تحلیل کمّی چیست


[/vc_column_text]

تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج

با توجه به اینکه در عمده روش‌های کیفی از تحلیل محتوای کیفی استفاده می‌شود، با این حال هنوز توضیحی روشن از این روش وجود ندارد. در این مقاله روش تحلیل محتوای کیفی در بستر روش‌های پژوهش کیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روش در برابر تحلیل محتوای کمی قرار می‌گیرد و بیشتر از شمارش کلمات و اصطلاحات آشکار متن، با الگوها و مضامین نهان متون سر و کار دارد. به طور کلی تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم، اصطلاحات، و ارتباطات بین این مفاهیم سعی در استنباط و آشکار کردن الگوهای نهان در مصاحبه ها، مشاهدات و اسناد مکتوب دارد. ابتدا تعریفی از محتوا و تحلیل محتوا ارائه شده و سپس کاربردها، مراحل، رویکردها، نمونه گیری، واحد تحلیل و در انتها نحوه بررسی اعتبار نتایج (باورپذیری، وابستگی، انتقال پذیری، تائید پذیری) به دست آمده از این روش آمده است. همچنین به این سؤال جواب داده خواهد شد که تحلیل محتوا روش یا تکنیک است. به طور کلی می‌توان تحلیل محتوا را به دو شیوه اصلی استقرایی و قیاسی در سه گام آمادگی، سازماندهی و گزارش انجام داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative content analysis in research tradition: nature, stages and validity of the results

نویسنده [English]

 • akbar momeni rad

چکیده [English]

Although qualitative content analysis used in major of qualitative methods, yet there is no clear explanation of this method. In this paper, qualitative content analysis is examined in the context of qualitative research methods. This method against quantitative content analysis and instead of account apparent words, deals with latent themes and templates. Overall, the qualitative content analysis search concepts, terms, and relationships between these concepts, try to the infer and reveal hidden patterns in the interviews, observations and written documents. First, present a definition of the content and content analysis and then examine applications, processes, procedures, sampling, and validity of results (credibility, dependability, transferability, conformability). Also answer to this question that content analysis is method or technique. Content analysis can be generally divided into two main modes of inductive and deductive and perform in three steps preparation, organization and made ​​a report.

نحوه نوشتن فصل سوم پایان نامه – روش تحقیق یا مراحل انجام پژوهش

فصل سوم پایان نامه یکی از فصول کم حجم اما مهم پایان نامه است. این فصل که «روش تحقیق» یا «مراحل انجام پژوهش» نام دارد، همانطور که از نامش پیداست به روی روش انجام پژوهش تمرکز دارد. با توجه به اینکه موضوع و هدف پژوهش شما چیست، روش تحقیق آن نیز مشخص می­ شود و شما باید در این فصل به طور دقیق و واضح به اینکه چطور به نتایج این پژوهش دست یافتید و از چه روش­ هایی استفاده کردید بپردازید.

فصل سوم پایان نامه شامل چه بخش هایی می شود؟

مقدمه

همانند تمامی فصول پایان نامه، فصل سوم (روش تحقیق) نیز با یک مقدمه آغاز می­ شود که در آن محقق به طرحی کلی و معرفی محتوای فصل می ­پردازد.

نوع پژوهش

پژوهش­ ها یا بنیادی هستند یا کاربردی که نوع آن­ها بر اساس هدف تحقیق مشخص می­ شوند.

تحقیق بنیادی

این نوع تحقیق به کشف ماهیت اشیا، پدیده­ ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری ­ها و نظریه ­ها می ­پردازد. هدف اصلی این نوع پژوهش این است که روابط بین پدیده ­ها، آزمون نظریه­ ها بیان شده و به دانش موجود در این زمینه خاص چیزی اضافه شود.

پژوهش بنیادی خود به دو دسته نظری و تجربی تقسیم می­ شود. در پژوهش بنیادی نظری از روش ­های استدلال عقلانی و قیاسی استفاده می­ شود و این پژوهش اغلب بر پایه مطالعات کتابخانه ­ای انجام می­ گیرد. پژوهش بنیادی تجربی بر اساس روش ­های میدانی انجام م ی­شود و از روش­های استدلال استقرایی در آن استفاده می ­شود.

