تحلیل صورت های مالی چیست؟


تجزیه و تحلیل صورت های مالی

استفاده کنندگان از صورتهای مالی عموما استفاده کنندگان برون سازمانی هستند(سهامداران، اعتبار دهندگان،بانکها) این اشخاص برای اینکه بهترین استفاده را از صورتهای مالی رو ببرند باید توانایی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (ترازنامه، سودو زیان، گردش وجوه نقد) رو داشته باشند.

روشهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

 1. تجزیه و تحلیل درونی( interal analysis)
 2. تجزیه و تحلیل مقایسه ای( comparative analysis)
 3. تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش(working capital)
 4. خطر سنجی ( risk analysis)

نسبت های مالی

نسبت تحلیل صورت های مالی چیست؟ های مالی معمولاً در چهار گروه زیر طبقه بندی شده اند:

 1. نسبت های نقدینگی: توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد واریز بدهی های کوتاه مدت اندازه گیری می کند.
 2. نسبت های اهرمی: تامین نیازهای مالی از طریق تحلیل صورت های مالی چیست؟ ایجاد بدهی را نشان می دهد. در واقع این نسبتها تعیین می‌کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نمودهاست .
 3. نسبت های فعالیت: درجه کارآیی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه گیری می کند.
 4. نسبت های سود آوری: میزان موفقیت شرکت را در کسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

نسبت های نقدینگی(liquidity ratios )

به نسبت های که توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های کوتاه مدت نشان می دهد گفته می شود که شامل نسبت های جاری و آنی می شود که این دو نسبت بیشتر در زمان تصفیه شرکت کاربرد دارد زیرا در روال عادی شرکت دارایی های جاری بر اساس بودجه وارد و خارج می شوند و این نسبت ها از اهمیت چندانی در تحلیل ها برخوردار نمی‌باشند.

نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری بدست می آید برای این نسبت عدد ۲ مناسب می باشد

نسبت آنی هم از تقسیم دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداخت ها بر بدهی های جاری بدست می آید که عدد ۱ مناسب این نسبت می باشد

باز هم تاکید می شود که نسبت ها باید بر اساس سیر گذشته و سایر شرکتها تحلیل شوند و این اعداد فقط توافقی می باشد برای مثال ممکن است شرکتی دارای نسبت جاری ۲ باشد که در نگاه اول خوب ارزیابی می شود ولی در مقایسه با سالهای گذشته می بینیم که این نسبت با روندی نزولی همراه بوده است.

فرجه تدافعی :

علاوه بر آن چه که به صورت بدهی در حساب ها نشان داده می شود پرداختهای نقدی به صورت روزانه انجام می گیرند که با حسابهای بدهی ارتباطی ندارند در حالی که از لحاظ نقدینگی و کاهش آن تاثیری مشابه دارند به همین خاطر فرجه تدافعی را هم در بررسی نقدینگی شرکت محاسبه کنیم.

فرجه تدافعی از تقسیم حاصل جمع (وجه نقد + سرمایه گذاریهای کوتاه مدت + حسابهای دریافتنی) به برآورد هزینه های نقدی روزانه عملیاتی بدست می آید

نکته : در هزینه های روزانه هزینه استهلاک محاسبه نمی شود

این نسبت نشان می دهد آنچه در کوتاه مدت قابل وصول استو وجه نقد تکافوی هزینه های چند روز شرکت را می دهد.

فرجه تدافعی شرکت نمونه ۲۷ می باشد به این معنا که اگر شرکت به مدت ۲۷ روز هیچ وجه نقد ورودی نداشته باشد شرکت مخارج این مدت را بدون مشکل می تواند بپردازد.

معایب نسبت های نقدینگی :

نسبت های جاری و آنی بر اساسا انحلال شرکت بنا گذاشته شده اند یعنی فرض شده است که فعالیت واحد تجاری متوقف شده است و تمام دارایی های جاری شرکت به وجه نقد تبدیل شده باشد تا جوابگوی بدهی های جاری شرکت باشد و این در عمل مصداق پیدا نمی کند.

