای است که میتواند حول یک تکیه گاه دوران کند .مانند الاکلنگ،دیلم ،قرقره ،و …..

اهرم ها یا ماشینها با پنج ویژگی یا حالت به ما کمک می کنند

1-افزایش یا کاهش نیرو مانند ناخن گیریا قیچی سلمانی

2- تغییر جهت نیرو مانند جک ماشین

3-افزایش مسافت مانند جاروی رفتگران

۴-افزایش سرعت مانند استفاده از فرغون یا سطح شیبدارکه بارها یا وسایل سریع تر جابجا میشوند

5-انتقال نیرو که در تمامی ماشین ها انتقال نیرو وجود دارد وبه نوعی نیرو را منتقل می کنند.

اهرم بر اساس قرار گرفتن محل تکیه گاه, نیروی محرک و نیروی مقاوم به چند نوع تقسیم می شوند:

الف) اهرم نوع اول

در صورتیکه تکیه گاه بین نقطه اثر نیروی مقاوم و نیروی محرک باشد, اهرم از نوع اول است.

اهرم نوع اول به سه حالت دیده می شود:

زمانیکه تکیه گاه درست در وسط نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار گرفته باشد, در این صورت بازوی محرک و بازوی مقاوم با هم برابرند.


در این حالت, اهرم فقط از راه تغییر جهت نیرو به ما کمک می کند.

نکته: مزیت مکانیکی این اهرم همیشه یک است.
مانند قرقره ثابت ،آلاکلنگ


زمانیکه تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم ولی نزدیک به نیروی مقاوم باشد, در این حالت, اهرم از راه های زیر به ما کمک می کند.

۱)تغییر جهت نیرو: زیرا تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم قرار دارد.

۲) افزایش نیرو: زیرا بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است. (LR>LE)

نکته: مزیت مکانیکی این اهرم همواره از یک بیش تر است.


زمانیکه تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم بوده ولی نزدیک به نیروی محرک باشد, در این حالت اهرم از راه های زیر به ما کمک می کند.

۱)تغییر جهت نیرو: زیرا تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم قرار است.

۲) افزایش مسافت اثر نیرو: زیرا بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است. (LR >LE)

نکته: مزیت مکانیکی این اهرم همواره از یک کم تر است.

مانند قیچی کاغذ بری

در این نوع از اهرم تکیه گاه بر یکی از دو انتهای میله منطبق است، اگر نیروی محرک بر انتهای دیگر میله و بطور قائم به سمت بالا وارد شود، نیروی مقاوم بر وسط میله در راستای قائم و به سمت بالا وارد می‌شود. در این حالت نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد.اهرم نوع دوم مانند :چرخ دستی -فرغون - فندق شکن،گیوتین کاغذ،پانچ-درب بطری باز کن و…


در این نوع اهرم که عکس نوع دوم است. میله از یکی از دو انتهای خود از بالا به تکیه گاه تکیه کرده است و نیروی محرک بر وسط میله اثر می‌کند، در راستای قائم و به سمت بالا و نیروی مقاوم بر انتهای دیگر میله و در راستای قائم به سمت بالا وارد می‌شود. در این نوع اهرم نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قرار دارد. مزیت مکانیکی اهرم همچون هر ماشین از نسبت نیروی محرک و مقاوم بدست می‌آید.

البته اگر از اصطکاک صرفنظر کنیم، مزیت مکانیکی اهرم از نسبت طول بازوی محرک بر طول بازوی مقاوم هم بدست می‌آید.

مانند :دست وپای انسان ،راکت تنیس، چوب بیس بال ،برف پاک کن ماشینِ -انبریخ – جاروی فراشی- موچین- قند گیر و….

مزیت مکانیکی یک اهرم به ما نشان می‌دهد که استفاده از یک اهرم (به طور کلی هر ماشین ساده) چه قدر مفید است و ماشین، نیروی وارده را چند برابر کرده است. مزیت مکانیکی کمیتی بی‌بُعد می‌باشد.

رابطه کلی برای تمام ماشین‌ها یا مزیت مکانیکی واقعی ('A) : نیروی مقاوم R (نیرویی که ماشین بر جسم وارد می‌کند) تقسیم بر نیروی محرک E (نیرویی که ما بر ماشین وارد می‌کنیم).

R: نیروی مقاوم
E: نیروی محرّک

رابطه ویژه اهرم‌ها در صورت وجود نداشتن اصطکاک (مزیت مکانیکی کامل (A) ) : در صورت وجود نداشتن اصطکاک مزیت مکانیکی کامل داریم که از تقسیم طول بازوی محرک (LE)، بر طول بازوی مقاوم (LR) به دست می‌آید:

LE : طول بازوی محرک
LR : طول بازوی مقاوم

نکته: در صورتیکه از اصطکاک صرف نظر کنیم, مزیت مکانیکی اهرم را می توان از رابطه زیر بدست آورد

آموزش قرقره ها

شخصی می‌خواهد وزنه فوق العاده سنگینی را نه از راه پله بلکه از طریق پنجره ساختمان به داخل ساختمان انتقال دهد. او برای این کار از طناب و قرقره استفاده می‌کند. این وسایل باعث می‌شوند که وزنه با نیروی کمتر از وزن خود بالا کشیده شود. این کار چگونه عملی می‌شود؟

قِرقِره چرخی است که در لبه‌های خود شیاری دارد برای نگهداشتن طناب یا کابل. قرقره از ماشین‌های ساده است و معمولاً برای کاهش نیروی لازم برای کشیدن یا بلند کردن بارها طراحی می‌شوند.

یکی از انواع قرقره ی ساده ،قرقره ی ثابت است.

سیستمی را در نظر بگیرید که قرقره از جایی آویزان است و در آن طناب به قرقره ای وصل شده است در این حالت طناب از روی قرقره می گذرد .اگر طناب همگن باشد،کشش طناب در تمام طول آن یکسان خواهد بود.اگر کشش در یک طرف قرقره با طرف دیگرش متفاوت باشد، قرقره شروع به چرخش می کند تا کشش طناب ها در طرفین برابر شود. در حالت کلی قرقره ثابت فقط جهت نیرو راتغییر می دهد. پس مزیّت مکانیکی این قرقره همواره برابر ۱ است .
مزیت مکانیکی این قرقره همواره برابر یک است و از راه تغییر جهت نیرو به ما کمک می کند.

توجه: این قرقره نظیر اهرم نوع اول حالت اول است.

سیستم دیگری که به بالا بردن اجسام کمک می‌کند قرقره متحرک است. انتهای طنابی را به تکیه گاه ثابتی ببندید و انتهای دیگرش را که از شیار قرقره متصل به وزنه‌ای وصل شده، عبور داده و بالا بکشید.

درست است که به کمک قرقره‌ها جسم را با نیروی کمتری بالا می‌برید، اما باید طناب را بیشتر از حالتی که جسم را مستقیما بالا می‌برید، بکشید. هر بار که طناب را ۳ متر با دست بکشید، جسم فقط ۱٫۵ متر بالا می‌آید. توجیه این مساله چنین است که اگر جسم ۱٫۵ متر بالا بیاید، هر دو طرف طناب که جسم را نگه داشته‌اند نیز ۱٫۵ متر کوتاه می‌شوند. بنابراین، باید ۳ متر طناب کشیده باشید. یعنی، جسم با نیرویی برابر نصف وزن آن بالا کشیده می‌شود.


