درآمد حاصل از اسپرد


مقاله کنفرانس
بررسی رابطه سبد درآمدی بانک با مدیریت سود در بانکهای خصوصی

چکیده:
درآمدهای بانکها در تعریف اصول حسابرسی ایران به دو دسته درآمدهای مشاع و درآمدهای غیر مشاع تقسیم شده است و در دسته بندی خرد تر این درآمدها را به درآمد حاصل از سود تسهیلات بانکی، درآمد کارمزد اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه ها، درآمد بانکداری اختصاصی برای مشتریان و . تقسیم بندی می نمایند. در این تحقیق به بررسی ارتباط استراتژی درآمدی بانک جهت سوق به سمت درآمدهای مشاع و یا غیر مشاع به عنوان سبد درآمدی با مدیریت سود پرداخته شد. برای اندازه گیری استراتژی درآمدی از نسبت هر یک بخش از درآمد بانک به کل درآمد استفاده گردید و برای اندازه گیری مدیریت سود از شاخص تعدیل یافته جونز استفاده شد. جامعه مورد بررسی در این تحقیق بانکهای خصوصی فعال در کشور و دوره زمانی مورد بررسی سال های 89 تا 92 می باشد و بر اساس نتایج بدست آمده ارتباط معناداری و معکوس بین استراتژی درآمدی اتخاذ شده توسط مدیران بانک و مدیریت سود مشاهده گردید به نحوی که هر چه درآمد بانکهای خصوصی کشور به سمت درآمدهای کارمزدی بیشتر می رود ، مدیریت سود در بانک کاسته شده و دستکاری سود کمتری را سهامداران از صورتهای مالی بانک می توانند انتظار داشته باشند.

ناترازي بانکي عامل موثر بر رشد بدهي‌ها

يک بانک يا موسسه مالي چنانچه وجوه کافي و با سهولت و با هزينه منطقي براي تامين نقدينگي آني،‌ کوتاه مدت و بلندمدت خويش نداشته باشد، نخستين علامت از وضعيت بحراني ناترازي آن بانک يا موسسه مالي است.

به گزارش ايبِنا، ناترازي بانک‌ها در مديريت دارايي و بدهي به اين معنا است که رشد دارايي‌ آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختي اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهي‌ها نام برده مي‌شود و اين مسئله مشکلاتي را براي درآمد حاصل از اسپرد کشور به همراه خواهد آورد.

حسن گلمرادي دريادداشت اختصاصي خود براي ايبِنا دراين رابطه نوشته است: ابتدا لازم مي‌دانم توضيح دهم که مفهوم ناترازي بخصوص ناترازي ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداري آن نيست زيرا از نقطه نظر حسابداري ترازنامه بانک‌ها هميشه تراز است. بنابراين مفهوم ناترازي بانک‌ها به مفهوم اقتصادي و مالي آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداري. به عنوان مثال چنانچه کيفيت دارايي‌هاي بانک‌ها مطلوب نباشد، به عنوان مثال سرعت نقد شوندگي پاييني داشته باشند به گونه‌اي که در شرايط نياز نتوان از آن‌ها براي تامين نيازهاي نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازي مواجه خواهد شد. بنابراين يک بانک يا موسسه مالي چنانچه وجوه کافي و با سهولت و با هزينه منطقي براي تامين نقدينگي آني،‌ کوتاه مدت و بلندمدت خويش نداشته باشد، نخستين علامت و نشانه از وضعيت بحراني ناترازي آن بانک يا موسسه مالي است.

دلايل زيادي براي ناترازي بانک‌ها قابل احصا شدن است. به طور کلي چنانچه منابع تقاضا براي نقدينگي با عرضه نقدينگي در يک بانک تطابق نداشته باشد بانک دچار معضل ناترازي خواهد شد. عرضه نقدينگي در يک بانک شامل سپرده‌هاي مشتريان، ‌بازپرداخت وام‌ها از سوي مشتريان،‌ درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد،‌ فروش اموال و دارايي‌ها و استقراض از سيستم بانکي و ميزان حقوق صاحبان سهام است. در کنار عرضه نقدينگي،‌ تقاضا براي نقدينگي از وجوه نقد مورد نياز براي برداشت سپرده‌ها، ‌اعطاي تسهيلات و سرمايه‌گذاري‌ها، ‌بازپرداخت استقراض وجوه،‌ هزينه‌هاي عملياتي و پرداخت سود به سهامداران است. متاسفانه بانک‌ها در طي زمان تحت تاثير عوامل کلان و خرد از زاويه نقدينگي با مشکل مواجه شده‌اند.

