ویژگی های روند


در تصویر زیر، تصویری از یک کندل که مشابه کندل چکش معکوس است را مشاهده می کنید. توجه کنید که این کندل، یک کندل چکش معکوس نیست؛ دلیل آن است که طول بدنه این کندل از نصف طول کل کندل بیشتر است .

آشنایی با انواع قراردادهای اداری و ویژگی های قراردادهای اداری

در حقوق ایران، قراردادهای اداری از جمله تأسیسات و نهادهای حقوقی است؛ بدین معنی که تمام قراردادهای ادارات و موسسات دولتی تابع قانون مدنی نیستند، بلکه برخی قراردادها تحت عنوان قراردادهای اداری وجود دارند که در مواردی تابع اصول و احکام خاصی اند و مقررات خاصی در رابطه با آن ها موجود است. قراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز می گویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور تأمین خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع ارضی منعقد می شوند و طرف خصوصی با عقد قرارداد با دولت، خود را تابع الزامات ناشی از حاکمیت دولت قرار می دهد.

از جمله ویژگی های قراردادهای اداری، آن است که محدودیت آزادی اراده طرف قرارداد در پذیرفتن شرایط معامله تنها مربوط به زمان انعقاد آن نیست بلکه این محدودیت در طول اجرای قرارداد همچنان ادامه دارد. لذا قرارداد از ابتدای انعقاد تا پایان آن تحت حاکمیت یک اراده برتر یعنی اراده اداره قرارداد قرار دارد. بنابراین در قراردادهای اداری شرایط عقد از پیش توسط اداره تعیین شده است و در آن جای بحث و چانه زنی وجود ندارد. همچنین در این قراردادها اراده اداره حاکم است درحالیکه در قراردادهای خصوصی اصل بر آزادی متعاملین و برابری آنهاست. بنابراین قراردادهای اداری عقد ویژه ای هستند که قواعد و احکام خاص خود را دارند.

اقسام قراردادهای اداری

اقسام قراردادهای اداری

قراردادهای رایج در دستگاه های اداری از این قرارند:

 1. قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری دولتی
 2. قرارداد امتیاز
 3. قرارداد قرضه عمومی
 4. قرارداد پیمان استخدامی
 5. قرارداد های بررسی، مطالعه، تحقیق، تألیف، ترجمه و فیلمسازی
 6. قرارداد عاملیت

قرارداد مقاطعه کاری که به آن قرارداد پیمانکاری دولتی نیز می گویند، قراردادی است که یک طرف آن اداره یا موسسه دولتی باشد و طرف مقابل، شخص یا اشخاص حقوق خصوصی باشند و قرارداد به منظور انجام عملیات اجرایی و یا فروش کالایی با شرایط معین در قبال بهای مشخص و در مدت معینی به شخص یا اشخاص معینی تحت عنوان مقاطعه کار واگذار می کند. موضوع مقاطعه ممکن است ایجاد راه و جاده یا حمل و نقل و … باشد.

قرارداد امتیاز ، قراردادی است که به موجب آن دولت بر طبق شرایط معین، اداره یک امر عام المنفعه و یا بهره برداری از یک ثروت ملی را به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی واگذار می کند که در مدت معینی به سرمایه خود اداره یا بهره برداری کند و در ازای کار و زحمت خود وجوهی را از مصرف کنندگان یا از دولت دریافت دارد و یا سهمی از منافع خود را به دولت بپردازد.

قرارداد قرضه عمومی ، قراردادی است که به موجب آن دولت اوراق قرضه ای را منتشر می نماید و مبالغی را به عنوان وام با سود مشخص از شخص یا اشخاص معین دریافت می کند که در مدت زمان معینی اصل و سود آن را به وام دهنده کارسازی نماید.

پیمان استخدامی ، قراردادی است که به موجب آن شخص معینی با اجرت معین و به مدت معینی به استخدام دولت در می آید مانند استخدام روزمزد و یا استخدام پیمانی.

قرارداد عاملیت نیز قراردادی است که به موجب آن شخص یا اشخاص از طرف موسسه عمومی در مقابل گرفتن حق العمل کاری معین برای اجرا و اداره عملیات معینی به کار گماشته می شوند.

معاملات دولت اصولاً تابع تشریفات مزایده و مناقصه است که طبق قانون محاسبات عمومی منحصراً مربوط به معاملات عمده و کلان دولت است، آزادی او را به طور قابل توجهی محدود می کند. در حقوق اداری اصل نسبیت قراردادها یعنی قاعده تأثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث استثنائات فراوانی دارد. قرارداد اداری بنا به ماهیت آن نسبت به اشخاص ثالث موثر است. قرارداد اداری به سبب اینکه هدفش تأمین منافع عمومی است ممکن است تعهداتی به نفع اشخاص ثالث را داشته باشد. علاوه بر این ممکنن است تعهدات و تکالیفی علیه اشخاص ثالث و به نفع پیمانکاران دولت باشد. علاوه بر این باید بدانیم که قرارداد اداری دولت را مقید و متعهد نمی کند. تعهداتی که برای دولت ایجاد می شود به قدری انعطاف پذیر است که اراده یک طرفه دولت می تواند آن را تغییر دهد یا زیاد و کم کند.