وزن جسمی که بالا کشیده می‌شود را نیروی مقاوم و فاصله‌ای که جسم بالا می‌رود را بازوی مقاوم می‌نامند. نیرویی که به کار می‌برید، نیروی محرک و مسافتی که این نیرو در آن درباره اهرم نیرو اعمال می‌شود بازوی محرک نام دارد. بازوی محرک همواره برابر است با حاصلضرب بازوی مقاوم در تعداد طنابها.

این قرقره از راه افزایش نیرو به ما کمک می کند.

مزیت مکانیکی کامل این قرقره برابر ۲ است. زیرا بازوی محرک (قطر چرخ) همواره دو برابر بازوی مقاوم (شعاع چرخ) است.

نکته: قرقره متحرک مانند اهرم نوع دوم است, با این تفاوت که مزیت مکانیکی اهرم (با تغییر دادن محل نیروی مقاوم) قابل تغییر است در حالیکه مزیت مکانیکی این قرقره تغییر نمی کند.(A=2)

هدف از به کار بردن دستگاه‌ها کاهش نیروی محرک است. می‌توان دستگاه قرقره‌ها را طوری باهم ترکیب کرد که نیروی محرک بازهم کمتر شود. اگر قرقره متحرکی که وزنه‌ای به آن بسته شده را از طریق طنابی به یک قرقره ثابت سوار کنیم. نیروی مقاوم به جای دو طناب، میان سه طناب تقسیم می‌شود. در این حالت بازوی محرک سه برابر بازوی مقاوم می‌باشد. با استفاده از قرقره‌های بیشتر، بازهم می‌توان نیروی محرک را کمتر کرد.

در ترکیب قرقره‌های مرکب چنین تصور می‌شود که اصطکاک بیشتر ظاهر می‌شود، در صورتیکه اصطکاک در آرایش هندسی دستگاه تأثیری ندارد. اما اصطکاک طناب با قرقره مهم است که برای کاهش آن (تا ناچیز و قابل صرف نظر شود) شیار قرقره را روغن کاری می‌کنند.

برای آنکه به مزیت های مکانیکی بالاتری دست یافت می توان دو یا چند قرقره ثابت و متحرک را با هم ترکیب کرد و یک قرقره مرکب به وجود آورد. در این حالت قرقره ها را به شکل های مختلفی با یکدیگر ترکیب می کنیم.


الف) در یک روش, برای بستن تمام قرقره ها فقط از یک رشته نخ استفاده می شود.


در این حالت برای به دست آوردن مزیت مکانیکی کامل دستگاه به دو صورت عمل می کنیم:

۱- تعداد نخ های متصل به قرقره متحرک را می شمریم.

۲- نیروی کشش نخ (T) را مشخص کرده و مزیت مکانیکی کامل را به دست می آوریم.

ب) قرقره های ارشمیدس:

برای اتصال این قرقره ها به یکدیگر از چند رشته نخ استفاده می شود.

برای بدست آوردن مزیت مکانیکی کامل این دستگاه از دو راه استفاده می شود:

الف) نیروی کشش نخ (T) را مشخص می کنیم.

توجه: وجود قرقره ثابت در مزیت مکانیکی کامل دستگاه هیچ تاثیری ندارد ولی چون کشیدن ریسمان به سمت پایین آسانتر از کشیدن به سمت بالاست گاهی برای آسانتر شدن کار از قرقره ثابت استفاده می شود.


ج) ممکن است قرقره به صورت زیر به یکدیگر وصل شده باشند, در این صورت برای به دست آوردن مزیت مکانیکی کامل.


۱) از راه کشش نخ استفاده می کنیم.

تذکر: قرقره ها را به شکل های گوناگون می توان با هم ترکیب کرد. در هر مورد برای به دست آوردن مزیت مکانیکی کامل می توان از نیروی کشش نخ استفاده کنیم.

محدودیت افزایش نیرو

کم کردن نیروی محرک با به کار بردن تعداد بیشتری از قرقره‌ها محدودیت دارد. زیرا در تحلیل اخیر از عواملی همچون نیروی اصطکاک، وزن قرقره‌های متحرک کشسانی طناب و مقاومت هوا صرف نظر کرده‌ایم. در حالت واقعی مسئله، هر بار که یک قرقره اضافه کنیم اصطکاک دستگاه افزایش می‌یابد. اگر قرقره متحرک باشد که در واقع این نوع قرقره نیروی محرک را کاهش می‌دهد، درباره اهرم نیرو وزن آن به نیروی مقاوم اضافه می‌شود. نیروی محرک در یک دستگاه واقعی همواره از نیروی محرک آرمانی که با تقسیم نیروی مقاوم میان طنابها بدست می‌آید، بزرگ‌تر است.


اگر تعداد قرقره‌ها افزایش یابد ممکن است مقدار نیروی مقاوم به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. نیروی اصطکاک نیز، با اینکه باعث افزایش نیروی محرک می‌شود، هیچ تأثیری در مقداری که باید طناب کشیده شود، ندارد.قرقره‌های مرکب به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:۱-قرقره‌های مرکبی که اجزای آنها توسط یک رشته نخ به هم متصل شده اند و برای به دست آوردن مزیت مکانیکی کامل آنها باید رشته خ‌های متصل به قرقره‌های متحرک را شمرد.۲-قرقره‌های مرکبی که با چند رشته نخ متصل شده اند و مزیت مکانیکی کامل آنها از فرمول دو به توان تعداد قرقره‌های متحرک به دست می‌آید.انواع دیگری از قرقره‌های مرکب نیز وجود دارند که برای به دست آوردن مزیت مکانیکی آنها باید از راههای دیگری استفاده کرد.

انواع قرقره های صنعتی:


مزیت مکانیکی قرقره

طبق تعریف نسبت بازوی محرک بر بازوی مقاوم یا نیروی مقاوم بر نیروی محرک مزیت مکانیکی دستگاه است. این مقدار برای قرقره ثابت و متحرک ۲ بوده و برای قرقره متحرکی که از دو تا قرقره ثابت و متحرک تشکیل شده برابر ۳ است.

مزیت مکانیکی واقعی قرقره:

نیروی مقاوم بر نیروی محرک

مزیت کامل قرقره:

بازوی محرک بر بازوی مقاوم یا جابجایی نیروی محرک بر جابجایی نیروی مقاوم

بازده دستگاه مقابل ۹۰% است. برای بالابردن یک وزنه ی ۱۳۵۰ نیوتنی چه مقدار نیروی محرک نیاز داریم؟

تهدیدهای نصرالله درباره میدان کاریش را جدی بگیرید

تهدیدهای نصرالله درباره میدان کاریش را جدی بگیرید

2022-09-18T17:36:16+04:30

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «یوآو گالانت» وزیر سابق اسکان رژیم صهیونیستی و نماینده فعلی پارلمان این رژیم از حزب «لیکود» امروز در مصاحبه با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به مقامات تل آویو هشدار داد که تهدیدهای سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان را جدی بگیرند.

وی همچنین خواستار آمادگی برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی از سوی حزب الله لبنان به میدان گازی کاریش شد.