عیب دیگر این نسبت ها این است که به هیچ وجه در این نسبت ها گردش پولی مطرح نیست یعنی کاهش ورود وجه نقد به حساب وجه نقد و خروج نامنظم آن در نظر گرفته نشده است و تاثیر اینها بر پرداخت بدهی ها در نظر گرفته نشده است.

سومین عیب این نسبت ها این است که تاثیر حساب هایی که باعث ایجاد نقدینگی می شوند یعنی حساب های فروش و سود در نظر گرفته نشده اند.

نسبت جاری

نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست می آید. این نسبت متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است. زیرا از طریق آن می توان پی برد داراییهایی که در طول سال مالی به پول نقد تبدیل می گردند چند برابر بدهی هایی است که درطول سال مالی سررسید آنه فرا خواهد رسید.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

یک مدیر مالی چکونه می‌تواند با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نحوه عملکرد مالی یک شرکت را بررسی کند و تشخیص دهد وضعیت یک شرکت چگونه میباشد.

1 پاسخ

با تجزیه و تحلیل صورت های مالی میتوان شناخت بهتری از وضعیت مالی یک مؤسسه بدست آورد.

منظور از تجزیه و تحلیل صورت های مالی فرآیند مرور و ارزیابی صورتحساب های مالی یک شرکت نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورتحساب جریانات نقدی و درک سلامتی شرکت و توانایی تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی گفته می‌شود. صورتحساب های مالی تحلیل صورت های مالی چیست؟ داده‌های مالی را ثبت می‌کنند، اما این اطلاعات باید از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مورد ارزیابی قرار گیرد تا برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران و سایر طرف‌های معامله سودمند باشند.

برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی می توان از سه تکنیک زیر استفاده کرد :

 • تجزیه و تحلیل افقی
 • تجزیه و تحلیل عمودی
 • تجزیه و تحلیل نسبت ها

تجزیه و تحلیل افقی :

تجزیه و تحلیل افقی که تحلیل روند نیز نامیده می‌شود، تکنیکی برای ارزیابی مجموعه‌ای از اطلاعات مالی در طی یک دوره‌‌ی زمانی است؛ به طوری که تغییرات هر مؤلفه به‌صورت جداگانه در بازه‌های زمانی مشخص نسبت به همان مؤلفه در زمان مبنا بررسی می‌شود. این تغییر ممکن است در قالب مبلغ یا درصد بیان شود.

به طور مثال در این روش میزان فروش را برای چند سال مقایسه و میزان رشد یا افت آن را بررسی می نمایند .

تجزیه و تحلیل عمودی :

تجزیه و تحلیل عمودی که همچنین تجزیه و تحلیل هم‌اندازه نیز نامیده می‌شود، تکنیکی است که هر قلم از صورت‌های مالی را در قالب درصدی از یک مبلغ مبنا بیان می‌کند. معمولا در ترازنامه مبلغ مبنا برابر با کل دارایی‌ها و در صورت سود و زیان مبلغ مبنا برابر با کل درآمد فروش است.

در این روش در بررسی ترازنامه هر یک از اقلام را بر کل دارایی ها تقسیم و در برسی سود و زیان هر یک از اقلام را بر فروش تقسیم می نماییم .

حاصل این تقسیم میزان هر یک از اقلام ترازنامه یا سود و زیان را نشان می دهد و می توان نسبت به میزان کمی هر یک قضاوت و اظهارنظر نمود .

تجزیه و تحلیل نسبت ها :

روابط دو یا چند رقم از یک صورت مالی را تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی گویند که امروزه بطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد .

نسبت های مالی در چهار دسته ذیل محاسبه می شوند :

نسبتهای نقدینگی :
این نسبتها به استفادهکنندگان کمک میکند که بنیه مالی شرکت را در پرداخت بدهیهای کوتاه مدت در سررسید ارزیابی کنند .

نسبت های نقدینگی به دو گروه تقسیم میشود :
1. نسبت جاری:
این نسبت که نسبت سرمایه درگردش نیز نامیده میشود تحلیل صورت های مالی چیست؟ از تقسیم دارائیهای جاری به بدهیهای جاری بدست میآید و به عنوان یک شاخص توانایی تادیه تعهدات کوتاهمدت از محل دارائیهای جاری بشمار میرود.