تحقیق کاربردی

این نوع پژوهش به منظور بهبود رفتارها، روش­ ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می­ گیرد. این پژوهش از نتایج تحقیقات بنیادی کمک می ­گیرد و هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.

جامعه مورد مطالعه

در این بخش، محقق باید جامعه ­ای که در این تحقیق مورد مطالعه بوده است یا به عبارت دیگر، جامعه ­ای که قصد دارد پرسشنامه­ های خود را در آن توزیع کرده و اطلاعات خود را از آن­ها جمع آوری کند، معرفی نماید.

بهتر است برای اینکه نتیجه بهتری از این تحقیق بگیرید به سراغ جوامع بزرگ­تر بروید. مثلا تحقیقی که به روی 30 نفر انجام گرفته باشد خیلی ارزش مطالعه ندارد. ضمن اینکه محقق باید ابتدا بداند امکان توزیع پرسشنامه در جامعه مورد نظرش وجود دارد یا خیر تا در غیر اینصورت به مشکل بر نخورد.

نمونه مورد مطالعه

معمولا، به دلیل گسترده بودن حجم جامعه آماری امکان مراجعه و مطالعه کلیه افراد موجود در آن جامعه وجود ندارد. در این صورت، محقق ناگزیر است تحقیق خود را به روی بخشی از جامعه آماری انجام دهد و نتیجه نهایی این بررسی را به تمام جامعه آماری تعمیم دهد. مراجعه به بخشی از جامعه آماری جهت شناسایی همه آن­ ها را «روش نمونه گیری» می­ گویند.

اما این کار زمانی امکان پذیر است که این گروه نمونه از جامعه آماری، کلیه صفات و ویژگی ­های آن جامعه را دارا باشند که بتوان آن­ ها را بعنوان نماینده کل جامعه در نظر گرفت و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره کل جامعه آماری قضاوت کند.

بنابراین نمونه آماری باید دو ویژگی داشته باشد:

1- روایی نمونه آماری همانطور که گفته شد نمونه آماری باید با کل جامعه آماری همگون باشد و ویژگی­ ها و صفات کلی آنها را دارا باشد تا بتوان از آن بعنوان بخشی از جامعه آماری استفاده کرد.

2- تناسب حجم نمونه آماری حجم جامعه آماری نمونه باید متناسب با حجم کل جامعه آماری باشد که بتوان آن ها را بعنوان نماینده کل جامعه شناخت و نتایج مطالعه را بر اساس آن ها سنجید. بنابراین با توجه به اینکه جمعیت کل جامعه آماری چقدر است می­ توانید تصمیم بگیرید از چه تعداد نفراتی بعنوان جامعه نمونه استفاده کنید که بتوان نظرات آن­ها را به بقیه تعمیم داد.

معرفی ابزار جمع آوری داده ها

یکی از اصلی­ ترین بخش­ های هر کار تحقیقاتی، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز آن است. به همین دلیل است که این بخش از فصل سوم پایان نامه از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. برای مطالعه در زمینه ­های مختلف، ابزار متفاوتی نیز وجود دارد.

به طور کلی از 3 ابزار مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده می­ شود که معمولا پرسشنامه پرکاربردترین روش برای جمع آوری اطلاعات است. هر چند در پژوهش های کیفی معمولا از مصاحبه و مشاهده برای جمع آوری اطلاعات استفاده می­ شود.

پایایی ابزار اندازه گیری

ابزار گردآوری داده­ ها زمانی قابل اعتماد هستند که دو ویژگی مهم پایایی و روایی را داشته باشند.

تعریف پایایی : پایایی به همسانی ابزار در اندازه گیری داده­ ها گفته می­ شود. یعنی ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی خواهند داشت.