دبیرکل حزب الله لبنان روز شنبه در سخنرانی خود به مناسبت اربعین حسینی (ع) درباره مناقشه دریایی با رژیم صهیونیستی تاکید کرد: چشم ما و موشک هایمان نیز به سمت کاریش هستند. تهدیدهای دشمن هیچ تاثیری بر ما نمی‌گذارد و هدف ما این است که لبنان بتواند نفت و گاز استخراج کند و این مسئله به هیچ پرونده دیگری مربوط نمی‌شود.

دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت: ما نمی‌توانیم اجازه استخراج نفت و گاز از میدان کاریش را قبل از احراز حقوق لبنان بدهیم.

وی همچنین تاکید کرد: خط قرمز ما شروع استخراج گاز از کاریش است. برای ما مهم این است که قبل از اینکه لبنان به مطالبات بحق خود دست پیدا کند، هیچ برداشتی از میدان کاریش صورت نگیرد. این تنها شانس ماست که لبنان بتواند نفت و گاز استخراج کند.

منبع : خبرگزاری مهر

آخرین اخبار جهانی

کشته شدن ۷ تروریست در درگیری شدید حشد شعبی با داعش

کشته شدن ۷ تروریست در درگیری شدید حشد شعبی با داعش

یک منبع امنیتی در عراق اعلام کرد که در درگیری شدید نیروهای حشد شعبی با تروریست های داعش در موصل، ۷ تروریست به هلاکت رسیدند.

اقدامات ائتلاف سعودی علیه ملت یمن در حد جنایت جنگی است

اقدامات ائتلاف سعودی علیه ملت یمن در حد جنایت جنگی است

سخنگوی وزارت حقوق بشر یمن تاکید کرد که جنایت های ائتلاف متجاوز سعودی – آمریکایی علیه شهروندان یمنی در حد جنایت جنگی است.

پرسش رسانه عبری: آیا به‌کارگیری پهپاد در کرانه باختری برای اسرائیل نتایج معکوسی خواهد داشت؟

 پرسش رسانه عبری: آیا به‌کارگیری پهپاد در کرانه باختری برای اسرائیل نتایج معکوسی خواهد داشت؟

درگیری شدید حشد الشعبی با تروریست‌های داعش در موصل

 درگیری شدید حشد الشعبی با تروریست‌های داعش در موصل

موصل شاهد درگیری شدید نیروهای حشد الشعبی درگیری سختی با بقایای گروه تروریستی داعش بود که منجر به شهادت و زخمی شماری از نیروهای حشد الشعبی شد.

اوکراین نیروهای خود در کنگو را به کی یف فراخواند

اوکراین نیروهای خود در کنگو را به کی یف فراخواند

سفیر فلسطین در عراق: موساد بسیاری از فلسطینیان را در عراق ترور کرد

 سفیر فلسطین در عراق: موساد بسیاری از فلسطینیان را در عراق ترور کرد

آیا محمد بن سلمان به خواست لندن از حضور در تشییع جنازه ملکه منع شده است؟

 آیا محمد بن سلمان به خواست لندن از حضور در تشییع جنازه ملکه منع شده است؟

فرار محمد بن سلمان از اعتراضات بین المللی ظاهرا او را مجبور کرده است از حضور در مراسم رسمی و عمومی تشییع جنازه ملکه صرف نظر کند، این در حالی است برخی از کار.

سازمان ملل: آماده حل اختلافات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان هستیم

سازمان ملل: آماده حل اختلافات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان هستیم

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد: آماده ایم به حل اختلافات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان کمک کنیم.

شبکه ۱۳ اسرائیل: آخرین پیشنهاد برای حل اختلاف مرزهای آبی به زودی در اختیار لبنان قرار می‌گیرد

 شبکه ۱۳ اسرائیل: آخرین پیشنهاد برای حل اختلاف مرزهای آبی به زودی در اختیار لبنان قرار می‌گیرد

در حالی که آویو کوخافی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی برای استفاده از اهرم فشار فرانسه بر لبنان عازم پاریس می‌شود، یک رسانه عبری زبان از تدوین آخرین پیشنهاد .

ترامپ: نزدیکانم را تهدید می‌کنند

 ترامپ: نزدیکانم را تهدید می‌کنند

ترامپ طی سخنانی ادعا کرد مقامات دولت فدرال حامیانش را تهدید می‌کنند که اگر نکات منفی درباره ترامپ را نگویند، به زندان می‌افتند.

حماس خواستار افزایش فعالیت مقاومت علیه شهرک سازی شد

 حماس خواستار افزایش فعالیت مقاومت علیه شهرک سازی شد

حزب الله: آمریکا مانع از پیشرفت لبنان می‌شود

 حزب الله: آمریکا مانع از پیشرفت لبنان می‌شود

حزب الله دولت آمریکا را متهم کرد مانع از پیشرفت لبنان شده و در مقابل هر نوع راه حلی در این کشور به کارشکنی می‌پردازد.

روسیه: همکاری‌های نظامی- فنی با ایران با موفقیت در حال توسعه است

 روسیه: همکاری‌های نظامی- فنی با ایران با موفقیت در حال توسعه است

رئیس سرویس فدرال همکاری نظامی - فنی روسیه گفت: همکاری‌های نظامی-فنی با ایران با موفقیت در حال توسعه است.

ارتش عراق عملیات امنیتی جدیدی را در جنوب سامرا آغاز کرد

 ارتش عراق عملیات امنیتی جدیدی را در جنوب سامرا آغاز کرد

ارتش و نیروهای حشد الشعبی عراق از امروز یک شنبه عملیات گسترده امنیتی خود را در جنوب سامرا آغاز کردند.

ربوده شدن ۳ قبضه سلاح از نظامیان صهیونیست در پایگاه «النقب»

ربوده شدن ۳ قبضه سلاح از نظامیان صهیونیست در پایگاه «النقب»

منابع صهیونیستی فاش کردند، در حالی که نظامیان صهیونیست خواب بودند افراد ناشناس وارد یک پایگاه نظامی النقب شده و ۳ قبضه سلاح را با خود برده اند.

مشارکت فرانسه در تحریم های ضدروسیه یک اشتباه ژئوپلیتیکی است

مشارکت فرانسه در تحریم های ضدروسیه یک اشتباه ژئوپلیتیکی است

آژانس انرژی اتمی موضوع نیروگاه اتمی زاپروژیا را سیاسی می کند

آژانس انرژی اتمی موضوع نیروگاه اتمی زاپروژیا را سیاسی می کند

رئیس شرکت دولتی روس اتم امروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را به سیاسی کاری در خصوص نیروگاه هسته ای زاپروژیا متهم کرد.

سفر مقام ارشد نظامی صهیونیست به پاریس

سفر مقام ارشد نظامی صهیونیست به پاریس

شبکه تلویزیونی کان رژیم صهیونیستی از سفر قریب الوقوع آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش این رژیم به فرانسه خبر داد.

تظاهرات ضددولتی در پایتخت مولداوی+ فلیم

تظاهرات ضددولتی در پایتخت مولداوی+ فلیم

تظاهرات گسترده ای در کیشیناو پایتخت مولداوی در حال برگزاری است؛ تظاهرکنندگان خواستار استعفای رئیس جمهور کشورشان و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.