شاخص تمیز قرارداد اداری از سایر قراردادها آن است که اولاً یکی از طرفین قرارداد، دولت یا موسسه وابسته به دولت باشد. دوماً قرارداد برای انجام امور عمومی منعقد گردیده باشد. لذا اگر دولت برای اداره اموال خصوصی خود قراردادی منعقد نماید آن قرارداد، اداری محسوب نمی شود و در نهایت قصد معامله گر است که آیا وی قصد انعقاد یک قرارداد اداری را داشته است یا قصدش انعقاد یک قرارداد حقوق خصوصی است.

روند انعقاد قراردادهای اداری

روند انعقاد قراردادهای اداری

آزادی دولت در قراردادهای اداری به طرق مختلف محدود شده است و طرق انعقاد قرارداد اداری مزایده، مناقصه و روش گفت و گوی آزاد است.

مزایده: مزایده روشی است که در آن فروش کالایی که موردنظر دولت است از طریق اعلان بین عموم داوطلبان عرضه می شود. مزایده می تواند به صورت حضوری و کتبی صورت گیرد. در مزایده کالا به بالاترین قیمت فروخته می شود.

مناقصه: مناقصه نیز روشی است که در آن دولت، کالا یا خدمت مورد نظر را به کمترین قیمت پیشنهادی به دست می آورد. مناقصه بر سه قسم است: مناقصه عمومی، مناقصه محدود و مناقصه اختیاری.

مناقصه عمومی از طریق اعلان بین عموم داوطلبان است. برنده مناقصه کسی است که نازل ترین قیمت را پیشنهاد می کند. مناقصه محدود، تفاوتی که با مناقصه عمومی دارد آن است که اعلان آن بین عموم مردم نیست بلکه اداره به اختیار خود، اشخاصی را برای شرکت در مناقصه دعوت می کند. مناقصه اختیاری نیز شبیه مناقصه عمومی است، اما اداره این حق را دارد که پس از اعلان مناقصه با هر کدام از پیشنهاد دهندگان که خود بخواهد قرارداد منعقد می کند.

معامله با گفت و گوی آزاد: در این معاملات دولت تشریفات مناقصه و مزایده را رعایت نمی نماید و با هرکس که خود صلاح بداند قرارداد و معامله می کند.

پروسه انعقاد قراردادهای اداری تابع قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ است. در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی، معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و … بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده صورت می گیرد.
در این ماده استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است و در ادامه ماده گفته شده است که مگر در موارد زیر:

 1. در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
 2. در مورد ویژگی های روند معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با ‌نهادها و مؤسسات و شرکت های مشروحه
 3. در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات ‌مجاز از طرف آنها منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
 4. در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
 5. در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.
 6. در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاه های ذی ربط دولتی‌ نرخ های معینی تعیین و اعلام شده باشد.
 7. در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذیربط دولتی و یا شهرداری ها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
 8. در مورد کالاهای ساخت کارخانه ‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذی ربط برای آنها نرخ تعیین ‌شده باشد.
 9. در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
 10. در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین
 11. مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها.
 12. در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسائل‌ اندازه ‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط‌ که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات ‌مذکور در این ردیف.
 13. در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
 14. در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد.
 15. در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می‌ شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع ‌قانونی مربوط تعیین می‌گردد.

در صورت عدم رعایت مقررات مناقصه و مزایده چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ باید بیان نمود که صلاحیت دولت در اجرای تشریفات قراردادهای دولتی یک صلاحیت تکلیفی است و این مقررات از جمله مقررات آمره می باشد. لذا معامله بدون تشریفات باطل است و برای متعاملین ایجاد تعهد نمی نماید. این مساله نه تنها موجب مسئولیت انتظامی ماموران دولت است موجب مسئولیت مدنی اداره نیز می گردد.

کندل چکش معکوس (Inverted hammer)

کندل شمعی چکش معکوس یا چکش برعکس ‌، الگویی مشابه الگو شمعی چکش است؛ با این تفاوت که در این الگوی کندل استیک، به جای اینکه سایه پایینی طول زیادی داشته باشد، سایه بالایی بلندتر بوده و سایه پایینی کوتاه است. در آموزش قبلی، الگوی شمعی چکش (Hammer) بررسی شد، در این آموزش به بررسی الگو شمعی چکش معکوس (Inverted Hammer) می پردازیم. این الگو شباهت بسیار زیادی به الگو شمعی چکش دارد و معمولا ممکن است آن را به رنگ سفید ، قرمز یا سبز مشاهده کنید. پس اگر از قبل الگو شمعی چکش را یاد گرفته اید، فراگرفتن این الگو برای شما بسیار ساده خواهد.

ویژگی های کندل شمعی چکش معکوس

ویژگی های الگو شمعی چکش معکوس

در تصویر زیر، الگو شمعی چکش معکوس (Inverse Hammer) را در یک نمودار فرضی مشاهده می کنید. در این نمودار، ویژگی های الگو شمعی چکس معکوس نشان داده شده است. در ادامه به بررسی و توضیح هر یک از این ویژگی ها می پردازیم.