تعریف روایی یا اعتبار: روایی یک ابزار اندازه گیری به میزان توانایی ابزار در اندازه گیری ویژگی که ابزار برای اندازه گیری آن ساخته شده است گفته می ­شود. به طور کل باید مشخص شود آیا از روش یا ابزار اندازه گیری صحیحی برای هدف مورد نظر استفاده شده است و این روش تا چه حد برای هدف مورد نظر کارایی داشته است؟

معرفی آزمون­ های مورد استفاده

در این بخش، محقق با توجه به نوع تحقیق خود آزمون­ های مورد استفاده در فصل 4 جهت تحلیل داده ­ها را معرفی می­ کند. معمولا عرف این است که در پژوهش ­های کمی، ابتدا محقق با بهره گیری از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن یا نبودن داده­ ها را مشخص کند و بر اساس آن ، در صورت نرمال بودن داده­ ها از آمار پارامتریک و در صورت نرمال نبودن داده ­ها از آمار ناپارامتریک استفاده کند.

تحلیل داده ­ها

برخی تصور می­ کنند تنها روش تجزیه و تحلیل داده­ ها، روش آماری است در صورتی که تجزیه و تحلیل داده­ ها به طرق مختلفی صورت می ­گیرد و روش آماری فقط یکی از روش ­های تجزیه و تحلیل داده ­هاست که اغلب برای تحقیقات و تحلیل داده ­هایی به کار می­ رود که جنبه آماری داشته باشند.

به طور کلی تجزیه و تحلیل داده ها به دو قسمت تقسیم می ­شود:

تجزیه و تحلیل کمی

تحلیل کمی در شرایطی کاربرد دارد که مفاهیم از طریق معرف­ه ای کمی اندازه گیری شده باشند. تکنیک­ های آماری ابزار تحلیل کمی هستند. این روش تحلیل یکی از روش­ های استدلال تجربی در باب فرضیات علمی است که استدلالی آماری را نشان می ­دهد. این استدلال، شواهد تجربی را برای ابطال یا قبول راه تحلیل کمّی چیست حل نظری مسئله در اختیار ما قرار می­ دهد.

تحلیل کمی بی نیاز از تحلیل کیفی نیست. محقق باید به منظور تکمیل تحلیل خود تحلیل کمی را با تحلیل کیفی همراه کند. تحلیل کیفی، بار معنایی تحلیل کمی را روشن می­کند.

تجزیه تحلیل کمی را به دو دسته ی تحلیل توصیفی و تحلیل تبیینی طبقه بندی می­کنند.

تجزیه و تحلیل کیفی

معمولا در مواردی که تمرکز به روی صفت­های فردی است، هیچ یک از روش­های تحلیل کمی به کار نخواهد آمد بنابراین از تحلیل کیفی استفاده می­شود. در تحلیل کیفی، داده­های گردآوری شده نیز از نوع داده­های کیفی هستند. پیش نیاز هر تحلیل کیفی این تحلیل کمّی چیست است که قبل از شروع تکلیف یا مساله مورد بررسی، دارای برخی ویژگی­ها باشد که مهم­ترین آن­ها اینست که محقق از پیش داوری­ها، دیدگاه­ها یا مفروضاتی که ممکن است در تجزیه و تحلیل داده­ها تداخل ایجاد کند آگاه باشد تا بتواند آن­ها را کاهش دهد. این ویژگی به محقق کمک می­کند دیدگاههای شخصی خود را کمتر دخالت داده و یک پدیده را همانطور که هست مورد بررسی قرار دهد.

تحلیل کیفی در سه قسمت قابل انجام است : توصیف، تبیین و تفسیر.

معرفی نرم افزارهای مورد استفاده جهت تحلیل داده ­ها

معمولا برای تحلیل درست و دقیق داده ­ها از نرم افزارهای مختلفی از جمله اکسل تحلیل کمّی چیست یا spss یا لیزرل یا minitab کمک گرفته می­ شود که محقق می­ بایست به معرفی آن بپردازد و بگوید چطور از این نرم افزار برای تحلیل داده ­ها استفاده کرده است.

به طور کلی فصل سوم پایان نامه، فصل پرکاری به نظر می ­رسد که محقق باید زمان و دقت زیادی صرف آن کند چرا که این بخش نشان می ­دهد خود محقق برای رسیدن به اهداف مورد نظرش در این پژوهش چه کارهایی انجام داده و چه تلاشی کرده است.