یورش صدها شهرک نشین صهیونیست به مسجدالاقصی

یورش صدها شهرک نشین صهیونیست به مسجدالاقصی

آمریکا در برابر هر گونه راه حل در لبنان مانع تراشی می کند

آمریکا در برابر هر گونه راه حل در لبنان مانع تراشی می کند

رئیس شواری اجرایی حزب الله تاکید کرد که آمریکا مانع از حرکت لبنان به جلو می شود و در برابر هر گونه راه حل در این کشور مانع تراشی می کند.

حمله به پُست نظامی ترکیه/ ۲ نظامی آنکارا کشته و زخمی شدند

حمله به پُست نظامی ترکیه/ ۲ نظامی آنکارا کشته و زخمی شدند

وزارت دفاع ترکیه امروز در بیانیه ای از حمله به یک پُست نظامی این کشور در مرز با سوریه خبر داد و اعلام کرد که در درباره اهرم نیرو این حادثه ۲ نظامی آنکارا کشته و زخمی شدند.

۵ ضربه کاری به داعش در ایام اربعین وارد کردیم

۵ ضربه کاری به داعش در ایام اربعین وارد کردیم

یکی از رهبران نیروهای حشد شعبی عراق تاکید کرد که این نیروها ۵ ضربه مهم به گروه تروریستی داعش در ایام اربعین حسینی (ع) در استان دیالی وارد کردند.

«نانمادول» به ژاپن رسید/ ۴ میلیون نفر تخلیه شدند

«نانمادول» به ژاپن رسید/ ۴ میلیون نفر تخلیه شدند

با نزدیک شدن طوفان نانمادول به مناطق جنوبی ژاپن، سازمان هواشناسی این کشور خواستار تخلیه ۴ میلیون نفر از این مناطق شد.

تلاش ارتش رژیم صهیونیستی برای کنترل اوضاع در قدس اشغالی

تلاش ارتش رژیم صهیونیستی برای کنترل اوضاع در قدس اشغالی

یک رسانه صهیونیستی از سلسله اقدامات نظامیان صهیونیست برای کنترل اوضاع در قدس اشغالی در آستانه اعیاد یهودی خبر داد.

واژگونی اتوبوس در چین ۴۷ کشته و زخمی بر جای گذاشت

واژگونی اتوبوس در چین ۴۷ کشته و زخمی بر جای گذاشت

حملات سنگین توپخانه ارتش ترکیه به شمال سوریه

حملات سنگین توپخانه ارتش ترکیه به شمال سوریه

شکست عملیات موج شکن رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

شکست عملیات موج شکن رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

روزنامه یدیعوت آحارونوت صهیونیستی گزارش داد که عملیات موج شکن رژیم صهیونیستی که با هدف کنترل نیروهای مقاومت آغاز شده بود، به شکست انجامید.

محکومیت ۲شهروند سعودی به ۵۰سال زندان و ۵۰سال ممنوعیت سفر به خارج

محکومیت ۲شهروند سعودی به ۵۰سال زندان و ۵۰سال ممنوعیت سفر به خارج

وبگاه میدل ایست آی در گزارشی به نقل از یک گروه حقوق بشری اعلام کرد که دستگاه قضایی عربستان سعودی احکام قضایی سنگینی علیه دو شیخ عربستانی معترض به پروژه نئوم .

هشدار کارشناسان بین‌المللی درباره رکوردهای مخرب آتش سوزی‌های جنگلی در اروپا

 هشدار کارشناسان بین‌المللی درباره رکوردهای مخرب آتش سوزی‌های جنگلی در اروپا

یکی از مشهورترین کارشناسان آتش سوزی جنگل‌ها در سطح بین‌المللی، درباره رکوردهای جدید آتش سوزی‌های جنگلی و خسارات ناشی از آن در اروپا هشدار داده و خواستار اقد.

با عنایت به اینکه سایت «میرنیوز» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است. (قانون تجارت الکترونیک)

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان «میرنیوز» نقشی در تولید محتوای خبری ندارد و مطالب این سایت، بازنشر اخبار پایگاه‌های معتبر خبری است.

فرمان بازار ارز دست کیست؟

به نظر می رسد در هفته پیش رو نیز فرمان بازار ارز در دست مسائل سیاسی مربوط به برجام باقی بماند و جهت حرکت بازار را این اخبار مشخص کند.

فرمان بازار ارز دست کیست؟

اخبار سیاسی برجام فرمان بازار ارز را در دست گرفته است و با اثرگذاری بر انتظارات، بازار ارز را به سمت و سویی که می خواهد می برد. سکه امامی نیز در حالیکه از سمت ارزش اونس جهانی طلا تحت فشار نیروی کاهشی قرار گرفته به دنبال بازار ارز به راه افتاده وبازدهی مثبت کسب کرده است.

افزایش ارزش دلار در بازارهای مختلف به بیشتر از مقدار دلار آزاد نشان می دهد که انتظارات صعودی در حال نفوذ به سایر بازارهاست.

بازار سرمایه برخلاف بازار ارز و سکه جانی برای صعود ندارد و کارشناسان، نقدینگی و افزایش ارزش معاملات خرد را مهم ترین اهرم مورد نیاز برای سبز پوشی شاخص کل می دانند.

اکوایران در دیدبان هر روز صبح به مرور رویدادهای بازارهای معاملاتی می پردازد، عملکرد گذشته بازار سرمایه و معاملات بازار سکه و ارز را بررسی می کند. در دیده بان اخبار موثر بر بازارها مدنظر قرار می گیرد و هدف توصیف عوامل اثر گذار بر سمت و سوی بازارها است.

موج سواری دلار روی اخبار برجامی

بازار ارز هفته گذشته روی موج اخبار منفی برجام بالا رفت و با هزار و چهارصد تومان افزایش نسبت به قیمت پایانی هفته قبل به محدوده ۳۱ هزار و ۶۵۰ تومان وارد شد. در حالیکه دلار دهه پایانی مرداد را در مسیر نزولی قرار گرفته بود دهه پایانی شهریور را به سمت بالا برگشته است.

فاکس نیوز اعلام کرده که شماری از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات به دنبال ارایه طرحی به مجلس نمایندگان هستند تا تحریم های ضد ایرانی را تشدید و تثبیت کند،جمهوری خواهان مخالفان سرسخت تری نسبت به برجام هستند و کارشناسان مسائل سیاسی میگویند در صورت پیروزی جمهوری خواهان در ماه نوامبر (آبان) کار احیای برجام سخت تر خواهد شد.

به نظر می رسد در هفته پیش رو نیز فرمان بازار ارز در دست مسائل سیاسی مربوط به برجام باقی بماند و جهت حرکت بازار را این اخبار مشخص کند.

ساز ناکوک اونس برای سکه

ارزش ذاتی سکه و طلا در ایران تحت تأثیر قیمت دلار و ارزش اونس جهانی طلا است، ارزش اونس جهانی طلا در سال جاری بیش از ۱۸ درصد از سقف خودش کاهش پیدا کرده و همین مسئله در افزایش حباب سکه در ماه های اخیر تاثیر داشته است، زیرا سکه و ربع سک غالبا به دنبال بازار ارز حرکت میکند و در این شرایط با کاهش ارزش اونس طلا میزان حباب سکه با پیروی از دلار افزایشی شده است. پیش بینی می شود در صورتی که قیمت اونس جهانی طلا پیش از جلسه فدرال رزرو همچنان تحت فشار قرار بگیرد قیمت سکه و ربع سکه رشد کمتری را در مقایسه با دلار در هفته پیش رو تجربه کند.