2. نسبت آنی (سریع) :
این نسبت از تقسیم دارائیهای سریع بر جمع بدهیها بدست میآید.

دارائیهای سریع شامل وجوه نقد و بانک، اوراق بهادار کوتاهمدت و حسابهای دریافتنی است .

اقلامی همچون موجودی کالا، پیش پرداختها در محاسبه این نسبت لحاظ نمیشود تا بستانکاران و اعتباردهندگان کوتاه مدت بهتر بتوانند نقدینگی واحد تجاری را در بازپرداخت بدهیها ارزیابی کنند.

حسابداری - accounting

آینده کتابیست که امروز مینویسی! چیزی بنویس که در آینده از خواندن آن لذت ببری

مدل تحلیل صورتهای مالی

ارائه نسبت های مالی سودمند برای سرمایه گذاران، یكی از موضوعات اساسی است كه بخش پذیرش اوراق بهادار برای تهیه گزارش های پذیرش و درج (امیدنامه) با آن مواجه است.

برای تبیین و پیش بینی بازده سهام، مدل ها و نظریه های مختلف شامل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) ، مدل های عاملی یا شاخصی (FM)، مدل آربیتراژ (APT) ، تحلیل های فنی (TA) و تحلیل های بنیادی (FA) مطرح شده است. در تحلیل بنیادی بازده سهام تابعی از شرایط كلان اقتصادی، وضعیت صنعت و شرایط خاص شركت است. شرایط خاص شركت شامل عملكرد و وضعیت مالی است كه در قالب صورت های مالی اساسی ارائه می شود.

در دهه اخیر به نقش اطلاع رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاكید شده است. پیشرفت های وسیع در به كارگیری مدل های كمی، علوم رفتاری و فناوری اطلاعات نقش قابل توجهی در تحول تفكر حسابداری مالی و مدیریت ایفا كرده است. این تحولات نافذ و فراگیر، زمینه های متنوعی را برای تحقیقات علمی و تجربی در حسابداری فراهم كرده است كه در نشریه های تخصصی، رسانه های علمی و گاه در كتاب های درسی مطرح شده اند. یكی از مهم ترین زمینه ها، ارائه مدل های تعیین و پیش بینی ارزش دارایی ها، ارزش اوراق بهادار و سهام شركت ها است.

مطالعات انجام شده در این خصوص را می توان در دو دسته طبقه بندی كرد:

۱) مطالعات توصیفی (اثباتی): این مطالعات به شناسایی پدیده های موثر در تبیین و پیش بینی رفتار سود، عوامل تعیین كننده تداوم فعالیت، ریسك و بازده اوراق بهادار، تاثیر اطلاعات مالی و تغییر رویه های حسابداری در رفتار سرمایه گذاران پرداخته است. در خصوص قیمت و بازدهی سهام انجام این مطالعات و تحقیقات منجر به پیداش دو دیدگاه متضاد شد كه به فرضیه های رقیب معروف است. یكی از این فرضیه ها، فرضیه گشت تصادفی است كه بر غیرقابل پیش بینی بودن قیمت سهام تاكید دارد. فرضیه مقابل اعتقاد دارد كه بر اساس مجموعه ای از اطلاعات، می توان قیمت را پیش بینی كرد. مطرح شدن فرضیه بازار كارا، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل های عاملی (شاخصی)، مدل آربیتراژ، تحلیل فنی و بنیادی، جملگی به دو فرضیه فوق ارتباط دارند.

۲) مطالعات تجویزی (هنجاری): هدف اصلی این مطالعات، ارتقای توان تصمیم گیری جاری است. مطالعات این گروه به پیش بینی بهینه سود، ورشكستگی، درجه بندی اوراق بهادار، ارتقای توان تصمیم گیری بانك ها در اعطای وام، ارتقای مفید بودن داده های مالی در برآورد پارامترهای مدل های پرتفوی و تحلیل های مالی در بازار كارا می پردازد. حجم فراینده ای از تحقیقات تجربی انجام شده، حول محور رویكرد پیش بینی انجام شده است.