عوامل کلان اقتصادي موثر بر ناترازي بانک‌ها عواملي نظير رشد اقتصادي، محيط کسب و کار،‌ نرخ تورم، ‌نرخ سود، نرخ ارز و محدوديت‌هاي بيروني است که در کنار عوامل داخلي نظير کم و کيف مديريت داخلي بانک‌ها از جمله مديريت انواع ريسک، باعث شده است تا ناترازي بانک ها در طي زمان تشديد شود. از زاويه مديريت منابع،‌ انباشت دارايي‌هاي غير مولد، موهوم و منجمد،‌ شناسايي سودهاي غيرواقعي و انباشت دارايي‌هاي ثابت غير مولد که بعضاً در شرايط تورمي بالا به عنوان يک مزيت براي بانک‌ها عمل کرده است،‌ باعث شده تا طرف دارايي‌هاي ترازنامه بانک به صورت غير مولد و غيرواقعي رشد داشته باشد و از طرف ديگر تغيير سررسيد سپرده‌هاي بلندمدت به کوتاه مدت،‌ عدم بازپرداخت وام‌ها از سوي مشتريان به دليل عدم اعتبارسنجي و وثايق درست، کمي اسپرد خدمات بانکي و استقراض بالا از سيستم بانکي و بانک مرکزي و کمي کفايت سرمايه باعث شده است تا مصارف نقدينگي نيز از کيفيت مطلوب همانند طرف دارايي برخورد نباشد و همگي اين عوامل سبب ناترازي مالي و اقتصادي بانک‌ها شده است. گرچه وجود دارايي‌ها و سودهاي درآمد حاصل از اسپرد غير اقتصادي در سمت راست ترازنامه و خلق سپرده‌هاي متناسب در سمت چپ ترازنامه از نظر حسابداري ايجاد تراز مي‌کند اما از نظر مالي و اقتصادي وضعيت ناترازي را به تشديد درمي‌آورد. نکته مهم ديگر که لازم است بيان شود اين است که نه تنها لازم است ناترازي خود بانک‌ها مورد توجه قرار گيرد بلکه بايستي ناترازي شرکت‌هاي وابسته نيز مد نظر قرار گيرد، زيرا چه بسا بسياري از ناترازي‌هاي بانک‌ها ريشه در شرکت‌هاي زير مجموعه و وابسته داشته باشد.

اما راهکارها چيست؟‌ جداي از بحث‌هاي کلان اقتصادي که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمي،‌ مديريت نرخ ارز و نرخ سود بانکي که ناچارا براي بهبود تراز مالي و اقتصادي بانک‌ها لازم است، اما در اينجا مي‌توان به راهکارهاي درون بانکي نيز از زاويه عرضه و تقاضاي نقدينگي و موازنه نقدينگي متعادل پرداخت. از زاويه مديريت دارايي‌ها براي کاهش ناترازي مي‌توان به مولدسازي دارايي‌ها،‌ ذخيره‌سازي مطالبات و حذف سودهاي غير واقعي از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجيه اقتصادي، اعتبارسنجي،‌ وثايق و نظارت بر اعطاي درست و اقتصادي تسهيلات به عنوان مهم‌ترين دارايي بانک و فروش دارايي‌هاي غير مولد و مولدسازي دارايي‌هاي بانک‌ها از جمله ديگر راهکارهاست.

از زاويه عرضه نقدينگي براي جبران ناترازي بانک‌ها،‌ عدم استقراض سيستم بانکي از بانک مرکزي که بعضا ممکن است از اعطاي نقدينگي به دولت ناشي شده باشد، بايستي کاهش يابد. در اين رابطه خدمات کارمزدي بانک‌ها بايستي افزايش يابد و آن‌ها بتوانند در کنار افزايش درآمدها با کاهش هزينه‌ها و مديريت هزينه،‌ اسپرد سود بانکي خويش را بهبود بخشند. همچنين ترکيب بدهي‌هاي نظام بانکي بايستي تغيير يابد، مثلا تغيير سپرده‌گذاري مردم از کوتاه مدت به سمت گواهي سپرده بلندمدت که ماندگاري سپرده در سيستم بانکي بيشتري است بايستي مورد توجه قرار گيرد.