 1. این الگو در انتهای یک حرکت نزولی ایجاد می شود. چکش معکوس، یک الگوی بازگشتی بوده و باعث صعود قیمت می شود. قبل از تشکیل آن باید حداقل سه کندل وجود داشته باشد و این کندل، باید در انتهای یک حرکت نزولی تشکیل شود.
  در تصویر زیر یک کندل چکش برعکس را مشاهده می کنید؛ همانطور که می بینید، این کندل بعد از یک حرکت نزولی تشکیل شده است و قبل از آن نیز بیشتر از سه کندل وجود دارد. در این تصویر، حرکت نزولی با رنگ قرمز و کندل چکش معکوس با رنگ آبی نشان داده شده است.
 2. این کندل بدنه کوچکی دارد. کوچکی نباید به حدی باشد که این بدنه به اندازه خط باشد یا ویژگی های روند اصلاً بدنه نداشته باشد؛ اگر چنین باشد، الگوی دیگری شکل می گیرد که در مطالب دیگر به آموزش آنها می پردازیم.
 3. کندل چکش معکوس، باید سایه بالایی بلندی داشته باشد. این کندل سایه پایینی ندارد و یا اگر هم داشته باشد، طول آن بسیار کوتاه است.
 4. بدنه کندل چکش معکوس می تواند حداکثر طولی معادل نصف طول کل کندل داشته باشد. برای درک بهتر این مورد به تصویر زید توجه کنید. در این تصویر کل طول کندل با رنگ قرمز، طول بدنه کندل با رنگ آبی، و خط مشکی نیز نشانگر نصف طول کل کندل است. پس بدنه این کندل می تواند طولی حداکثر تا خط سبز داشته باشد تا یک کندل چکش معکوس در نظر گرفته شود.

بررسی کندل چکش برعکس در نمودار واقعی

در زیر، به بررسی و توضیح الگو شمعی چکش برعکس در نمودار سهام کنور یا توسعه صنعتی و معدنی صبا نور در تایم فریم روزانه می پردازیم. در این بخش، مثال هایی از چند کندل که چکش معکوس هستند و چند کندل که ظاهری شبیه به چکش معکوس داشته ولی در اصل، کندل چکش معکوس نیستند را بررسی می کنیم. با بررسی این تصاویر شما انواع کندل های چکش معکوس و شکل های متفاوت آن را مشاهده خواهید کرد و تشخیص این کندل برای شما آسان تر خواهد شد.

کندل هایی که چکش معکوس هستند

در تصویر زیر یک کندل چکش معکوس را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید این کندل، بدنه کوچک و سایه بالایی بزرگ داشته و سایه پایینی ندارد. همچنین این کندل بعد از حرکتی نزولی تشکیل شده و باعث تغییر حرکت نزولی به صعودی شده است.

بررسی الگو چکش معکوس در نمودار واقعی

بررسی الگو چکش معکوس در نمودار واقعی

در تصویر زیر یک کندل چکش معکوس دیگر از نمودار سهم کنور را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید این کندل نیز شرایط یک کندل چکش معکوس را دارد. در این نمونه، نوع کندلی که چکش برعکس را تشکیل داده ویژگی های روند است نزولی است. پس از این مثال متوجه می شوید که نزولی یا صعودی بودن کندل تأثیر چندانی در تشکیل کندل چکش معکوس ندارد.

بررسی الگو چکش معکوس در نمودار واقعی

در تصویر زیر، نمونه ای دیگر از الگو شمعی چکش برعکس را در نمودار کنور مشاهده می کنید. در این نمونه، تعداد کندل هایی که قبل از چکش معکوس قرار گرفته اند حداقل لازم یعنی سه عدد ویژگی های روند است. در این نمونه، اگر یکی از کندل هایی که قبل از کندل چکش معکوس قرار گرفته اند وجود نداشت، این کندل، یکی از شرایط لازم برای تشکیل کندل چکش معکوس (وجود حداقل سه کندل قبل از آن) را نخواهد داشت.

کندل هایی که چکش برعکس نیستند

بررسی الگو چکش معکوس در نمودار واقعی

در تصویر زیر، تصویری از یک کندل که مشابه کندل چکش معکوس است را مشاهده می کنید. توجه کنید که این کندل، یک کندل چکش معکوس نیست؛ دلیل آن است که طول بدنه این کندل از نصف طول کل کندل بیشتر است .

بررسی الگو چکش معکوس در نمودار واقعی

در تصویر زیر، نمونه ای دیگر از یک کندل که شرایطی شبیه به کندل چکش برعکس را دارد ولی کندل چکش معکوس نیست را مشاهده می کنید. در این مثال نیز طول بدنه بیشتر از نصف طول کل کندل است.

بررسی الگو چکش معکوس در نمودار واقعی

در تصویر زیر نمونه ای دیگر را مشاهده می کنید. دلیل عدم تشکیل الگو چکش معکوس نیز طول بدنه است.