در این خصوص دو جریان فكری شكل گرفت. جریان اول به آزمون توانایی داده های حسابداری در تبیین و پیش بینی رویدادهای اقتصادی می پردازد. جریان دوم واكنش بازار را نسبت به افشای اطلاعات بر مبنای داده های حسابداری مورد آزمون قرار می دهد. ادبیات حسابداری نیز همواره بر ارائه اطلاعاتی، تاكید داشته است كه بتواند به پیش بینی و تصمیم گیری كمك كند. باوجود مطالعات انجام شده تئوری مشخصی در خصوص نسبت های مالی مرتبط با ارزش یا قیمت وجود ندارد. بنابراین پژوهشگران و متخصصان حرفه ای دو رویكرد برای انتخاب نسبت های مالی به شرح زیر به كار گرفته اند: ۱) رویكرد قیاسی:

این رویكرد مبتنی بر مدل های ریاضی است. برای مثال استوارت براساس روابط ریاضی، متغیرهای حسابداری مرتبط با قیمت را تعیین نكرده است. تحقیقات تجربی در ایران نیز نشان داده است كه این متغیرها می توانند بخشی از تغییرات قیمت را تبیین كند.

۲) رویكرد استقرایی:

در این رویكرد متغیرهایی كه به لحاظ آماری با قیمت ارتباط معناداری دارند برای تحلیل انتخاب می شوند. مدیریت پذیرش اوراق بهادار مدل استوارت را به عنوان مبنای مناسبی برای تعیین نسبت های مالی انتخاب كرده است.

با این وجود تحلیلگران و سرمایه گذاران محترم می توانند از سایر روش ها و مدل ها برای تصمیم سازی و تصمیم گیری استفاده كنند.

استوارت در تلاش برای تبیین قیمت سهام با استفاده از متغیرهای حسابداری مدل دوپونت را بسط داد. با توجه به تجزیه و تحلیل های مالی رایج هر یك از عوامل این مدل بسط داده می شود تا متغیرهای موثر بیشتری شناسایی شود. نقطه شروع تجزیه و تحلیل سیستماتیك كارایی یك شركت نرخ بازده حقوق سهامداران (ROE) است. این شاخص نشان می دهد كه یك شركت تا چه حد توانسته است از منابع موجود در راستای ایجاد بازده برای سهامداران استفاده كند. در بلندمدت ارزش حقوق سهامداران از طریق ارتباط نرخ بازدهی سهامداران با هزینه سرمایه تعیین می شود. اگر نرخ بازدهی سهامداران بیش از هزینه سرمایه باشد، ارزش بازار سهام بیش از ارزش دفتری آن خواهد شد. فزونی نرخ بازدهی سهامداران نسبت به نرخ هزینه سرمایه می تواند شاخصی برای اندازه گیری قدرت رقابت شركت نیز باشد. در مدل استوارت قدرت رقابت براساس دو شاخص كارایی عملیاتی (نسبت سود خالص قبل از بهره و مالیات به سود ناخالص) و بهره وری (نسبت سود ناخالص به فروش) اندازه گیری شده است.

مدل استوارت یك رویكرد قیاسی مبتنی بر روابط ریاضی در خصوص ارتباط بین قیمت سهام و متغیرهای بنیادی حسابداری را فراهم می كند.

آموزش تهیه و تجزیه تحلیل صورتهای مالی

بلافاصله پس از خرید دوره را در پنل کاربری خود میتوانید دانلود کنید. همچنین لینک دوره ها جهت دانلود به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال خواهند شد.

دسترسی مادام العمر از امروز 8 مهر 1400

به دوره های فراآموزش برای همیشه دسترسی دارید.

پشتیبانی

با خیال راحت خرید کنید، از طریق چت آنلاین-واتس اپ- تلگرام جهت هر گونه پاسخگویی در خدمت شما مشتریان عزیر هستیم.
قوانین فروش را میتوانید مطالعه بفرمائید. با تشکر از شما

توضیحات

یکی از با اهمیت‌ترین و محبوب‌ترین دوره‌های حسابداری، آموزش تهیه ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و تنظیم صورت جریان وجوه نقد است که نقش مهمی در توسعه کسب‌ و کار‌ها دارد و برای مدیران مشاغل اهمیت صورت‌‌ های مالی دقیق را نمی‌توان دست‌ کم گرفت. بنابراین طی این دوره کاربردی برای حسابداران جهت ارائه گزارشات مدیریتی در پایان هر دوره مالی امری بسیار مهم و حیاتی است.