هر آنچه در دو فصل قبلی به آن اشاره کردید اغلب مطالبی بود که از درون منابع دیگر استخراج کرده اید اما در این فصل خودتان دست به کار شده اید و به روی موضوع مورد نظرتان تحقیق کرده اید بنابراین باید این تحقیق ارزش مطالعه داشته باشد و نتایج آن نیز جدید بوده و کاربرد داشته باشد.

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای کمی در برابر شاخصهای کیفی

این درس و چند درس آتی به تعریف و طبقه بندی شاخص‌ها اختصاص یافته است.

اما قبل از اینکه بخواهیم وارد بحث طبقه‌بندی شاخص‌ها شویم، لازم است بر یک نکته‌ی مهم تأکید کنیم:

اگر چه کلیات بحث‌ِ شاخص‌ها و کنترل به کمک شاخص‌ها، همیشه و همه جا یکسان است، اما نام‌گذاری‌ها و طبقه‌بندی‌ها عموماً قراردادی هستند و از منبعی به منبع دیگر تحلیل کمّی چیست تغییر می‌کنند.

این تفاوت‌ها در حدی است که گاهی، حتی در تعریف و طبقه بندی شاخص‌ها در میان نهادهای بزرگ بین‌المللی (مانند سازمان ملل و صندوق بین المللی پول و نهادهای مشابه) هم تفاوت‌ها و اختلاف‌نظر‌هایی مشاهده می‌شود.

ما در متمم می‌کوشیم طبقه‌بندی‌هایی را مد نظر قرار دهیم که به سایر درس‌های ما (خصوصاً‌ درس‌های مدیریتی دوره MBA متمم) کمک کنند و به زبان مشترکی برای بحث و گفتگو میان دوستان متممی تبدیل شوند.

تفاوت مفهوم کمّی و کیفی در شاخص‌ها با سایر بحث‌های مدیریتی

دو اصطلاح کمّی (Quantitative) و کیفی (Qualitative) در فضای مدیریت و علوم انسانی، بسیار رایج هستند.

با این حال، گاهی معنا تحلیل کمّی چیست و مفهوم آنها در فضاهای مختلف، متفاوت است.

فرض کنید در جلسه‌ی مدیران یک شرکت، چنین بحثی مطرح می‌شود:

خوشبختانه ما بهبود خوبی در حوزه‌ی تأمین رضایت نیروی انسانی داشته‌ایم.

مشتریان هم بیش از گذشته از ما راضی بودند. تنها مشکل جدی فعلی، نقدینگی سازمان است که باید آن هم به نحو مقتضی مدیریت شود. در غیر این صورت روند بهبود فعلی، پایدار نخواهد بود.

معمولاً در توصیف چنین سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌هایی می‌گویند که: «سخنرانی و ادعاهای مطرح شده در آن، بسیار کیفی بود و هیچ نوع عدد و رقم و شواهد عینی مشخص ارائه نشد.»

به عبارت دیگر در ادبیات عمومی مدیریت، کیفی بودن به نوعی به معنای غیرعددی بودن به کار می‌رود.

در حالی که ما در بحث شاخص‌ها، همواره همه چیز را به صورت عددی بررسی می‌کنیم و اصلاً اگر پارامتری به صورت عددی قابل سنجش نباشد، نمی‌توانیم آن را به عنوان شاخص کنترل سیستم در نظر بگیریم.

بنابراین، شاخص‌های کمی و شاخص‌های کیفی هر دو شاخص‌های عددی هستند و تفاوت آنها از جنس دیگری است.

تعریف شاخص های کمی (Quantitative Indicators)

دسترسی کامل به مجموعه درس‌های سیستم های کنترل مدیریت و شاخص‌های مدیریتی برای اعضای ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

تحلیل محتوا چیست و چه مراحلی دارد؟

هر آنچه که لازم است برای تحلیل محتوا و مراحل آن بدانید، در این پست به شما آموزش داده می شود.

اگر می خواهید بدانید که چگونه یک محتوا را تحلیل کنید و از آن برای تحقیقات خود استفاده کنید، این مقاله را بخوانید.