علاوه بر اين در نظر گرفتن ضوابط مربوط به کميت و کيفيت کفايت سرمايه از ديگر راهکاهاي بهبود تراز مالي و اقتصادي بانک‌هاست. در پايان بايستي به اين نکته اشاره کرد که بانک مرکزي بايستي با تدوين سياست‌ها، ‌مقررات و ابزارهاي پولي و نظارتي به کاهش تدريجي ناترازي موجود بانک‌هاکمک کند.

حسن گلمرادي،‌ دکتري اقتصاد و عضو هيئت علمي درآمد حاصل از اسپرد موسسه عالي آموزش بانکداري ايران

ریبیت چیست و بهترین آی بی فارکس برای دریافت Rebate کدام است؟

ترید اریا

ریبیت اصطلاحی است که در اکثر کسب و کارها استفاده شده و معنای آن، کاهش یا بازپرداخت بخشی از درآمدهاست. به عنوان مثال، اگر شما بتوانید محصولی را برای یک شرکت بفروشید، بخشی از درآمد حاصل از آن به خود شما (یا نماینده‌ی فروش) داده خواهد شد. ریبیت به نوعی به معنای همکاری در فروش بوده و مفهومی است که در علم بازاریابی استفاده می‌شود. بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا و همچنین کارگزارن آن، یعنی بروکرها نیز از این مفهوم استفاده کرده و برای تشویق افراد به استفاده از خدمات ارائه شده توسط کارگزاری‌ها، طرح‌های مختلف ریبیت را اجرا کرده‌اند که عموما از آن با عنوان ریبیت کش بک یا همان بازپرداخت نقدی یاد می‌شود. اگرچه ریبیت فارکس دقیقا طرحی از بازاریابی است، اما ساز و کار آن تفاوت دارد، چراکه بروکرها اساسا واسطه‌های خدماتی بوده و چیزی را برای فروش نگذاشته‌اند.

ریبیت فارکس چیست؟

ریبیت فارکس مشوقی است که توسط بروکرها ارائه می‌شود. هنگامیکه شما یک حساب معاملاتی نزد بروکر معتبر خود باز کرده و معامله می‌کنید (چه خرید و چه فروش)، مبلغی به عنوان کارمزد انجام معاملات از حساب شما کسر خواهد شد. این کارمزد به سه شکل مختلف از جمله اسپرد، کمیسیون و یا نرخ بهره یا همان سواپ در حساب شما منظور خواهد شد. فارغ از مدل انتخابی بروکر برای کسب درآمد، در انتها تریدر به ازای هر معامله، مبلغی را به بروکر پرداخت خواهد کرد. ریبیت فارکس به معنای بازپرداخت تمام یا بخشی از این کارمزد دریافت شده توسط بروکرها بوده و بسته به بروکری که انتخاب می‌کنید، هم میزان کارمزد متفاوت است و هم میزان ریبیت در نظر گرفته شده. برای اینکه با مفهوم کامل ریبیت فارکس آشنا شوید، این مقاله را مطالعه کنید.

ریبیت چیست

نکته‌ی دیگری که در بازار فارکس وجود دارد این است که ریبیت مستقیما به تریدر پرداخت نشده و آن را به حساب آی بی یا همان فرد معرف واریز کرده و سپس آی بی تصمیم می‌گیرد که چه میزان از این مبلغ بازپرداختی را به حساب شما واریز کند. برای اینکه بدانید بهترین آی بی در هر بروکر چیست، ابتدا باید با مفهوم خود آی بی آشنا شوید. در ادامه، IB توضیح داده خواهد شد.

آی بی فارکس کیست؟

هر کجا که طرح‌های مدرن بازاریابی انجام شود، حتما باید نماینده‌ای برای آن وجود داشته باشد. آی بی‌ها، نمایندگان بروکرهای مختلف بوده و با معرفی خدمات آن کارگزاری به تریدرها و جذب تریدر جدید برای بروکر، پاداش دریافت می‌کنند. از آنجاییکه هیچ محدودیتی برای فعالیت آی بی در بروکرهای مختلف وجود ندارد، هر آی بی می‌تواند همزمان با تمامی بروکرها همکاری کرده و مشتریان جدیدی را به هر کدام معرفی کند. آی بی یا همان Introducing Business فرد یا مجموعه‌ای است که با تحلیل عمیق و کاربردی خدمات هر بروکر، به تریدرها اطلاع می‌دهد که کدام کارگزاری برای چه سبک معاملاتی مناسب‌تر بوده و در حقیقت آن‌ها را ترغیب به استفاده از خدمات یک بروکر می‌کند. بازهم باید تاکید شود که آی بی جزو کارمندان یا زیرمجموعه‌ی یک بروکر مشخص نبوده و بیشتر در نقش مشاور یا راهنمای تریدرها فعالیت می‌کند.