استفاده کنندگان از پکیج صورتهای مالی و یادداشت های پیوست، درک جامعی از صورتهای مالی شرکتها، اقلام مهم آن و ارتباط انواع آن با یکدیگر را کسب خواهند نمود، این تحلیل حرفه‌ای می تواند مدیران و صاحبان سهام را در اتخاذ استراتژی های مناسب جهت هرگونه سرمایه گذاری یا تصمیم گیری به موقع و درست یاری کند.

هدف از تهیه صورتهای مالی چیست ؟

فرایند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به‌منظور اهداف تصمیم‌گیری و آگاهی از وضعیت مالی و سلامت کلی سازمان انجام می‌شود. در صورتهای مالی اطلاعات مالی را ثبت می‌گردد و از طریق تجزیه و تحلیل این اطلاعات ارزیابی می‌شوند تا به گزارشی مفید برای سرمایه‌گذاران، سهامداران، مدیران و سایر اشخاص ذی‌نفع تبدیل شود. اما نحوه تهیه صورتهای مالی بسته به نوع تحلیلی که انتخاب می‌کنید متفاوت است.

در آموزش حسابداری بازار کار، یکی از مهم‌ترین سرفصل‌ها، آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی محسوب می‌شود. صورت‌های مالی به‌عبارتی یک گزارش از فعالیت‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها در یک بازه زمانی مشخص هستند. فعالیت‌هایی که یک شرکت در طول سه ماه، شش ماه، نه ماه یا دوازده ماه انجام شده، در صورت‌های مالی تنظیم می‌شود تا بتوان با نگاه کردن به آن‌ها اطلاعات مهمی را کسب کرد. در این بسته آموزشی می‌آموزید که سه نوع تحلیل صورتهای مالی وجود دارد، تحلیل افقی، تحلیل عمودی تجزیه و تحلیل نسبت. هر یک از این ابزارها به تصمیم‌گیرندگان اطلاعات خوبی درباره‌ی نحوه عملکرد شرکت می‌دهند.

آموزش تهیه ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

 • آموزش کامل تهیه و تنظیم صورتهای مالی
 • بررسی کامل استاندارد حسابداری شماره یک ، سه و شش
 • تنظیم صورت جریان وجوه نقد ( استاندارد حسابداری شماره ۲ )
 • تهیه صورت سود و زیان جامع
 • هموارسازی سود، مدیریت سود و کیفیت سود
 • تفاوت ارزی یا تسعیر ارز مبتنی بر استاندارد شانزده
 • تجزیه و تحلیل افقی و عمودی صورتهای مالی
 • آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بر مبنای مقیاس مشترک
 • تقسیم سود به روش بهای تمام شده و ارزش ویژه
 • نقش صورتهای مالی در ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی شرکت و …

ریز سرفصل‌های پکیج تهیه صورتهای مالی :

آموزش استاندارد حسابداری ۱ (مبانی نظری)، آموزش استاندارد حسابداری ۲ (تنظیم صورت جریان وجوه نقد)، آموزش استاندارد حسابداری ۳ (درآمد‌های عملیاتی)، آموزش استاندارد حسابداری ۶ (عملکرد مالی)، آموزش استاندارد حسابداری ۱۶ (تسعیر ارز)، ارتباط سود با پول، اقلام تعهدی، اندازه گیری یک رویداد مالی، انعطاف پذیری مالی، بازده سرمایه گذاری‌ها، تجدید ارزیابی، تجزیه و تحلیل ترازنامه به روش افقی و عمودی

ترازنامه مالی، روشهای تقسیم سود، تهیه صورت گردش وجوه نقد، جریانات نقدی عملیاتی، دارایی مولد و غیر‌مولد، روش ارزش ویژه، روش صرف و کسر، روش غیر‌مستقیم تنظیم صورت جریان وجوه نقد، رویداد دو مبادله‌ای، رویداد غیر مبادله‌ای، رویداد مبادله‌ای، رویداد یک مبادله‌ای، ساختار سرمایه، سطح انعکاسی، سطح تفسیری، سطح رفتاری، سطح ساختاری و در ادامه :