روند مطلق صعودی دلار در هفته گذشته

اکوایران قیمت دلار در بازارهای مختلف را محاسبه کرده است (نرخ اونس بر اساس زمان اعلام قیمت سکه درج شده و به همین دلیل با نرخ امروز اونس متفاوت است).

قیمت دلار بر اساس قیمت سکه امامی:

(قیمت سکه امامی÷ ارزش اونس جهانی طلا)× ۴.۱۶۳

دلار بر اساس قیمت ربع سکه:

(قیمت ربع سکه ÷ ارزش اونس جهانی طلا)×۴.۱۶۳×۴

قیمت دلار بر اساس قیمت درهم:

(قیمت درهم× نرخ برابری درهم به دلار)

قیمت دلار بر اساس طلای گرمی:

( قیمت یک گرم طلا÷ ارزش اونس جهانی طلا)×۴۱.۴۳

انتظارات افزایشی در بازار ارز در حال نفوذ به سایر بازارهاست، محاسبات اکوایران نشان می دهد که قیمت دلار بر اساس قیمت طلای آب شده در محدوده ۳۲ هزار و ۴۹۵ تومان در روز پنج شنبه قرار گرفت که بیشترین مقدار آن از ابتدای شهریور بوده است.

اکوایران قیمت هر روز دلار در بازار آزاد، درهم، ربع سکه و سکه امامی را بررسی می کند و در نموداری در کنار بالاترین، پایین ترین و اولین قیمت روزانه دلارآزاد در طول هفته قرار می دهد. آنچه که نمودار در نگاه اول نشان می دهد صعودی بودن بازار در هفته منتهی به پنج شنبه بیست و چهارم شهریور است زیرا قیمت دلار در آخرین روز هفته بالاتر از قیمت آن در آغاز هفته است.

دلار در اولین روز هفته کمترین نرخ خود را داشته و در آخرین روز بالاترین قیمت را تجربه کرده است که نشان می دهد بازار ارز در هفته قبل یک روند مطلق صعودی را تجربه کرده است چنین وضعیتی قدرت اهرم قیمت ها را برای ادامه مسیر نشان می دهد که اگر جهت اخبار و انتظارات در هفته آتی تغییر نکند و تدبیری اندیشیده نشود بازار ارز می تواند در هفته پیش رو به مسیر خود ادامه دهد.

پول مهم ترین اهرم رشد بازار سرمایه

بازار سهام در هفته قبل جان زیادی نداشت و نقدینگی کم موجود در بازار، حتی قدرت پولبک به حمایت از دست رفته را هم به شاخص نداد.

شاید جالب ترین اتفاقی که در بازار هفته قبل اتفاق افتاد، تقاضای کم برای خودروی شاهین عرضه شده در بورس کالا بود که با رقابتی شدن قیمت گذاری در پایین تر از قیمت بازار خریدار نداشت. برخی کارشناسان اقتصادی این عدم تقاضا را یک نشانه مثبت می بینند که ثابت کننده مزیت رقابتی بودن قیمت ها در تنظیم بازار است، رقابتی بودن قیمت ها در بورس کالا باعث شده تا خودرو در کف قیمتی خریدار نداشته باشد.

کارشناسان مهم ترین اهرم برای رشد بازار در هفته آتی را پول می دانند در صورتی که ارزش معاملات خرد در هفته آتی رشد کند شاخص کل می تواند تا حمایت روانی شکسته شده در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رشد کند در غیر اینصورت می تواند تا محدوده یک میلیون و ۳۷۸ هزار واحد عقب نشینی کند.

برخی از تحلیلگران هم با توجه به عقب ماندگی شاخص کل از شاخص هم وزن، انتظار دارند در هفته آتی سهام شاخص کل با تقاضای بیشتری مواجه شود البته تعدادی از کارشناسان هم انتظار دارند با توجه به حجم کم پول وضعیت شاخص هم‌وزن و سهام کوچک در هفته آتی بهتر باشد.

سفیر آمریکا در سازمان ملل ادعا کرد؛ به فشار علیه ایران در آژانس ادامه خواهیم داد

سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در تداوم اتهامات و ادعاهای بی اساس علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران اذعان کرد واشنگتن به فشارهایش علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داد.

سفیر آمریکا در سازمان ملل ادعا کرد؛ به فشار علیه ایران در آژانس ادامه خواهیم داد

لیندا توماس گرینفیلد سفیر و نماینده آمریکا در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی این مطلب را در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره موضوع ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و احتمال ارجاع آن به شورای امنیت بیان کرد.

این مقام آمریکایی در تداوم ادعاها و اتهامات بی اساس علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران گفت: به فشار بر ایران برای پاسخگو کردن نسبت به پرسش های آژانس بین المللی انرژی ادامه خواهیم داد.

سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین اعلام کرد در حال حاضر تا آنجا که اطلاع دارم، نشستی در حاشیه نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل برای گفتگو درباره توافق هسته ای در نیویورک برنامه ریزی نشده است.

گرینفیلد همچنین گفت که برنامه‌ای برای دیدار با روسیه نیز در طول درباره اهرم نیرو برگزاری نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد برنامه ریزی نشده است.

هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل از ۲۰ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۹ شهریور تا ۴ مهر) به مدت یک هفته در منهتن نیویورک مقر این نهاد بین المللی برگزار خواهد شد.

این در حالی است که رئیس جمهور اسلامی ایران، همکاری‌های راهبردی ایران و چین را نشانه اراده دو کشور برای توسعه همه جانبه دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مقابل قلدری آمریکا کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان با شی جین پینگ رییس جمهور چین دیدار و با اشاره به بدعهدی طرف‌های آمریکایی و اروپایی در عمل به تعهدات رفع تحریم تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مقابل قلدری آمریکا کوتاه نخواهد آمد.

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز عصر پنجشنبه به وقت محلی در تداوم ادعاهای واشنگتن نرسیدن به توافق را به گردن ایران انداخت و مدعی شد: ارزیابی ما این است دلیل اینکه هنوز به توافق نرسیده ایم، این است که تهران مبنای معقول بازگشت متقابل را که در پیش‌نویس اتحادیه اروپا آمده، نپذیرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره بیانیه ضد ایرانی آمریکا و سه کشور اروپایی نیز ادعا کرد مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی می‌کنیم.

این مقام آمریکایی ادامه داد: ما کاملا به اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی و مدیر کل آن اعتماد داریم و با مشورت و همکاری نزدیک با شرکای خود در آژانس، درباره مناسب ترین پاسخ به عدم پاسخگویی رضایت بخش ایران به پرسش هایی که از سوی آژانس مطرح شده است، ادامه خواهیم داد.

در همین راستا یک مقام ارشد دولت آمریکا چهارشنبه شب به وقت محلی به یک رسانه آمریکایی گفت که ما هنوز علاقه مند هستیم که ببینیم که آیا می توانیم با ایران به توافق برسیم یا خیر.

وی مدعی شد از این رو، دولت بایدن آمادگی ادامه عقب ‌گرد و پیشرفت در این مذاکرات را دارد.

این مقام آمریکایی همچنین ادعا کرد برای رسیدن به توافق، ایران باید موضع اخیر خود را درباره مسائل پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعدیل کند.