هر آی بی می‌تواند بی نهایت زیر مجموعه داشته باشد، این بدان معناست که می‌تواند تریدرهای بسیار زیادی را به بروکر معرفی کرده و در ازای آن، پاداش دریافت کند. اما دقت داشته باشید که پاداش از محل ریبیت پرداخت شده که خود درآمد حاصل از اسپرد ریبیت نیز از محل انجام معاملات محاسبه می‌شود. اکثر آی بی‌های قدیمی و معتبر، بیشتر پاداش را به خود تریدر پرداخت خواهند کرد و تنها درصد اندکی را به عنوان پاداش نهایی خود، دریافت خواهند کرد. به همین جهت نیز برای دریافت ریبیت، ابتدا باید یک بروکر معتبر انتخاب کرده و سپس مطمئن شوید که آی بی شما، بیشتر مبلغ را به حساب شما واریز خواهد کرد.

بهترین آی بی فارکس کدام مجموعه است؟

یکی از موفق‌ترین آی بی‌های فارکس که 65 درصد از ریبیت دریافتی را درآمد حاصل از اسپرد به حساب تریدر واریز می‌کند، ترید اریا است. این مجموعه با هدف آموزش فارکس و معرفی بروکرهای معتبر برای ایرانیان تاسیس شده و اندیکاتورها و دستیارهای معاملاتی اختصاصی را به مشتریان خود ارائه می‌کند. این در حالی است که بسیاری از آی بی ها هیچ ریبیتی به تریدر پرداخت نکرده و یا نهایتا تا سقف 50 درصد واریز می‌کنند. نکته‌ی مثبت ترید اریا در این نکته است که اولا با تمامی بروکرهای معتبر همکاری داشته و ثانیا اینکه محاسبه و پرداخت ریبیت در این آی بی کاملا خودکار و اتوماتیک بوده و مبلغ ریبیت تریدر در اول هر ماه میلادی، واریز خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با ترید اریا برروی این لینک کلیک کنید.

کدام بروکرها ریبیت پرداخت میکنند؟

تقریبا تمامی بروکرها طرح تشویقی ریبیت کش بک را ارائه کرده‌اند. اما از این میان، بروکرهای ارانته، آلپاری و روبو فارکس جزو پیشگامان پرداخت این طرح مشوق هستند. از آنجاییکه تفاوت چندانی میان طرح ریبیت ارائه شده در این کارگزاری‌های معتبر وجود نداشته و هر سه در بالاترین سطح کیفیتی هستند، اجازه دهید تا سایر خدمات یکی از این سه بروکر فارکس را به شکل دقیق‌تری بررسی کنیم. بروکر ارانته اگرچه نسبتا به سایرین سن و قدمت کمتری دارد، اما با شروع طوفانی خود و حفظ کیفیت توانسته تبدیل به یکی از اصلی‌ترین انتخاب‌ها برای تریدرهای ایرانی شود. به همین جهت نیز در این مقاله، این کارگزاری قدرتمند فارکس را بررسی خواهیم کرد.

بروکر ارانته

بازار ایران تا کنون در اختیار چند بروکر بسیار قدیمی از جمله فیبوگروپ، آلپاری، روبو فارکس و .. بود. اما زمانیکه ارانته وارد میدان شد، تقریبا همه چیز به نفع این کارگزاری جوان اما قدرتمند تغییر کرد. این کارگزاری فعالیت خود را از سال 2018 میلادی شروع کرد، اما ورود آن به ایران تا سال 2021 محقق نشد. جالب است بدانید که ارانته در مدت یک سالی که وارد بازار ایران شده، توانسته مشتریان بروکرهای قدیمی دیگر را به سمت خود بکشاند. این تغییر بروکر قطعا بی دلیل نبوده و به دلایل متعددی از جمله پایین بودن کارمزد، تیم قدرتمند پشتیبانی به زبان فارسی، تنوع دارایی‌های قابل معامله، تنوع پلفترم‌های معاملاتی و مهمتر از همه، داشتن هر دو رگولاتوری معتبر FSA و CySec بوده است.