تحلیل محتوا چیست و به چه منظوری استفاده می‌شود؟ مراحل تحلیل محتوا کدام است؟ حتما شما هم به دنبال پاسخی برای این سوالات می‌گردید. تحلیل محتوا، به منظور رسیدن به داده‌ها و نتایج خاص از محتواهای گوناگون انجام می‌شود. افرادی که می‌خواهند راجع به موضوع خاصی تحقیق کند و به پاسخ برسند از این روش استفاده می‌کنند. پس تحلیل محتوا درواقع نوعی روش تحقیق برای دستیابی به یک نتیجه‌گیری خاص است. اما باید توجه داشته باشید که این روش نیز همانند سایر روش‌ها قوانین و مراحل خاصی دارد که قرار است در این پست به طور کامل مراحل تحلیل محتوا را به شما با ذکر نمونه آموزش دهیم.

تحلیل محتوا چیست؟

تجزیه و تحلیل محتوا، یک روش تحقیق است که برای شناسایی الگوهای موجود در ارتباطات ضبط شده استفاده می شود. برای انجام تجزیه و تحلیل محتوا، شما باید داده‌ها را به طور منظم از مجموعه متون خاصی جمع آوری کنید که این داده‌ها می‌توانند به صورت نوشتاری، شفاهی یا تصویری باشند که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره کرده‌ایم:

 • کتاب ، روزنامه و مجله
 • سخنرانی و مصاحبه
 • محتوای وب سایت و پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 • عکس و فیلم

تجزیه و تحلیل محتوا هم می‌تواند کَمی باشد (بر اساس آمار، ارقام و اندازه گیری) و هم می‌تواند کیفی باشد (با تمرکز بر روی تفسیر و درک متن). در هر دو حالت، شما کلمات، مضامین و مفاهیم را در متن، دسته بندی یا “کدگذاری” می‌کنید و در نهایت نتایج را تجزیه و تحلیل می‌کنید.

چگونه تولید محتوا کنیم؟

اگر می‌خواهید برای کسب و کار خود محتوا تولید کنید اما نمی‌دانید که چطور این کار را انجام دهید، لینک زیر را دنبال کنید تا با مراحل تولید محتوا آشنا شوید.

تحلیل محتوا چه کاربردی دارد؟

محققان از تجزیه و تحلیل محتوا برای یافتن اهداف، پیام‌ها و تأثیرات محتوا بر روی ارتباطات استفاده می‌کنند. آنها همچنین می‌توانند تولیدکنندگان محتوا و مخاطبان آنها را تجزیه و تحلیل کرده و به نتایج مطلوبی راجع به آنها دست یابند.

از تحلیل محتوا می‌توان برای تعیین کیفیت برخی کلمات، عبارات و عنواین و یا مفاهیم در مجموعه‌ای از متون تاریخی یا معاصر استفاده کرد.

نمونه تحلیل محتوای کمی

برای تحقیق در مورد اهمیت مسائل مربوط به اشتغال در کارزارهای سیاسی، شما می توانید از سخنرانی های مربوط به بیکاری، شغل و کسب و کار استفاده کنید و بر روی آن ها تجزیه و تحلیل آماری انجام دهید تا در طول زمان تفاوت های میان کاندیدها را در بیاورید.

علاوه بر این، می‌توان از تجزیه و تحلیل محتوا برای ایجاد نتیجه‌گیری‌های کیفی به واسطه تحلیل معنا و ارتباط معنایی میان کلمات و مفاهیم استفاده کرد.

نمونه تحلیل محتوای کیفی

برای دستیابی به درک کیفی از موضوعات مربوط به عدم اشتغال در کارزارهای سیاسی، می توانید از کلمه “بیکاری” در صحبت ها استفاده کنید، کلمات یا اصطلاحات دیگری که می توانند بعد از آن ظاهر شوند را شناسایی کنید (برای مثال نابرابری، تنبلی یا اقتصاد)، و معانی این روابط را تحلیل کنید تا بتوانید اهداف و مقصود کمپین های مختلف را بهتر درک کنید.