نکات دیگر

ویژگی های الگو شمعی چکش معکوس

 1. در تصویر زیر، شکل ایده آل کندل چکش معکوس را مشاهده می کنید.
 2. در کندل چکش برعکس، رنگ کندل چکش معکوس، یعنی صعودی یا نزولی بودن آن مهم نیست؛ اما اگر رنگ آن مشابه کندل های صعودی باشد، یا به عبارت دیگر خود این کندل نیز صعودی باشد بهتر است.
 3. الگوی چکش معکوس به تنهایی نمی تواند مدرک محکمی دال بر تغییر روند نزولی به صعودی باشد؛ آنچه در مورد این کندل اهمیت دارد، محل تشکیل آن از لحاظ الگوهای دیگر در تحلیل تکنیکال است. برای مثال اگر این کندل در یک سطح حمایت تشکیل شود، احتمال این که باعث تغییر حرکت نزولی به صعودی شود افزایش می یابد. در مقابل اگر این کندل خارج از ناحیه PRZ الگوهای دیگر تشکیل شود و این کندل تنها نشانه ی بازگشت قیمت باشد، احتمال این که کندل چکش معکوس باعث تغییر حرکت شود کاهش می یابد.
 4. الگوهای هارمونیک، الگوهای الیوت، الگوهای کلاسیک یا خطوط حمایت و مقاومت از جمله مواردی هستند که می توانند همراه با این الگو استفاده شده و دقت تحلیل نمودار را افزایش دهند.

ویژگی های افراد دارای تیپ شخصیتی A

همه انسان ها دارای شخصیت هستند و نحوه رفتار و عملکرد آن ها ریشه در شخصیت آن ها دارد . تفاوت های فردی بین افراد از گذشته مورد توجه روانشناسان بوده است . انسان ها از نظر شخصیت ، نگرش ها ، مهارت ها و علایق و . با هم تفاوت دارند . یکی از این تفاوت های فردی تیپ های مختلف شخصیتی است . واژه شخصیت در زبان یونانی از واژه لاتین پرسونا به معنی نقاب یا ماسک گرفته شده است که بازیگران در گذشته به چهره خود می زدنند . افراد تیپ شخصیتی A بیشتر از افراد تیپ B ویژگی های روند دچار بیماری قلبی می شوند در واقع خصومت عنصر سمی تیپ شخصیتی A است که باعث بیماری قلبی می شود . هم چنین این افراد در معرض بیماری‌هایی چون فشار خون بالا، استرس و انزوای اجتماعی هستند .
در این مقاله به ویژگی های افراد دارای تیپ شخصیتی A می پردازیم .

ویژگی های افراد دارای تیپ شخصیتی A

در ادامه این مقاله به برخی مشخصات افراد دارای تیپ شخصیتی A می پردازیم :

رقابت جویی شدید دارد و با همه افراد رقابت می کنند .

جاه طلبی هستند آن ها می خواهند هرچه سريع تر به اهداف خود برسند و پيشرفت كنند .

ناشکیبایی یا صبر کم در همه چیز دارند .

خصومت به دیگران و رفتار گستاخانه با آن ها دارند .

همیشه در حال حرکت ، پرجنب و جوش و پرانرژی هستند .

نشانه های غیرکلامی عیب جویانه و متکبرانه به هنگام تعامل با دیگران دارند . مانند نگاه خشن ، ابراز نفرت و انزجار دارند

شخصیت تیپ A روحیه تهاجمی دارد ، ریسک پذیر است خیلی اهل رقابت است و به استقبال خطر می رود .

طغیان های خشم و پرخاشگری

احساس فشار و فوریت زمان یعنی این که زمان به سرعت می گذرد و فرصت ندارد به کارهای خود برسند .

این افراد تند و سریع راه می روند .

لحن کلام تیپ شخصیتی A شدید و تند است ، در واقع صدای خشن و مصرانه دارند .

افراد تیپ شخصیتی آ تند و پشت سرهم حرف می زنند ،

خیلی زیاد آه می کشند .

کمال گرا هستند یعنی آن ها معتقدند که همه چیز باید بی نقص و کامل باشد

خیلی سخت کوش و تلاشگر هستند .

خیلی تمایل دارند کار خیلی زیادی را در زمان کمی انجام دهند به همین دلیل همیشه خیلی استرس دارند .

دوست ندارند استراحت کنند و استراحت کردن را معادل هدر دادن زمان می دانند و همیشه دوست دارند در حال کار کردن باشند .

افراد تيپ شخصيتی A همیشه احساس ناامنی و عقب ماندن دارند به همين دليل در همه حال در پی جبران گذشته هستند .

حرکات چهره آن ها خصمانه و ابروها درهم کشیده است .

افراد دارای تیپ شخصیتی A حرف دیگران را قطع می کنند و معمولاً وسط حرف دیگران می پرند .

این افراد تند غذا می خورند .

افرادی بی حوصله ای هستند .

آن ها ویژگی های روند با هدف و برنامه جلو می روند در واقع خودرو و با انگیزه هستند .

احساس بی قراری و تحریک پذیری دارند .

همیشه به ساعت نگاه می کنند که نکند زمان هدر برود .

خیلی دوست دارند سریع به اصل مطلب برسند و حوصله حاشیه ندارند .

تحمل انتظار کشیدن و منتظر ماندن در صف مطب پزشک یا نانوایی و هرچیزی که نیاز به صف دارند بیزار هستند چون اعتقاد دارند زمان هدر می رود .