به گزارش ایرنا، در همین حال، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران گفت: از ایران و سایر کشورها درشرایط مشابه می خواهم که گفتگوی جدی را با آژانس برقرار کنند تا فضای یک همکاری موثر فراهم شود و این امر لازمه قابل اعتبار بودن هر توافقی است.

گوترش با بیان اینکه پرسش های دشواری روی میز مذاکرات قرار دارد، اظهار داشت: از همه طرف ها می خواهم که نسبت به حل و فصل این مشکلات اطمینان حاصل کنند.

این در حالی است که جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به شرایط سیاسی آمریکا و آنچه او «جهت گیری‌های» توصیف کرد که به جمع‌بندی منجر نمی‌شود، افزود: اکنون در یک نوع بن بست قرار داریم.

نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موضوع راستی‌آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران روز چهارشنبه بدون صدور قطعنامه پایان یافت.

با این حال، سه کشور اروپایی عضو برجام و آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیانیه‌ مشترکی را علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران صادر کردند.

این بیانیه که از سوی نماینده آلمان قرائت شد و ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرده است، به گفته وال استریت ژورنال از سوی ۵۶ کشور که ۲۳ طرف آن عضو شورای حکام آژانس هستند، تایید شده است.

«لورا هویل‌گیت» سفیر آمریکا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در این باره مدعی شد که حدود ۵۰ کشور نگرانی خود را از عدم همکاری ایران با آژانس ابراز داشته و این مساله نشان می‌دهد که جامعه بین‌الملل همچنان از ایران می‌خواهد که برای انجام تعهدات قانونی خود بر اساس فوریت عمل کند و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شفاف‌سازی و حل و فصل همه موضوعات پادمان باقی‌مانده بدون تأخیر همکاری کند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با همتای عمانی خود در واکنش به این بیانیه سیاسی گفت: صدور بیانیه غیرسازنده در نشست وین هیچ ثمری ندارد.

امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به روند گفتگو و تبادل پیام برای رفع تحریم ها و با اشاره به تلاش همه طرفها طی چند ماه گذشته، رمز رسیدن به نقطه مطلوب توافق در شرایط حاضر را تمرکز ایالات متحده بر واقع بینی و نشان دادن داشتن اراده لازم دانست.

وزیر امور خارجه ایران در درباره اهرم نیرو این گفتگو بار دیگر بر اراده و حسن نیت لازم از سوی ایران برای رسیدن به گام نهایی توافق خوب، قوی و پایدار تاکید کرد.

بدر البوسعیدی وزیرخارجه عمان نیز در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اهمیت رسیدن به توافق و بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات، ضمن قدردانی از نقش سازنده تهران در روند مذاکرات، بر ضرورت تلاش جهت نتیجه گیری مثبت از ماهها مذاکره، تاکید کرد.

دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران پس از وقفه‌ای پنج‌ ماهه ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد و این مذاکرات پس از چهار روز ۱۷ مرداد ماه با بازگشت هیات ها به پایتخت ها پایان یافت.

برگزاری این دور از مذاکرات در پی آن صورت گرفت که مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزنامه فایننشال‌تایمز ادعا کرد بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که شامل راهکارهای به روز درباره رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.

جمهوری اسلامی ایران ۲۵ مرداد (۱۶ آگوست) نظرات و درخواست های خود را درباره پیشنهادات اتحادیه اروپا درباره مذاکرات رفع تحریم ها در وین ارسال کرد و آمریکا پس از بیش از یک هفته از آن در دوم شهریور ماه (۲۴ آگوست) نظر خود را در این باره به اتحادیه اروپا ارائه کرد.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ۱۰ شهریور ماه (اول سپتامبر) از ارسال نظرات جمهوری اسلامی ایران در مورد پاسخ آمریکا درباره متن پیش‌نویس توافق احتمالی رفع تحریم‌ها به هماهنگ کننده خبر داد و گفت: پس از دریافت پاسخ آمریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران آن را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخ‌های ایران، پس از ارزیابی در سطوح مختلف، تدوین و امشب به هماهنگ‌کننده تحویل داده شد. متن ارسالی دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است.

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ۲۲ شهریور ماه (۱۳ سیپتامبر) به وقت محلی (آمریکا) با بیان اینکه به تلاش های دیپلماتیک ادامه می دهیم، اظهار داشت، نظرخود را در مورد آخرین پاسخ ایران داده ایم.

گفت‌ وگوها در حالی به مراحل سرنوشت‌ساز رسیده که رسیدن به خط پایان و توافق نهایی معطل تصمیم‌های سیاسی غرب بویژه ایالات متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده توافق سال ۹۴ است.

هیات جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که لازمه رسیدن به توافق، پایدار بودن رفع تحریم‌ها به نحوی تضمین شده است و اینکه موضوعی نباید به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران در آینده باقی بماند و به دنبال توافقی است که در آن منفعت اقتصادی مردم تامین، تجارت خارجی ایران رفع و محدودیت‌های غیرقانونی فروش نفت برداشته شود. از این رو چنانچه طرف مقابل مطالبات منطقی ایران و الزامات شکل‌گیری یک توافق پایدار و قابل اتکاء را بپذیرد، توافق نهایی حاصل خواهد شد.

چگونه اوکراین دیپلماسی روسیه را تغییر داده است؟

چگونه اوکراین دیپلماسی روسیه را تغییر داده است؟

کبنا ؛از اواخر فوریه زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد غرب تا حد زیادی از تعامل مستقیم با مسکو خودداری ورزیده است. تنها چند روز پس از تهاجم علیه اوکراین، وزارت امور خارجه ایالات متحده به ادارات و آژانس‌ها دستور داد تا بیش‌تر تماس‌های دولت با دولت با مقام‌های روسی را لغو کنند.
به گزارش کبنا به نقل از فارین پالسی، دولت بایدن مذاکرات دوجانبه کنترل تسلیحات استراتژیک و آب و هوایی با مسکو را به حالت تعلیق درآورد. تماس‌های مستقیم بین مقام‌های ارشد ایالات متحده و روسیه مانند تبادل نظر "آنتونی بلینکن" وزیر امور خارجه ایالات متحده با "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه در اواخر ژوئیه بسیار اندک بوده است.