چرا ایرانیان ارانته را انتخاب میکنند؟

بازار ایران همواره یکی از بهترین بازارها برای تمامی فعالان اقتصادی بوده است. دلیل آن نیز جمعیت نسبتا بالا، نبود جایگزین‌های داخلی و فرهنگ و دانش بهتر ایرانیان نسبت به کشورهای همسایه بوده است. از طرف دیگر، به دلیل وجود تحریم‌ها، ارائه‌ی خدمات به ایرانیان چندان ساده نبوده و باید مسیرهای جایگزینی را برای این کار، در نظر گرفت. اولین و مهمترین مشکل در این مسیر، ایجاد راه نقل و انتقالات مالی بوده که ارانته توانسته به خوبی از پس آن بر بیاید.

مشکل دوم، عدم ارائه‌ی پشتیبانی به زبان محلی است که اکثر بروکرها از زیر بار آن شانه خالی کرده و ترجیح می‌دهند که تیم پشتیبانی فقط به زبان انگلیسی مسلط باشد. اما درآمد حاصل از اسپرد با توجه به تعداد زیاد کاربران پارسی زبان (ایران، افغانستان و تاجیکستان)، از بروکر معتبر انتظار می‌رود که تیم پشتیبانی فارسی زبان را پیش از ورود به خاورمیانه و ایران، تشکیل داده باشد. به همین جهت نیز بروکر ارانته به محض ورود، توانست تبدیل به یکی از بروکرهای محبوب ایرانیان شود. چرا که تیم پشتیبانی فارسی زبان آن در هر لحظه، آماده‌ی حل مشکلات تریدرها است.

ارانته کمترین مبلغ برای ورود به بازار فارکس را تنها 50 دلار در نظر گرفته و می‌توانید با این عدد، حساب معاملاتی از انوع ECN (استاندارد) باز کرده و از اهرمی تا 500 برابر استفاده کنید. اسپرد این حساب شناور بوده و از 1 پیپ شروع می‌شود. جالب است بدانید که این مقدار اسپرد در میان تمامی بروکرها، بهترین نرخ بوده و درآمد حاصل از اسپرد قطعا باعث شده تا بسیاری از تریدرها بدون شک و تردید، از خدمات این کارگزاری استفاده کنند. علاوه بر این مورد، هر زمان که حساب خود را شارژ کنید، بروکر ارانته 30 درصد مبلغ را به شکل بونوس (علاوه بر مبلغ شارژ) به شما درآمد حاصل از اسپرد هدیه می‌دهد.

چه چیزی در ارانته فارکس معامله میشود؟

سبد معاملاتی ارائه شده در این کارگزاری گسترده بوده و در آن، 48 جفت ارز فارکس، فلزات گران‌بها (از جمله طلا، نقره، پالادیوم و پلاتین)، انرژی (نفت شرکت‌های بزرگ دنیا و گاز در مدل‌های مختلف)، کالاها (قهوه، شکر، پنبه، کتان و . )، 9 شاخص بورس بزرگ دنیا (از جمله داوجونز، اس ان پی، ژاپن، آلمان، استرالیا)، رمزارزها (از جمله بیتکوین، اتریوم، لایتکوین، ریپل و . ) و بیش از 100 سهام شرکت‌های معتبر بین‌المللی ارائه شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، این کارگزاری هم تنوع خوبی در جفت ارزها داشته و هم سبد معاملاتی سهام آن بسیار متنوع است. از جمله شرکت‌هایی که می‌توانید سهام آن‌را در ارانته فارکس (بله! نام دیگر این کارگزاری، ارانته فارکس است) کنید، می‌توان به اپل، آمازون، تسلا، گوگل، بانک آمریکا و . اشاره کرد. این‌ها سهام‌هایی هستند که در کمتر کارگزاری‌ای ارائه شده‌اند و از این جهت می‌توان فهمید که چرا بروکر Errante توانسته ظرف مدت سه سال، نام سایر بروکرها را کمرنگ کند.