از آنجایی که تجزیه و تحلیل محتوا می‌تواند برای طیف گسترده‌ای از متون کاربرد داشته باشد، در زمینه‌های مختلفی از جمله بازاریابی، مطالعات رسانه‌ای، انسان شناسی، روانشناسی و بسیاری از رشته‌های علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهداف احتمالی مخلتفی می‌تواند داشته باشد:

 • پیدا کردن ارتباط و الگوهایی که چگونگی مراوده و مکاتبه کردن مفاهیم را نشان می‌دهد
 • درک اهداف فردی، گروه‌ها و یا موسسه‌ها
 • شناسایی تبلیغات و تعصب در ارتباطات
 • آشکار سازی تفاوت‌ها در ارتباطات در متون مختلف
 • تجزیه و تحلیل پیامدهای مربوط به ارتباط با اطلاعات، مانند پاسخ مخاطبان

مزایای تحلیل محتوا

تحلیل محتوا مزایای زیادی را می‌تواند برای شما به همراه داشته باشد که در زیر به برخی از آنها اشاره کرده‌ایم:

شما می‌توانید ارتباطات و تعاملات اجتماعی را بدون دخالت مستقیم افرادی که در آن شرکت داشته‌اند، تجزیه و تحلیل کنید تا این گونه حضور شما به عنوان یک محقق، بر نتایج اثر نگذارد.

هنگامی که مرحله قبل به درستی انجام شد، تجزیه و تحلیل تحلیل کمّی چیست محتوا از یک فرآیند سیستماتیک پیروی می‌کند که توسط محققان دیگر به راحتی قابل تکرار است و می‌تواند نتایج قابل اطمینانی را به همراه آورد.

شما می‌توانید تجزیه و تحلیل محتوا را در هر زمان و در هر مکان و با هزینه کم انجام دهید. تنها چیزی که به آن نیاز دارید، دسترسی به منابع مناسب است.

معایب تحلیل محتوا

آنالیز و تحلیل محتوا، معایبی دارد که برخی از آنها به شرح زیر است:

تمرکز زیاد بر روی کلمات یا اصطلاحات به تنهایی ممکن است گاهی اوقات تاثیر عکس بگذارد و باعث بی‌توجهی به متن، تفاوت‌ها و معانی مبهم شود.

 • تاثیر گذاشتن تفکرات ذهنی بر تحلیل کمّی چیست روی متن

به هنگام تجزیه و تحلیل محتوا، ممکن است که شخص به طور ناخودآگاه تفکرات ذهنی و شخصی خود را دخیل کند که که در این صورت می‌تواند بر روی اعتبار نتایج و نتیجه‌گیری اثر بگذارد.

کدگذاری دستی متن‌های طولانی، بسیار وقت گیر است و اتوماسیون آن به شکل موثر نیز می‌تواند دشوار باشد.

آیا به دنبال نویسندگان حرفه ای برای تولید محتوا هستید؟

فارس محتوا دارای بیست سال سابقه در زمینه خدمات تولید محتوا است و می تواند محتواهایی جذاب و منحصر به فرد را برای کسب و کارتان تولید کند. برای دریافت اطلاعات بیش تر وارد لینک زیر شوید.

چگونه محتوا را تحلیل کنیم؟

اگر می‌خواهید از تحلیل محتوا در تحقیقات خود استفاده کنید، شما باید با یک سوال واضح و مستقیم شروع کنید.

چگونه محتوا را تحلیل کنیم؟

[/vc_column_text]

نمونه سوال تحقیقاتی برای تجزیه و تحلیل محتوا

آیا رسانه های آمریکا برای نشان دادن میزان قابل اعتماد بودن سیاستمداران مرد یا زن تفاوتی قائل اند؟

مراحل تحلیل محتوا

بعد از تعیین یک سوال واضح و مشخص، مراحل زیر را دنبال کنید.