خیلی به اطراف واکنش نشان می دهند

آن ها به خاطر سرعت خود در رسیدن به مرکز هر چیزی با عبارت‌های بی معنی و رک و صریح مشهور هستند . در واقع خیلی صریح و رک سر هر موضوع می روند .

خنده افراد تیپ شخصیتی A خشک است و معمولاً در گوشه لب تبسم دارند .

اگر افراد دارای تیپ شخصیتی آ مدتی بيكار باشند و كاری انجام ندهند ، خيلی سریع احساس عذاب وجدان می کنند .

بزرگ ترين مشكل این افراد داشتن استرس بيش از اندازه است . آن ها معمولاً كارهای زيادی برای انجام دادن دارند ، به همين علت به خاطر ترس از اين كه نتوانند اين كارها را به موقع انجام دهند ، دچار استرس زيادی می شوند .

این افراد هیچ وقت از عملکرد و کار خود احساس رضایت ندارند .

همیشه عجله دارند .

همیشه تلاش می کنند از دیگران جلو بزنند .

منابع :
روانشناسی رشد تالیف لورا برک ، ترجمه یحیی سید محمدی
نظریه های روان درمانی تالیف پروچاسکا ، ترجمه یحیی سید محمدی
بررسی ارتباط تيپ های شخصيتی كاركنان باعملكرد شغلی آنان جهت بهبود ارتباط درسازمان جهت بهبود ارتباط درسازمان های دولتی شهر بافت ، مرضيه اسماعيلی زا

برای مشاوره ویژگی های شخصیتی افراد تیپ A

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ از کل کشور

تماس با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۸۸۰ از استان تهران

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

معامله گران در بورس برای تحلیل تکنیکال این بازار از الگوهای مختلفی استفاده می کنند. در میان تمامی الگوهای موجود الگوهای عمومی قیمت سال های متمادی به دلیل واقعیت و اطلاعات مناسبی را که در اختیارکاربران قرار می دهند دارای طرفداران بسیاری هستند. از جمله این الگوها می توان به الگوی سر و شانه اشاره نمود. اگر می خواهید با الگوی سروشانه و ویژگی های آن بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

الگوی سروشانه

الگوی سروشانه

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی سر و شانه در واقع نوعی الگوی نموداری است که دارای یک خط کف به همراه سه قله قیمتی می باشد. قله های سمت چپ و راست دارای ارتفاع مشابهی هستند اما قله میانی بلند تر از سایر قله ها است. این الگو در تحلیل تکنیکال تغییر روند بازار از حالت صعودی به نزولی را نشان می دهد و جز معتبرترین الگوهای بازگشت روندی محسوب می شود. همچنین از برترین الگوهای صدور سیگنال های معاملاتی می باشد که شکل گیری آن پایان روند صعودی را نشان می دهد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه چه زمانی شکل می گیرد؟

الگوی سر و شانه هنگامی شکل می گیرد که یک سهم قیمت آن به قله جدیدی رسیده باشد و بعد به محدوده پایین حرکت صعودی پیشین خود باز گردد. بعد قیمت مجددا به سطحی بالاتراز قله قبلی قیمت صعود نموده و قسمت سر الگو شکل می گیرد و دوباره به خط کف برگشته و قیمت مجددا افزایش می یابد. در این حرکت صعودی قیمت در بهترین حالت می تواند به سطح قله قیمتی اولیه برسد. با رسیدن به چنین سطحی قیمت ها حرکت نزولی خود را شروع می کنند و بعد به سمت خط گردن این الگو حرکت می نماید.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سروشانه چه چیزهایی را نشان می دهد؟

به طور کلی یک الگوی سر و شانه سقف و کف دارای سه بخش زیر است:

 • بعد از یک روند صعودی بلند مدت قیمت ها به یک قله جدید می رسند و بعد حرکت نزولی کوچکی را به منظور ایجاد یک دره انجام می دهند.
 • قیمت ها مجددا حرکت صعودی خود را شروع می کنند و سقف قیمتی جدیدی می سازند و بعد مجددا نزول می کنند.
 • قیمت ها برای سومین مرتبه حرکت صعودی انجام می دهند اما در نهایت می توانند به سطح قله اولیه برسند قبل از آنکه مجددا حرکت نزولی خود را شروع کنند.
 • در این الگو قله های 1 و 3 شانه ها را تشکیل می دهند و قله 2 یا وسط تشکیل دهنده سر الگو می باشد. به خطی که دره های شماره 1 و 2 را به یکدیگر متصل می نماید خط گردن می گویند.

الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر وشانه سقف در تحلیل تکنیکال جز الگوهای بازگشتی است. بنابراین الگوهایی هستند که روند قیمت بعد از تشکیل الگو در آن ها تغییر می یابد. این الگو در پایان حرکتی صعودی رخ خواهد داد و موجب تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می گردد. در این الگو سه قله وجود دارد و قله وسط دارای بیشترین ارتفاع ممکن است که همان سر الگو می باشد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

برای انجام معاملات از طریق این الگو هنگامی که حالت کلی الگو را در چارت یافتید باید منتظر بمانید که شاهد شسکسته شدن خط گردن باشید. بهترین حالت این است که خط گردن پرقدرت شکسته شود و دارای شرایط یک شکست مناسب باشد. اگر قیمت با حرکت خیلی سریع و قوی خط گردن را بشکند و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید کاری که می توانید انجام دهید این است که منتظر حرکت برگشتی به خط گردن باشید تا بتوانید به پوزیشن راه یابید. در این الگو باید حتما بین شانه چپ و سر واگرایی وجود داشته ویژگی های روند باشد، زیرا این واگرایی تشکیل الگوی سر و شانه را تایید می نماید.