ارانته فارکس

افتتاح حساب در کارگزاری ارانته

برای اینکه از خدمات بی نظیر این کارگزاری فارکس استفاده کرده و معاملات خود را با بیشترین سود انجام دهید، بهتر است شما نیز از طرح ریبیت کش بک ارانته استفاده کنید. برای این کار کافی است تا هنگام افتتاح حساب در این کارگزاری، درآمد حاصل از اسپرد ترید اریا (که پیشتر معرفی) شد را به عنوان آی بی خود معرفی کنید و بیشترین میزان ریبیت کش بک را دریافت کنید. فرآیند افتتاح حساب در این کارگزاری نسبتا ساده است، اما باید دقت کنید که مراحل افتتاح حساب (خصوصا قسمت مربوط به تکمیل اطلاعات حساب معاملاتی) را به درستی انجام دهید. برای این کار، مقاله بروکر ارانته را مطالعه کنید تا روش صحیح ثبت نام در وبسایت اصلی ارانته را یاد بگیرید.

چه چیزی در معاملات فارکس گسترش می یابد؟

Spread یکی از رایج ترین اصطلاحات در دنیای تجارت فارکس است. تعریف مفهوم بسیار ساده است. ما در یک جفت ارزی دو قیمت داریم. یکی از آنها قیمت پیشنهاد و دیگری Ask Price است. Spread تفاوت بین پیشنهاد (قیمت فروش) و Ask (قیمت خرید) است.

با توجه به دیدگاه تجاری ، کارگزاران باید در مقابل خدمات خود درآمد کسب کنند.

  • دلالان با فروش ارز به معامله گران بیشتر از آنچه برای خرید آن پرداخت می کنند ، درآمد کسب می کنند.
  • کارگزاران همچنین با خرید ارز از تاجران با هزینه کمتر از آنچه برای فروش آن پرداخت می کنند ، درآمد کسب می کنند.
  • این اختلاف را گسترش می نامند.

آنچه در معاملات فارکس پخش می شود

معنی گسترش چیست؟

پراکندگی از نظر پیپ ها اندازه گیری می شود که یک واحد کوچک از حرکت قیمت یک جفت ارزی است. برابر است با 0.0001 (امتیاز چهارم اعشار بر قیمت قیمت). این در مورد اکثر جفت های اصلی صادق است در حالی که جفت های ین ژاپن دارای اعشار دوم هستند به عنوان پیپ (0.01).

وقتی گسترش گسترده باشد ، به این معنی است که تفاوت بین "پیشنهاد" و "درخواست" زیاد است. از این رو ، نوسانات بالا و نقدینگی کم خواهد بود. از طرف دیگر ، اسپرد پایین به معنای نوسان کم و نقدینگی زیاد است. بنابراین ، زمانی که تاجر a را درآمد حاصل از اسپرد معامله کند ، هزینه اسپرد اندک خواهد بود جفت ارز با گسترش محکم

بیشتر جفت ارز هیچ کمیسیون در تجارت ندارند. بنابراین گسترش تنها هزینه ای است که تاجران باید متحمل آن شوند. بیشتر کارگزاران فارکس کمیسیون نمی پردازند. از این رو ، آنها با افزایش دامنه درآمد کسب می کنند. اندازه گسترش به عوامل زیادی مانند نوسانات بازار ، نوع کارگزار ، جفت ارز و غیره بستگی دارد.

گسترش به چه بستگی دارد؟

نشانگر پخش معمولاً به صورت منحنی روی نمودار ارائه می شود که جهت تقسیم بین قیمت های "Ask" و "Bid" را نشان می دهد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا در طی زمان گسترش یک جفت ارزی را تجسم کنند. مایعترین جفت ها دارای پراکندگی تنگ هستند در حالی که جفت های عجیب و غریب گسترده هستند.

به عبارت ساده ، این گسترش بستگی به نقدینگی بازار یک ابزار مالی معین دارد ، یعنی هرچه میزان گردش مالی یک جفت ارزی خاص بیشتر باشد ، این توزیع نیز کوچکتر است. به عنوان مثال ، جفت EUR / USD بیشترین جفت ارز است. بنابراین ، نرخ جفت EUR / USD کمترین میزان در بین سایر جفت ها است. سپس جفت های اصلی دیگری مانند USD / JPY ، GBP / USD ، AUD / USD ، NZD / USD ، USD / CAD و غیره وجود دارد. در مورد جفت های عجیب و غریب ، پخش چندین برابر بیشتر از جفت های اصلی است و این همه به دلیل نقدینگی نازک در جفت های عجیب و غریب.

هرگونه اختلال در کوتاه مدت در نقدینگی در گسترش منعکس می شود. این به موقعیتهایی مانند انتشار داده های کلان اقتصادی ، ساعات تعطیل شدن مبادلات عمده در جهان یا تعطیلات مهم بانکی مربوط می شود. نقدینگی ابزار اجازه می دهد تا تعیین کند که آیا توزیع نسبتاً بزرگ یا کوچک باشد.