Management Accounting Techniques

هموار سازی سود، مدیریت سود، کیفیت سود، سود طبیعی و مصنوعی، سهام عادی، سهام ممتاز، سهامدار عادی، سهامدار ممتاز، سود پرداختی جهت تامین مالی، سود سهام پرداختنی، سود سهام پیشنهادی، سود عملیاتی، سیستم تعهدی تعدیل شده، سیستم تعهدی کامل، سیستم نقدی تعدیل شده و نقدی کامل، سیستم نیمه تعهدی، سیستم شبه نقد، صورت جریان وجه نقد، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت منابع و مصارف

طبقه تامین مالی، طبقه سرمایه گذاری، طبقه عملیاتی، عملکرد مالی، گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر، گزارش حسابرسی مردود، گزارش حسابرسی مشروط، گزارش حسابرسی مقبول، مصارف پولی، معادل نقد، منابع پولی، نسبت‌های ایستا، نسبت های بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت‌های بازده دارایی‌ها، نسبت‌های بازده و سودآوری، نسبت‌های پویا، وضعیت مالی، تعریف صورت های مالی و در نهایت نحوه ارائه صورت‌های مالی

یاد بگیریم : مدیریت سود و تفاوت سود طبیعی و مصنوعی

سه اصطلاح بسیار مهم در تنظیم صورتهای مالی مطروح است : هموارسازی سود، مدیریت سود و کیفیت سود. منظور از هموارسازی سود این است که مدیران شرکت ترجیح میدهند هر ساله سود شرکت کمی نسبت به سال قبل بیشتر و اصطلاحا نوسان سود کمتری داشته باشد. واضح است هر شرکتی که نوسان سود کمتری دارد به همان مقدار قابلیت اتکا و پیش‌بینی بیشتری برای سهامداران خواهد داشت.

هموار سازی سود به دو دسته تقسیم می‌گردد : طبیعی و مصنوعی. سود طبیعی یعنی اگر مدیری که اصلا از خودرو سر در نمی‌آورد نیز مدیر شرکت خودروسازی شود با هموارسازی سودی که قبلا تعبیه شده است آن شرکت بازهم مانند سالهای گذشته سودآور خواهد بود. سود مصنوعی یعنی جاهایی که مدیران شروع به دست‌کاری کردن سود می‌کنند که نسبت به سال قبل بسیار بیشتر شود. دقیقا همین‌جاست که بحث مدیریت سود مطرح می‌گردد. مدیریت سود یعنی استفاده از ابزار‌های قانونی برای اینکه سود نسبت به سال قبل بیشتر گردد.

لازم به ذکر است در مدیریت سود، حساب‌سازی و تقلب به هیج عنوان مطرح نیست و عمدتا از دانش مالی و نفوذ برای افزایش سود استفاده می‌گردد.

توجه :ارزش ریالی این محصول در وبسایت abasmanesh.com به قیمت ۳۴۰۰۰۰ تومان می باشد.

صورت تغییرات در وضعیت مالی

صورت تغییرات در وضعیت مالی

صورت تغییرات در وضعیت مالی : صورت حساب سود و زیان به صورت کلی منابع مالی که توسط عملیات در موسسه ای ایجاد گردیده را نشان می دهد.

ترازنامه مقایسه ای نیز نشان می دهد که چرا دارایی های جدیدی خریداری شده و چه بدهی هایی تسویه گردیده و چه بدهی های جدیدی ایجاد گردیده است.

دلیل تهیه صورت تغییرات :

بنابر این صورت های مالی به طور کلی در برگیرنده بعضی از اطلاعات در رابطه با منابع مالی ایجاد شده و مصرف شده را در اختیار استفاده کنندگان صورت های مالی می گذارد.

هیچ کدام از این صورت های مالی گزارش کاملی از فعالیت های مالی موسسه که شامل کلیه منابع مالی ایجاد شده طی دوره و نحوه مصرف آنها باشد را به خوانندگان نمی دهد.

بنابر این برای نیل به این منظور صورت تغییرات در وضعیت مالی بایستی تنظیم گردد.