نحوه تشخیص حد زیان و سود در الگو سقف

در این الگو حد زیان بر روی شانه راست قرار گرفته است. البته در بعضی از شرایط الگوهای سر و شانه ای شکل می گیرد که در آن ها ارتفاع شانه راست و سر فاصله بسیار کمی با یکدیگر دارند، در چنین شرایطی می توان قسمت بالای سر را به عنوان حد زیان در نظر گرفت. به منظور تعیین حد سود نیز باید فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه گیری نمود و از محل شکسته شدن خط گردن به سمت پایین را بررسی نمود.

الگوی سر و شانه ی معکوس

الگوی سر و شانه معکوس دقیقا نقطه مقابل الگوی سر و شانه است. از این الگو به عنوان الگوی سر و شانه کف نیز یاد می کنند. این الگو تغییر روند از نزولی به صعودی را پیش بینی می نماید و زمانی مشخص خواهد شد که حرکات قیمتی یک سهم دارای مشخصه های زیر باشد.

در الگوی سر و شانه کف قیمت به سمت دره حرکت می کند و مجددا حرکت صعودی ویژگی های روند خواهد داشت. به طوری که قیمت دوباره به سطحی پایین تر از دره قبلی حرکت می کند و حرکتی صعودی انجام می دهد. در پایان قیمت دوباره یک حرکت نزولی تا سطح دره اول خواهد داشت. با انجام این حرکات قیمت حرکتی صعودی پیدا می کند و به سمت سطح مقاومتی که در قله های قبلی تشکیل شده می رود.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

نحوه تشخیص حد زیان و سود در الگو کف یا معکوس

الگو سر و شانه در فارکس نیز مورد استفاده قرار می گیرد، از این رو معامله گرانی که در این بازارها مشغول به فعالیت هستند باید بتوانند به خوبی این الگوها را تحلیل نمایند و حد زیان و سود در آن ها را تشخیص دهند تا بتوانند معاملات سودمندی را تجربه نمایند. در این الگو حد زیان زیر شانه سمت راست قرار دارد. البته افرادی که می خواهد اطمینان بیشتری داشته باشند می توانند زیر قسمت سر را به عنوان حد زیان در نظر بگیرند. البته حتما باید به این نکته توجه نمود که فاصله میان شانه راست تا سر خیلی زیاد نباشد.

در این الگو حد سود نیز معادل فاصله میان سر تا خط گردن است که باید آن را از مکانی که خط گردن شکسته می شود به سمت بالا اعمال نمود.

الگوی سر شانه

الگوی سر شانه

دو الگوی سر شانه سقف و کف چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

الگوی سرو شانه سقف و کف تفاوت هایی دارند که موجب تمایز آن ها از یکدیگر شده است. در الگوی سر وشانه کف یا معکوس برای کامل شدن الگو حتما باید شکسته شدن خط گردن اتفاق بیافتد. اما تکنیک هایی که برای محاسبه قیمت های هدف مورد استفاده قرار می گیرند دقیقا مانند الگوی سقف است. تنها تفاوتی که در کف وجود دارد تمایل بیشتر برای حرکات بازگشتی به سمت گردن پس از موجب نزولی است.

مناسب ترین روش برای پی بردن به این تفاوت این است که هر بازار فقط بعد از یک سکون یا رکود می تواند روندی نزولی داشته باشد. در بیشتر موارد کاهش تقاضا یا همان تمایل برای خرید در بین معامله گران در راستای سوق دادن بازار در جهت نزولی کافی می باشد. به این نکته توجه داشته باشید که بازار هرگز پس از یک دوره سکون نمی تواند یک صعود ناگهانی داشته باشد. تنها در شرایطی که میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد و بالا رفتن هجوم خریداران نسبت به فروشندگان قیمت ها صعود خواهند داشت.

الگو سر و شانه

الگو سر و شانه

الگو سر و شانه های مرکب

الگوی سر و شانه مرکب یکی از حالت های الگو سر و شانه است که در آن شاهد دو سر یا دو شانه چپ یا راست خواهیم بود. البته استفاده از این الگو چندان رایج نیست و اما می تواند در پیش بینی بازار موثر باشد. از مهم ترین ویژگی های این الگو می توان به این موضوع اشاره نمود که الگوی مرکب تمایل بسیارشدیدی برای رعایت تناسب درالگوی سر و شانه دارند. به این معنی که اگر در سمت راست شانه واحدی وجود داشته باشد حتما در سمت چپ نیز یک شانه واحد خواهیم داشت. بنابراین اگر دو شانه در سمت چپ باشد انتظار می رود که در سمت راست نیز دو شانه خواهد بود.