- اخبار اقتصادی

نوسانات بازار ممکن است بر گسترش در فارکس تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، ممکن است جفت ارز در انتشار اخبار مهم اقتصادی حرکات قیمت وحشی را تجربه کند. بنابراین ، گسترش در آن زمان نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.

اگر می خواهید از گسترش موقعیت گسترده جلوگیری کنید ، باید در تقویم اخبار فارکس توجه داشته باشید. این به شما کمک می کند تا آگاه باشید و در برابر شیوع این مشکلات بپردازید. مانند داده های حقوق و دستمزد غیر مزرعه ایالات متحده ، نوسانات زیادی در بازار به همراه دارد. بنابراین ، تاجران می توانند در آن زمان بی طرف بمانند تا خطر را کاهش دهند. با این حال ، اخبار یا داده های غیر منتظره به سختی قابل کنترل هستند.

- حجم معاملات

ارزهای با حجم معاملات بالا معمولاً دارای ارز هستند اسپرد کم مانند جفت دلار. این جفت ها از نقدینگی بالایی برخوردار هستند اما با وجود اخبار اقتصادی ، این جفت ها خطر گسترش دامنه ها را دارند.

- جلسات معاملاتی

احتمالاً انتشار در طول جلسات عمده بازار مانند جلسات سیدنی ، نیویورک و لندن کم است ، به خصوص هنگامی که جلسات لندن و نیویورک با هم تداخل دارند یا جلسه لندن به پایان می رسد. اسپردها همچنین تحت تأثیر تقاضای عمومی و عرضه ارز قرار دارند. تقاضای زیاد ارز منجر به گسترش باریک خواهد شد.

- اهمیت مدل کارگزار

گسترش نیز به الگوی تجاری یک کارگزار بستگی دارد.

  • سازندگان بازار بیشتر توزیع های ثابت را ارائه می دهند.
  • در مدل STP، می تواند یک اسپرد متغیر یا ثابت باشد.
  • In مدل ECN، ما فقط گسترش بازار داریم.

همه این مدل های کارگزار جوانب مثبت و منفی خود را دارند.

انواع اسپرد در فارکس چیست؟

پخش می تواند ثابت یا متغیر باشد. مانند این ، شاخص ها بیشتر گسترش یافته اند. گسترش برای جفت های فارکس متغیر است. بنابراین ، هنگامی که قیمت پیشنهادی و درخواستی تغییر می کند ، گسترش نیز تغییر می کند.

1. اسپرد ثابت

توزیع توسط کارگزاران تعیین شده است و بدون توجه به شرایط بازار تغییر نمی کنند. خطر اختلال نقدینگی در سمت کارگزار است. با این حال ، دلالان در این نوع از توزیع گسترده ای برخوردار هستند.

بازار ساز یا کارگزاران خرید و فروش معاملات گسترده ای را ارائه می دهند. چنین کارگزاران موقعیت های بزرگی را از ارائه دهندگان نقدینگی خریداری می درآمد حاصل از اسپرد کنند و سپس آن موقعیت ها را در بخش های کوچک به تجار خرده فروشی ارائه می دهند. کارگزاران در واقع به عنوان یک همتای معاملات مشتری خود عمل می کنند. کارگزاران فارکس با کمک یک میز معاملات می توانند توزیع گسترده خود را برطرف کنند زیرا قادر به کنترل قیمتهایی هستند که برای مشتریان خود نمایش داده می شوند.

از آنجا که قیمت از یک منبع واحد به دست می آید ، بنابراین ، معامله گران ممکن است غالباً با مشکل درخواست ها مواجه شوند. برخی مواقع وجود دارد که قیمت های جفت ارز در میان نوسانات زیاد به سرعت تغییر می کنند. از آنجا که توزیع بدون تغییر باقی مانده است ، کارگزار قادر نخواهد بود گسترش متناسب با شرایط فعلی بازار را گسترش دهد. بنابراین ، اگر سعی دارید با قیمتی خاص بخرید یا بفروشید ، دلال اجازه نخواهد داد که سفارش را سفارش دهید ، واسطه ای از شما درخواست می کند که قیمت مورد نظر را بپذیرید.

پیام درخواست شده در صفحه معاملاتی شما نمایش داده می شود تا به شما اطلاع دهد که قیمت جابجا شده است و اگر قبول دارید قیمت جدید را بپذیرید یا خیر. بیشتر قیمتی است که از قیمت سفارش داده شده شما بدتر است.