منظور از تغییرات در وضعیت مالی چیست ؟ (در توضیح صورت تغییرات در وضعیت مالی)

تغییراتی که در وضعیت مالی از دوره ای به دوره بعد صورت می گیرد را می توان از طرق مختلف اندازه گیری کرد که معمول ترین آنها عبارتند از وجوه نقد ، سرمایه در گردش و تمامی منابع مالی.

وجوه نقد :

در این روش تغییرات در مانده وجوه نقد که طی دوره ای صورت می گیرد ، خلاصه شده و گزارش می گردد.

هر گونه معامله ای که وجوه نقد را افزایش یا کاهش دهد ، در تهیه صورت های نهایی مد نظر قرار می گیرد.

مثال )https://10gam.com/تقسیم-سودو-زیان-درشرکت-های-تصامنی/

برای مثال خرید نقدی زمین به عنوان تغییر در وضعیت مالی تلقی می گردد زیرا وجوه نقد را کاهش می دهد.

معامله ای که اثری روی وجوه نقد نداشته باشد از قبیل خرید زمین به طور نسیه نشان داده نمی شود.

استفاده از روش وجوه نقد برای تغییرات در در وضعیت مالی ، محدودیت های مهمی را ایجاد می نماید.

زیرا خیلی از معاملات مهم که موجب تغییر در وضعیت مالی می گردد از معاملات غیر نقدی است و در نتیجه در صورت تغییرات در وضعیت مالی منعکس نمی گردد.

سرمایه در گردش (در توضیح صورت تغییرات در وضعیت مالی):

روش سرمایه در گردش روش متداول جهت اندازه گیری تغییرات در وضعیت مالی است.

هر گونه معامله ای که سرمایه در گردش را افزایش و کاهش دهد در صورت تغییرات در وضعیت مالـی نشان داده می شود.

برای مثال خرید زمین به صورت نقدی در صورت تغییرات در وضعیت مالـی نشان داده می شود زیرا سرمایه در گردش را تغییر داده است.

استفاده از روش سرمایه در گردش اجازه می دهد که خیلی از معاملات روزمره از قبیل وصول نقد از بدهکاران و خرید موجودی ها به صورت اعتباری از صورت تغییرات در وضعیت مالـی حذف شود.

چنین معاملاتی به صورت خلاصه شده یک رقم به عنوان منابع مالی ( سرمایه در گردش ) ایجاد شده از عملیات گزارش شود.

تمامی منابع مالی :

در اندازه گیری تغییرات در وضعیت مالی استفاده ی تنها از سرمایه در گردش باعث می گردد که بعضی معاملات عمده مالی از صورت تغییرات در وضعیت مالـی حذف گردد.

برای مثال صدور سهام عادی در مقابل خرید دارایی های ثابت اثری روی سرمایه در گردش ندارد ولی این معامله یک معامله مالی مهم است که بایستی افشا گردد.

بنابر این صورت تغییرات در وضعیت مالـی هر گونه تغییر که به نحو موثری روی رویدادها یا فعالیت های تامین مالی و سرمایه گذاری اثر دارد ، بایستی افشا گردد.

سرمایه در گردش به عنوان منابع مالی (در توضیح صورت تغییرات در وضعیت مالی) :

سرمایه در گردش عبارت است از ما به التفاوت دارایی های جاری و بدهی های جاری.

هر گونه معامله ای که باعث افزایش سرمایه در گردش می گردد به عنوان منابع سرمایه در گردش و هر گونه معامله ای که منجر به کاهش خالص در سرمایه در گردش می شود ، به عنوان مصارف سرمایه در گردش تلقی می گردد.

بعضی از معاملات ترکیب داخلی ، سرمایه در گردش را تحلیل صورت های مالی چیست؟ تغییر نمی دهد یعنی نه سرمایه در گردش را افزایش می دهد و نه کاهش.

از قبیل وصول وجه نقد از بدهکاران یا پرداخت وجه نقد به بستانکاران و یا خرید موجودی ها به صورت نقدی.

این گونه معاملات نه جزء منابع و نه جزء مصارف سرمایه در گردش است زیرا مانده خالص سرمایه در گردش را تغییر نمی دهد.