الگوهای سر و شانه کف و سقف دو قلو

الگوی کف دو قلو

الگوی سر و شانه دو قلو از نوع کف در انتهای یک روند نزولی ایجاد می شود و بازگشت قیمت به شکل صعودی را نشان می دهد. تشکیل این الگو می تواند سود زیادی را نصیب سهامداران کند. الگوی کف دو قلو شباهت بسیاری به حرف W دارد و دارای دو کف متوالی پشت سر هم و یک خط گردن می باشد. خط گردن در واقع خط مقاومت است. با تشکیل این الگو و شکسته شدن خط مقاومت پیش بینی می شود که سهم حداقل به اندازه فاصله سقف تا خط گردن رشد کند. به میزانی که شکل گیری این الگو مدت زمان بیشتری را طول بکشد اعتبار بالاتری خواهد داشت. همچنین افزایش حجم نیز در شکل گیری این الگو می تواند اعتبار الگو را بیشتر نماید.

الگوی سقف دوقلو

این الگو دقیقا نقطه مقابل الگو کف دو قلو است، بنابراین در انتهای یک روند صعودی شاهد آن خواهیم بود و بازگشت قیمت به شکل نزولی را نشان می دهد. در این الگو نیز دو قله متوالی پشت سر هم و یک خط گردن وجود دارد. به این معنی که بعد از تشکیل الگو و شکسته شدن خط حمایت و افزایش حجم سقف نمودار به اندازه فاصله سقف تا گردن افت خواهد داشت. توجه داشته باشید که ویژگی های روند در این الگو خط حمایت بعد از شکسته شدن به خط مقاومت تبدیل می شود و نقش مقاومتی خواهد داشت. معمولا بازگشت این خط با یک فرصت خروج مجدد همراه خواهد بود، زیرا الگو به شدت نزولی است.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو

آیا در الگوهای کف و سقف دوقلو امکان نقض وجود دارد؟

نمی توان به صورت قطعی بیان نمود که تمامی قوانین و الگوهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند صحیح هستند. با توجه به اینکه این الگوها تنها دارای پشتوانه آماری هستند احتمال نقض در الگوهای دو قلو سقف و کف وجود خواهد داشت. مثلا در الگوی سقف دوقلو قیمت پس از شکسته شدن خط گردن روندی صعودی به جای نزولی داشته باشد و دو قله قبلی نیز که اکنون به عنوان سطح مقاومت هستند به طرف بالا کشیده شوند الگوی سقف دو قلو نقض خواهد شد. این شرایط به صورت عکس می تواند برای الگو کف دو قلو نیز رخ دهد و الگوی آن نقض گردد. در صورتی که هر یک از این الگوها نقض شوند می توان خطی که به موازات قله ها یا دره ها ترسیم شده است ویژگی های روند حد زیان در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه ادامه دهنده

الگوی سر و شانه ادامه دهنده نیزحالتی از الگوهای سر و شانه است که در آن نمودار قیمت شباهت بسیاری به الگوی مستطیل دارد. تنها تفاوت آن ها در یک روند صعودی نقطه قعر یا کفی میانی در مقایسه با دو کفی دیگر عمیق تر هستند. همچنین در روند ویژگی های روند نزولی قله میانی در مقایسه با دو قله دیگر در چپ و راست دارای ارتفاع بیشتری است. از این رو می توان گفت که هر دو نوع الگو از نوع سروشانه هستند که از روند قبلی تبعیت می نمایند، در نتیجه نمی توان آن ها را با الگوهای سر و شانه برگشتی اشتباه گرفت.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

سخن پایانی

همانطور که اشاره شد الگوی سر و شانه از جمله الگوهای بازگشتی است که بعد از تشکیل ساختار الگو در پایان روند انتظار چرخش روند وجود خواهد داشت. در الگوهای سر و شانه سقف انتظار می رود که قیمت ریزش داشته باشد. این در حالی است که در الگوهای سر وشانه کف منتظر افزایش قیمت خواهیم بود. از این الگوها می توان به منظور تشخیص اصلاح های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده نمود.

الگوهای شمعی ژاپنی 3 کندلی

الگوهای شمعی ژاپنی 3 کندلی

برای شناخت الگوهای سه کندلی شمعی ژاپنی این مقاله از مقالات آموزش فارکس را تا انتها بخوانید. برای شناسایی الگوهای شمعی ژاپنی سه تایی ، باید به دنبال آرایش کندلی باشید که در مجموع از سه کندل تشکیل شده اند.

این آرایش های کندلی در تشخیص رفتار بعدی قیمت به معامله گران کمک می کنند.

برخی از الگوهای شمعی ژاپنی 3تایی الگوی برگشتی هستند ، بدان معنا که حاکی از پایان روند فعلی و شروع روند جدید در جهت مخالف است.

برخی دیگر از الگوهای 3کندلی، الگوی ادامه است که حاکی از یک مکث و سپس ادامه روند فعلی است.

بیایید نگاهی به الگوهای شمعی ژاپنی 3تایی مطرح اندازیم.

الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی و الگوی ستاره شامگاهی الگوهای کندل استیک سه گانه ای هستند که معمولاً می توان آنها را در پایان یک روند مشاهده کرد.