هنگامی که قیمتها خیلی سریع حرکت می کنند ، ممکن است با مشکل لغزش روبرو شوید. ممکن است کارگزار نتواند اسپرد ثابت را حفظ کند و قیمت ورود شما ممکن است متفاوت از قیمت مورد نظر شما باشد.

2. Spread متغیر

در این نوع ، پخش از بازار به دست می آید و کارگزار خدمات خود را در بالای آن شارژ می کند. در این حالت ، دلال به دلیل اختلال در نقدینگی هیچ گونه خطری ندارد. معامله گران معمولاً از حرکات گسترده استفاده می کنند به جز تحرکات بی ثبات بازار.

کارگزاران میز غیر معاملاتی اسپرد متغیر را ارائه می دهد. این کارگزاران قیمت جفت ارزی خود را از بسیاری از ارائه دهندگان نقدینگی دریافت می کنند و کارگزاران پایان نامه بدون هیچ گونه دخالت میز معاملات ، قیمت ها را مستقیماً به معامله گران منتقل می کنند. این بدان معناست که آنها هیچ کنترلی بر اسپردها ندارند و بسته به نوسانات کلی بازار و عرضه و تقاضای ارزها ، اسپردها افزایش یا کاهش می یابند.

چه نوع گسترش در فارکس وجود دارد

مقایسه اسپردهای ثابت و متغیر

برخی از مزایا و معایب گسترش ثابت و متغیر به شرح زیر است:

برخی از مزایا و اشکالات این دو نوع گسترش در زیر آورده شده است:

اسپرد ثابت

پخش متغیر

ممکن است دارای حرفهایی باشد

خطر درخواست ها وجود ندارد

هزینه تراکنش قابل پیش بینی است

هزینه معاملات همیشه قابل پیش بینی نیست

نیاز سرمایه اندک است

نیاز سرمایه نسبتاً بیشتر است.

مناسب برای مبتدیان

مناسب برای معامله گران پیشرفته

بازار فرار بر گسترش آن تاثیری ندارد

گسترش ممکن است در مواقع نوسانات زیاد گسترش یابد

چگونه معاملات در معاملات فارکس اندازه گیری می شوند؟

توزیع در نرخ قیمت آخرین تعداد زیادی از درخواست و قیمت پیشنهاد محاسبه می شود. آخرین عدد بزرگ در تصویر زیر 9 و 4 است:

چگونه معاملات در معاملات فارکس اندازه گیری می شوند

شما باید مبلغ پیش پرداخت را بپردازید چه از طریق CFD یا حساب شرط بندی پخش کنید. این همان است که معامله گران هنگام تجارت سهام CFD ، کمیسیون را پرداخت می کنند. معامله گران هم برای ورود و هم برای خروج از تجارت متهم می شوند. گسترش شدیدتر برای معامله گران مطلوب است.

مثلا: قیمت پیشنهاد برای جفت GBP / JPY 138.792 است در حالی که قیمت سؤال 138.847 است. اگر درآمد حاصل از اسپرد 138.847 را از 138.792 تفریق کنید ، 0.055 دریافت می کنید.

به عنوان آخرین تعداد زیاد نرخ قیمت پایه گسترش است. از این رو ، پخش برابر است با 5.5 پیپ.

رابطه حاشیه با گسترش چیست؟

ممکن است خطر دریافت داشته باشید حاشیه اگر فارکس به طور چشمگیری گسترش می یابد و بدترین حالت این است که موقعیت ها به طور خودکار منحل می شوند ، تماس بگیرید. با این حال ، فقط درصورتی که مقدار حساب به زیر 100٪ نیاز به حاشیه برسد ، تماس حاشیه رخ می دهد. اگر حساب به زیر 50٪ برسد ، تمام موقعیت های شما به طور خودکار منحل می شوند.

خلاصه

گسترش فارکس تفاوت بین قیمت درخواست و قیمت پیشنهادی a است جفت فارکس. معمولاً با پیپ اندازه گیری می شود. برای معامله گران مهم است که بدانند چه عواملی در تغییر اسپرد تأثیرگذار است. ارزهای اصلی حجم معاملات بالایی دارند. از این رو اسپرد آنها کم است در حالی که جفتهای عجیب و غریب در میان نقدینگی کم گسترش گسترده دارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.