مراحل تحلیل محتوا

1. محتوایی که می‌خواهید تحلیل کنید را انتخاب کنید

بر اساس سؤال تحقیق خود، متونی را که تحلیل خواهید کرد انتخاب کنید. سپس باید راجع به موارد زیر تصمیم‌گیری کنید:

 • رسانه (به عنوان مثال روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها یا وب سایت‌ها) و ژانر (به عنوان مثال افکار، سخنان مبارزات سیاسی یا متون بازاریابی)
 • معیارهایی برای مطالعه (به عنوان مثال مقالات روزنامه‌ای که به یک رویداد خاص اشاره می‌کند، سخنان یک سیاستمدار خاص یا وب سایت‌هایی که محصول خاصی را می‌فروشند)
 • پارامترها از نظر دامنه تاریخ ، مکان و غیره

محتوایی که می‌خواهید تحلیل کنید را انتخاب کنید

اگر فقط تعداد کمی متن که بتواند معیارهای شما را برآورده کند وجود دارد، می‌توانید همه آنها را تحلیل کنید. اگر حجم زیادی از متن وجود دارد، می‌توانید یک نمونه را انتخاب کنید.

برای تحقیق درمورد نمایندگی رسانه از سیاستمداران زن و مرد، تصمیم می گیرید مقالات خبری و بخش نظرات را در روزنامه های چاپی بین سالهای 2017 تا ۲۰۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. از آنجایی که این حجم از مطالب بسیار گسترده خواهد بود، شما سه روزنامه ملی بزرگ را انتخاب می کنید و فقط نسخه های دوشنبه و جمعه را به عنوان نمونه در نظر می گیرید.

2. واحدها و دسته‌بندی‌های تجزیه و تحلیل را تعریف کنید

در مرحله بعد ، شما باید سطح محتوایی که برای ارزیابی انتخاب کرده‌اید را تعیین کنید. این به معنای تعریف موارد زیر است:

 • واحد (های) معنایی که باید رمزگذاری شوند. به عنوان مثال، آیا می‌خواهید تکرار کلمات و عبارات، خصوصیات افرادی که این متون را تولید کرده و یا در متن هستند و یا حضور و قرار گیری تصاویر را ضبط کنید؟
 • مجموعه دسته‌بندی‌هایی که برای کد گذاری از آنها استفاده خواهید کرد. دسته‌بندی‌ها می‌توانند خصوصیات عینی باشند (به عنوان مثال زن ، 40 تا 50 ساله ، وکیل ، مادر) یا مفهومی‌تر (مثلاً قابل اعتماد، فاسد، محافظه کار، خانواده محور).

واحد های معنایی همان سیاستمداران و کلمات و عبارت هایی هستند که آنها را توصیف می کنید. بر اساس سوال تحقیق، شما باید بتوانید آنها را بر اساس جنسیت و میزان قابل اعتماد بودن دسته بندی کنید. برای اینکه اطلاعات دقیق تری به دست آورید، شما برای سایر دسته بندی ها نیز مانند سن، حزب سیاسی و وضعیت تأهل هر سیاستمدار کدگذاری می کنید.

3. مجموعه‌ای از قوانین را برای کدگذاری تعیین کنید

کدگذاری، شامل سازماندهی واحدهای معنا در دسته‌های از پیش تعریف شده است. به خصوص در مورد دسته‌بندی‌های مفهومی‌تر، خیلی مهم است که قوانین را به طور واضح تعریف کنید تا اطمینان حاصل کنید که تمامی متون به طور مداوم کدگذاری می‌شوند.

به ویژه در صورت دخیل بودن چندین پژوهشگر، قوانین کدگذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما حتی اگر تمام متن را نیز خودتان رمزگذاری می‌کنید، ثبت قوانین روش شما را شفاف‌تر و قابل اعتماد تر می‌کند.

برای مثال، هنگام در نظرگرفتن دسته بندی “سیاستمداران زن”، شما باید تصمیم بگیرید که این دسته بندی با کدام عنوان باید کد گذاری شود (سناتور، فرماندار، مشاور یا شهردار).

برای کلمه “قابل اعتماد بودن”، شما تصمیم می گیرید که چه کلمات یا عبارات خاصی با آن مرتبط اند (برای مثال، صداقت یا راستگویی) و در این دسته بندی کدگذاری می شوند.