بنابر این در تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش بایستی معاملاتی که منجر به تغییرات در سرمایه در گردش می شود از معاملاتی که فقط ترکیب اجزای سرمایه در گردش را تغییر می دهد و در جمع سرمایه در گردش اثری ندارد را مجزا نماییم.

نتیجه :

بنابر این صورت تغییرات در وضعیت مالی فقط تغییرات در مانده سرمایه در گردش را همراه با سایر تغییرات در منابع مالی که جنبه سرمایه در گردش را ندارد ، نشان می دهد.

منابع سرمایه در گردش (در توضیح صورت تغییرات در وضعیت مالی) :

سرمایه در گردش ممکن است از منابع زیر ایجاد گردد :

1-سود حاصل از عملیات ؛

2-فروش دارایی های غیر جاری ؛

3-افزایش در بدهی های بلند مدت ؛

4-صدور سهام جدید ؛

موارد مصرف سرمایه در گردش :

سرمایه در گردش معمولاً در موارد زیر مصرف می گردد :

1-زیان حاصل عملیات ؛

2-خرید دارایی های غیر جاری ؛

3-باز پرداخت بدهی های بلند مدت ؛

4-کاهش سرمایه و پرداخت وجه آن به سهام داران ؛

صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای وجه نقد :

صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای سرمایه در گردش ، جریان ورود و خروج سرمایه در گردش را طی یک دوره مالی نشان می دهد.

مدیریت شرکت ها اغلب به این موضوع علاقه دارند که وضع نقدینگی آنها به چه صورت است و آیا وجه نقد کافی جهت عملیات جاری شرکت و پرداخت بدهی ها در سررسید دارند یا خیر.

نقد ترین دارایی :

وجه نقد ، نقد ترین دارایی های شرکت ها است و استفاده صحیح و مناسب از وجه نقد یکی از مهم ترین وظایف مدیریت هر شرکت است.

صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای وجه نقد معمولاً تهیه می گردد تا تصویر کاملی از وجوه دریافتی و پرداختی طی یک دوره مالی را نشان دهد.

چنین صورتی نیز ممکن تحلیل صورت های مالی چیست؟ است در تهیه بودجه نقدینگی مفید باشد.

تفاوت صورت سود و زیان با صورت تغییرات :

صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای وجه نقد مسلماً جانشین صورت حساب سود و زیان نیست ، زیرا صورت حساب سود و زیان بر مبنای تعهدی تهیه می شود.

صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای وجه نقد ، تاکید بر روی وجوه نقد و معادل وجوه نقد دارد.

چنین صورتی در واقع دریافت ها و پرداخت های نقدی را نشان می دهد یا به عبارتی دیگر صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای وجه نقد ، وجه نقد ایجاد شده از عملیات و سایر منابع و و جه

صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای وجه نقد ، علل تغییر در مانده وجه نقد ابتدای دوره و آخر دوره را مشخص می نماید.

صورت تغییرات در وضعیت مالی

هدف از تهیه صورت تغییرات (در توضیح صورت تغییرات در وضعیت مالی) :

هدف از تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای وجه نقد ، انعکاس جریان ورود و خروج وجه نقد طی یک دوره مالی است.

اغلب مدیران می خواهند بدانند که چقدر وجه تحلیل صورت های مالی چیست؟ نقد از عملیات جاری شرکت ایجاد گردیده است.

برای پی بردن به این مطلب از اصولی که در زیر آمده است استفاده می شود :

وجه نقد ایجاد شده توسط عملیات :

برای مشخص کردن وجوه نقد ایجاد شده توسط عملیات بایستی صورت حساب سود و زیان شرکت را طوری تعدیل کرد تا به نتیجه مورد نظر رسید.

در این رابطه بایستی رابطه بین اقلامی که در صورت حساب سود و زیان بر اساس روش تعهدی منعکس گردیده و وجه نقدی که در موسسه جریان داشته را مشخص نماییم.

در محاسبه وجه نقد حاصل از عملیات علاوه بر اضافه یا کسر کردن اقلامی نظیر استهلاک دارایی های ثابت ، استهلاک دارایی های نامشهود و غیره و یا از سود و زیان سال تغییرات در حساب های جاری نیز بایستی مد نظر قرار گیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.