اکثر رهبران اروپایی نیز خطوط ارتباطی خود با کرملین را قطع کرده اند و افرادی مانند "امانوئل مکرون" رئیس جمهور فرانسه را به دلیل تلاش‌های شان برای ارتباط با "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه مورد تمسخر قرار می‌دهند.
در این میان، دیپلماسی غرب با روسیه تنها به چند موضوع استثنایی مانند مذاکرات هسته‌ای ایران و تعامل چند جانبه در نهاد‌هایی مانند سازمان ملل کاهش یافته است. در همین حال، روسیه به جستجو برای یافتن راه‌های دیپلماتیک تازه‌ای پرداخته تا بتواند فشار‌های تحریمی غرب را دور بزند.
پیامد‌های درازمدت این پیکربندی مجدد به نفع غرب نخواهد بود. مسکو مدت هاست که به دنبال تغییر قواعد دیپلماسی بین‌المللی بوده و رابطه نامطلوب با اروپا و ایالات متحده راهی برای این کار فراهم می‌کند.
در آینده، غرب می‌تواند انتظار داشته باشد که طرفین ثالثی مانند ترکیه میانجی گری کنند این موضوع باعث می‌شود تا بی علاقگی روسیه به نهاد‌های بین المللی تثبیت شود و پلتفرم‌های جدید تحت رهبری روسیه به پایگاه‌های دائمی دیپلماسی تبدیل شوند.
زمانی که سوئیس به کارزار تحریم‌ها علیه روسیه پیوست ابتدا مشخص شد که دیپلماسی در حال تغییر است و کرملین به این کشور از نظر سنتی بیطرف حمله دیپلماتیک انجام داد.
روسیه از آن زمان پیشنهاد سوئیس برای میزبانی مذاکرات در مورد موضوعات مختلف را رد کرده است. در ماه آوریل، وزارت خارجه روسیه با استناد به "اقدامات غیر دوستانه سوئیس" اعلام کرد که دیگر ژنو را یک پلتفرم قابل قبول برای تشکیل کمیسیون مشورتی دوجانبه آمریکا و روسیه به منظور نظارت بر معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک جدید نمی‌داند.
"الکساندر لاورنتیف" فرستاده ویژه روسیه در سوریه در حاشیه نشست ژنو درباره سوریه در ماه ژوئن به طور مشابه سوئیس را مورد انتقاد قرار داد.
تقریبا در همان زمان، وزارت خارجه روسیه تصمیم گرفت که بحث‌های بین المللی در مورد قفقاز جنوبی دیگر نمی‌تواند در ژنو برگزار شود. روسیه هم چنین پیشنهاد برن برای نمایندگی منافع اوکراین در روسیه را به عنوان مثال در امور کنسولی رد کرد. در مقیاسی بسیار گسترده‌تر روسیه به دلیل خودداری ایالات متحده از اعطای ویزا به دیپلمات‌های روس برای شرکت در رویداد‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در ماه جاری خشمگین شده است.
در پاسخ، مسکو ایده به سختی قابل اجرای انتقال مقر سازمان ملل متحد به شهر دیگری را مطرح کرده است که نشان دهنده حمایت تعداد فزاینده‌ای از کشور‌ها از چنین اقدامی است.
در حوزه‌هایی که صلاحیت سنتی دیپلماسی بین المللی برعهده سوئیس بوده روسیه واسطه‌های جدیدی را به میدان وارد کرده است. از ماه فوریه، روسیه میانجیگری ترکیه را در موضوعات مختلف مربوط به جنگ در اوکراین پذیرفته است که مهم‌ترین آن در مذاکره درباره توافق نامه جولای برای تضمین صادرات غلات از بنادر اوکراین بوده است.
در فصل بهار، آنکارا میزبان مذاکرات اولیه صلح روسیه و اوکراین بود که روند استانبول نام گرفت مجموعه‌ای از جلسات بین هیئت‌های سطح میانی روسیه و اوکراین و تا حدودی موفقیت آمیز برای انتقال کمک‌های بشردوستانه در طول محاصره ماریوپل توسط روسیه برگزار شد و لابی گری در این باره از سوی ترکیه صورت گرفت.
اخیرا استانبول میزبان "رافائل گروسی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و "الکسی لیخاچف" مدیر عامل شرکت انرژی هسته‌ای دولتی روسیه روس اتم بود تا در مورد ماموریت آتی آژانس بین المللی انرژی اتمی در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا تحت محاصره روسیه صحبت کند.
"رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه مشتاق است که آمار نظرسنجی‌های خود را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آن کشور بهبود بخشد و جایگاه ترکیه را به عنوان میانجی بین شرق و غرب مستحکم کند.
هم چنین، او بار‌ها پیشنهاد داده که مذاکرات مستقیم بین "پوتین" و "ولادیمیر زلنسکی" رئیس جمهور اوکراین برگزار شود. با تکیه بر موفقیت قرارداد صادرات غلات، مقام‌های ترک اشاره کرده اند که ترکیه می‌تواند در تبال اسرا بین روسیه و اوکراین و حتی برقراری آتش بس در اوکراین میانجی گری کنند.
آمادگی روسیه برای پذیرش میانجیگری ترکیه ناشی از تجربه دو کشور در تعامل با یکدیگر در درگیری‌های متعدد در سوریه، لیبی و منطقه قره باغ کوهستانی از طریق آن چه برخی آن را همکاری طرفین متخاصم می‌خوانند بوده است. مسکو و آنکارا مدت هاست که در این مکان‌ها با یکدیگر همکاری، رقابت و درگیری زدایی کرده اند.
روابط روسیه و ترکیه فاقد یک پایه نهادی محکم است و پیوند شخصی بین اردوغان و پوتین ستون فقرات آن را تشکیل می‌دهد. با این وجود، دو طرف از کارآمدی معامله گرایی طرف مقابل قدردانی کرده اند. زمانی که روسیه با میانجی گری ترکیه در مورد اوکراین موافقت می‌کند از فرصت ایجاد این تصور که متحد ناتو با مسکو خوب بازی می‌کند لذت می‌برد.
علاوه بر ترکیه، دیپلمات‌های روس نیز در حال تقویت مکان‌های جایگزین دیگر برای دیپلماسی هستند. تابستان امسال، گزارش شد که آرژانتین، ایران، مصر، عربستان سعودی و ترکیه ممکن است به گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بپیوندند.
پوتین در ماه ژوئن استدلال کرد که بریکس قرار است در "تشکیل یک سیستم واقعا چند قطبی روابط بین دولتی" نقش رهبری کننده را داشته باشد. روسیه در تلاش برای دور زدن تحریم‌های مالی غرب به دنبال اهرم این گروه است و اخیرا اعلام کرد که هند و ایران سیستم پرداخت میر روسی را خواهند پذیرفت.
در همین حال، مقام‌های روس بر اهمیت سازمان همکاری شانگ‌های از جمله برای همکاری‌های نظامی – دفاعی که نشست آن در هفته جاری در ازبکستان برگزار شد تاکید کرده اند.
مسلما شکل گیری مکان‌های دیپلماتیک جایگزین توسط روسیه نه جدید است و نه همه جانبه. برای مثال، از سال ۲۰۱۷ میلادی روسیه عمدتا در روند آستانه که شامل ایران و ترکیه است در زمینه مسائل سوریه با آن دو کشور در تعامل بوده است.