این دو الگو، الگوهای برگشتی هستند که سه ویژگی، مشخصه اصلی آنهاست:

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شام گاهی

در اینجا الگوی ستاره شامگاهی در سمت راست تصویر را به عنوان مثال ویژگی های روند در نظر خواهیم گرفت:

 1. کندل اول یک کندل صعودی است ، که بخشی از روند صعودی اخیر است.
 2. کندل دوم دارای بدنه کوچکی است که می تواند نشان دهنده این باشد که بازار در بلاتکلیفی بسر می برد. این کندل می تواند صعودی یا نزولی باشد.
 3. کندل سوم نقش تأیید برگشت روند را داراست ، زیرا این کندل پایین تر از نقطه وسط کندل اول بسته می شود.

چگونه الگوی ستاره صبحگاهی ایده آل را تشخیص دهیم؟

 • الگوی ستاره صبحگاهی در پایان یک روند نزولی واضح نمایان می شود.
 • کندل اول از 3 کندل الگو باید یک کندل نزولی با بدنه بلند باشد.
 • کندل دوم باید یک کندل با بدنه کوچک باشد، یک دوچی یا فرفره.
 • کندل دوم می تواند صعودی یا نزولی باشد.
 • بدنه کندل دوم نباید بدنه کندل اول را لمس کند (بین دو کندل گپ داشته باشیم)
 • کندل سوم این الگو باید یک کندل صعودی بلند باشد.
 • کندل سوم باید حداقل بالاتر از نیمه بدنه کندل نزولی اول بسته شود.

خصوصیات ذکر شده در بالا برای الگوی ستاره شامگاهی عکس می شود. زیرا الگوی ستاره شامگاهی در پایان روند صعودی رخ می دهد.

این دو الگو ، الگوهای کم تکرار در بازار هستند اما از اعتبار بالایی برخوردارند.

الگوی سه سرباز سفید و 3 کلاغ سیاه

الگوی 3سرباز سفید زمانی شکل می گیرد که سه کندل بلند صعودی بعد از یک روند نزولی تشکیل می شود و نشان می دهد که روند برگشته است.

الگوی 3 سرباز سفید و سه کلاغ سیاه

این الگوی کندل استیک سه تایی به عنوان یکی از قوی ترین سیگنال های صعودی (همچون ضربه اپرکات) در نظر گرفته می شود ، به ویژه زمانی که بعد از یک روند نزولی ممتد و یک دوره کوتاه کف سازی این الگو رخ دهد.

شرایط الگوی سه سرباز سفید

اولین کندل از “سه سرباز” کندل برگشتی نامیده می شود. این کندل یا خاتمه دهنده ی روند نزولی است یا حاکی از آن است که دوره ی کف سازیِ پس از روند نزولی ، به پایان رسیده است.

برای تایید اعتبار الگوی سه سرباز سفید ، باید دقت شود که کندل دوم بزرگتر از بدنه کندل قبلی باشد.

همچنین ، کندل دوم باید نزدیک به سقف خود بسته شود ، و یک فتیله کوچک در بالا برجای گذارد و یا اصلا فتیله در بالا برجای نگذارد.

برای تکمیل الگوی سه سرباز سفید ، اندازه کندل آخر باید حداقل به اندازه کندل دوم باشد و سایه ای کوچک داشته یا بدون سایه باشد.

شرایط الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی کندل سه کلاغ سیاه درست برعکس سه سرباز سفید است.

وقتی پس از یک روند صعودی قوی ، سه کندل نزولی می آید این الگو شکل می گیرد که حاکی از آنست که برگشت روند در دستور کار قرار گرفته است.

بدنه کندل دوم باید بزرگتر از کندل اول بوده و در کف یا نزدیک به کف بسته شود.

و بالاخره ، کندل سوم باید هم اندازه یا بزرگتر از بدنه کندل دوم باشد و سایه آن بسیار کوتاه بوده یا حتی بدون سایه باشد.

برای تکمیل الگوی سه کلاغ سیاه ، اندازه آخرین کندل باید حداقل به اندازه کندل دوم باشد و سایه ای کوچک داشته یا بدون سایه باشد.

سه کندل داخلی رو به بالا و رو به پایین

الگوی سه کندل داخلی رو به بالا و رو به پایین

آرایش 3کندل داخلی رو به بالا یک الگوی برگشت روند است که در کف یک روند نزولی دیده می شود.

این الگوی کندل 3تایی نشان می دهد که روند نزولی احتمالاً به پایان رسیده و روند صعودی جدیدی آغاز شده است.

جهت مشاهده یک الگوی 3کندل داخلی معتبر ، به دنبال این خصوصیات باشید:

 1. اولین کندل را باید در کف روند نزولی پیدا کرد و مشخصه آن یک کندل نزولی بلند است.
 2. کندل دوم حداقل باید تا نقطه میانی کندل اول خودش را بالا بکشد.
 3. کندل سوم ، باید بالای سقف کندل اول بسته شود تا تایید بشود که قدرت خریداران بر روند نزولی غلبه کرده است.

برعکس ، آرایش 3کندل داخلی رو به پایین در بالای یک روند صعودی یافت می شود.

این الگو بدان معناست که روند صعودی احتمالاً به پایان رسیده و روند نزولی جدیدی آغاز شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.