اصطلاح "دیپلماسی شبکه" که توسط مسکو به عنوان "رویکرد منعطف برای مشارکت در سازوکار‌های چند جانبه به منظور یافتن راه حل‌های موثر" درک می‌شود پیش‌تر در مفهوم سیاست خارجی روسیه در سال ۲۰۱۶ میلادی اعلام شده بود. با این وجود، در آن زمان کارشناسان برجسته روس استدلال کردند که ساختار‌های دیپلماتیک جدید که توسط روسیه آغاز شده به سختی به "ابزار اصلی سیاست روسیه" تبدیل خواهند شد.
به نظر می‌رسد که این وضعیت در حال تغییر است. پیگیری روسیه برای راه‌ها و شراکت‌های دیپلماتیک جایگزین از فوریه فوریت جدیدی پیدا کرده است. لاوروف در ماه جاری گفت که وزارت امور خارجه روسیه اخیرا تعداد قابل توجهی از کارکنان دیپلماتیک خود را در مقر یا سفارتخانه‌های مسکو در "کشور‌های دوست" تغییر داده است.
لاوروف همچنین متعهد شد که روسیه همکاری با کشور‌های مشترک المنافع گروهی از کشور‌های شوروی سابق در آسیا، آفریقا، اروپای شرقی و خاورمیانه را "با سرعتی سریع" ارتقا خواهد داد.
با ادامه جنگ در اوکراین، کشور‌های غربی احتمالا روسیه را بیش‌تر تنبیه و منزوی خواهند کرد و باعث تحکیم جهت گیری دیپلماتیک فعلی آن کشور خواهند شد. پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه علیه روسیه، اتحادیه اروپا اخیرا توافق نامه تسهیل روادید خود با مسکو را به منظور محدود کردن هجوم گردشگران روسی به اروپا به حالت تعلیق درآورد.
"کایا کالاس" نخست وزیر استونی اتخاذ این تصمیم را پاسخی به یک پرسش دانست:"وضوح اخلاقی اتحادیه اروپا در حالی که جنگ همراه با نسل زدایی روسیه در اروپا در حال وقوع می‌باشد تا چه میزان است"؟ در ماه آگوست، دیپلمات‌های بریتانیایی استدلال کردند که روسیه "هیچ حق اخلاقی‌ای ندارد تا زمانی که تجاوزگری هایش در اوکراین ادامه دارد در نشست جی -۲۰ صاحب کرسی باشد".
چنین اظهارات و اقداماتی احتمالا به مسکو بهانه بیش تری می‌دهد تا از تعامل با غرب در مجامع قدیمی خودداری ورزد هر چند که روسیه وعده داد به محدودیت‌های روادید اتحادیه اروپا با همان حماقت پاسخ ندهد.
لاوروف با این اتهام درباره اهرم نیرو که غرب دیگر از جی -۲۰ برای اهدافی که به منظور آن ایجاد شده (یعنی پرداختن به مسائل مهم جهانی مانند سلامت اقتصاد جهانی) استفاده نمی‌کند نشست ژوئیه آن گروه را در بالی، اندونزی، پیش از موعد ترک کرد. در بحبوحه انتشار گزارش‌ها مبنی بر این که پوتین قصد دارد برای اجلاس جی -۲۰ در ماه نوامبر به اندونزی سفر کند رهبران غربی در حال بررسی حضور یا عدم حضورشان در آن نشست هستند.
تغییر شکل دیپلماسی روسیه چهار پیامد ماندگار برای غرب خواهد داشت
نخستین پیامد و واضح‌تر از سایر پیامد‌ها آن است که دسترسی به دیپلمات‌ها و نخبگان روس را نه تنها برای مقام‌های غربی بلکه برای کارشناسان و نمایندگان جامعه مدنی از سراسر جهان که به گفتگو و تبادل نظر می‌پردازند به تدریج کاهش می‌دهد. جامعه مدنی و تعامل کارشناسان با روس‌های داخل روسیه از نظر لجستیکی پیچیده، از نظر سیاسی ظریف و پراکنده‌تر خواهد بود. با گذشت زمان، این وضعیت منجر به درک ضعیف غرب از پویایی و تفکر در داخل روسیه خواهد شد.
دوم آن که غرب می‌تواند به بازیگران ثالثی که کرملین آنان را تایید می‌کند وابستگی بیشتری پیدا کند تا در صورت لزوم با روسیه تعامل کنند. برای مثال، دیپلمات‌های غربی ممکن است به تکیه بر آنکارا برای تسهیل تجارت اوکراین در بحبوحه تجاوزات روسیه ادامه دهند.
در همین حال، ترکیه به دنبال استفاده از نقش جدید خود و درخواست امتیاز از غرب در مورد موضوعاتی است که آن را در راستای منافع خود قلمداد می‌کند. این نمایش در حال حاضر در حال اجرا می‌باشد: آنکارا تهدید کرده که مانع از پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو خواهد شد مگر این که هر دو کشور حمایت سیاسی و مالی خود را از گروه‌های کردی (که آنکارا آنان را سازمان‌های تروریستی می‌داند) کنار بگذارند. اردوغان در ماه آوریل پیشگویی کرد که جنگ در اوکراین ارزش واقعی ترکیه را به اتحادیه اروپا نشان خواهد داد.
پیامد سوم آن است که پوتین برای پلتفرم‌های دیپلماتیک جدید ممکن است چرخش گسترده‌تر روسیه را به سوی آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا تقویت کند که به ارتقای جایگاه آن روسیه در آفریقا کمک خواهد کرد.
پس از تهاجم روسیه به اوکراین، بسیاری از کشور‌های خارج از اروپا و آمریکای شمالی تمایلی به محکومیت صریح مسکو یا پیوستن به کارزار تحریمی غرب علیه مسکو نداشتند. تمایل آنان به نادیده گرفتن درگیری در اوکراین ریشه‌های تاریخی و ژئوپولیتیکی بی شماری دارد و اغلب کم‌تر به دلیل جذب این کشور‌ها به مسکو و بیش‌تر به دلیل احساس سرخوردگی آنان از غرب است.
با این وجود، بسیاری از این کشور‌ها امروزه دارای منافع تجاری، نظامی و سیاسی متمایز مرتبط با روسیه هستند. آن کشور‌ها تنها وزنه‌های متحرکی در نتیجه تغییر جهت گیری مسکو هستند آماده تبدیل شدن به بازیگری مهم‌تر در سیاست خارجی روسیه می‌باشند. در نتیجه، نبرد سخت غرب در منزوی ساختن روسیه در سطح بین المللی تندتر خواهد شد و در سراشیب قرار خواهد گرفت.

در نهایت، تحریم سازوکار‌های مستقر در ژنو توسط روسیه و پیگیری فعال‌تر دیپلماسی شبکه‌ای می‌تواند به اشکال چند جانبه گرایی مانند سازمان امنیت و همکاری اروپا که از مدت‌ها پیش فلج شده آسیب دائمی وارد سازد. آمیزه‌ای از اینرسی (تمایل به حفظ وضعیت فعلی) و منافع، مطمئنا روسیه را وادار خواهد کرد تا بینابین آژانس‌های سازمان ملل متحد و نهاد‌های چند جانبه در حال حرکت باشد. با این وجود، روند فرسایشی موازی و تکه تکه شدن تعامل دیپلماتیک با موفقیت در حال انجام است که به نفع روسیه خواهد بود.
"فیودور لوکیانوف" تحلیلگر روس و از مشاوران پوتین در سال ۲۰۲۰ میلادی پیش‌بینی کرد که "در سالیان آینده نهاد‌های بین المللی به روند زوال خود ادامه خواهند داد و حتی ممکن است به طور کامل نادیده شوند".
او استدلال کرد که در آینده، اصطلاح "چند جانبه گرایی" به وضعیتی اشاره داشته باشد که در آن چندین کشور تلاش‌های خود را برای رسیدگی به یک موضوع خاص به منظور یک دوره زمانی محدود با یکدیگر ترکیب می‌کنند درست مانند کاری که گروه آستانه در سوریه انجام داد. جنگ در اوکراین ممکن است روسیه را خیلی سریع‌تر از آن چه پیش‌تر تصور می‌شد به سوی این آینده سوق دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.