4. متن را بر اساس قوانین تعیین شده، کدگذاری کنید

در این مرحله از تحلیل محتوا، شما باید هر یک از متن‌ها را مرور کنید و اطلاعات مرتبط با آن را در دسته‌بندی مناسب ثبت کنید. این کار می‌توانید به صورتی دستی و یا با استفاده از یک برنامه کامپیوتری مانند QSR NVivo، Atlas.ti و Dictio انجام دهید تحلیل کمّی چیست که به روند شمردن کلمات و عبارات ها و دسته‌بندی آنها سرعت می‌بخشند.

با رعایت قوانین کدگذاری خود، هر مقاله ی روزنامه را در نمونه خود بررسی کنید. سپس مشخصات هر سیاستمداری را که ذکر کرده اید، به همراه تمام کلمات و عبارات مربوط به قابل اطمینان بودن که برای توصیف آنها استفاده تحلیل کمّی چیست کردید را ضبط کنید.

5. نتایج را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه‌گیری کنید

پس از اتمام کدگذاری، داده‌های جمع آوری شده برای یافتن الگوها و نتیجه‌گیری در پاسخ به سوال تحقیق شما مورد بررسی قرار می‌گیرند. شما ممکن است از تجزیه و تحلیل آماری برای پیدا کردن ارتبط یا ترندهای موجود استفاده کنید، تفسیرهای خود را از نتایج حاصل شده مطرح کنید و راجع به سازندگان، متن و مخاطبان آن نتیجه‌گیری کنید.

نتایج را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه‌گیری کنید

تحلیل نتایج نشان می دهد که کلمات و عبارات مربوط به “قابل اعتماد بودن” در شرایط یکسان برای یک سیاستمدار مرد بیشتر از یک سیاستمدار زن استفاده می شود. بر اساس این نتایج، شما نتیجه می گیرید که روزنامه های ملی سیاستمداران مرد را قابل اعتمادتر از سیاستمداران زن معرفی می کنند و حدس می زنند که این قضیه ممکن است در برداشت خوانندگان از سیاستمداران زن تأثیر بگذارد.

تحلیل کمّی چیست

بسیاری از حوزه‌ها نیاز به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها دارند. با انجام تحقیقات می‌توانید نتایج فعلی را تحلیل کرده و پیش‌بینی کنید. چنین امکانی برای صاحبان مشاغل، متخصصان بازاریابی، دانشمندان و غیره بسیار ارزشمند است. چندین روش پژوهش وجود دارد که ممکن است برای انجام تحقیقات از آن‌ها استفاده کنید. در این مقاله می‌خواهیم دو نوع تحقیق مختلف را بررسی کنیم: تحقیق کمی و تحقیق کیفی. قصد داریم خصوصیات و ویژگی‌های اولیه هر نوع تحقیق را شرح دهیم، نحوه استفاده از آن‌ها درزمینهٔ‌های مختلف را نشان دهیم و جوانب مثبت و منفی آن‌ها را مشخص کنیم. تفاوت اصلی بین تحقیقات کمی و کیفی نوع داده‌هایی است که آن‌ها جمع‌آوری می‌کنند. تحقیقات کمی به ما کمک می‌کند تا تمرکزمان بیشتر روی اعداد و ارقام باشد، درحالی‌که در تحقیقات کیفی اطلاعات بیشتری راجع به موارد تحلیلی در یک مطالعه خاص به دست می‌آید. در اینجا به بررسی اهم تفاوتهای پژوهش کمی و پژوهش کیفی پرداخته‌ایم. با سایت چاپ مقاله نارون ژورنال همراه باشید.

مهمترین تفاوتهای پژوهش کمی و پژوهش کیفی کدامند؟

تحقیق کیفی چیست؟

داده‌های تحقیق کیفی زمانی مهم هستند که شما نیازی به انجام عملیات آماری و ارائه لیست بلند بالایی از ارقام و اعداد نداشته باشید. چنین تحقیقی زمانی لازم است که محقق مجبور شود عمیق‌تر به موضوع بپردازد. به‌عنوان‌مثال، وقتی می‌خواهید در مورد ترجیحات و نظرات مشتریان اطلاعاتی کسب کنید، چنین پژوهشی لازم است. داده‌های کیفی زمانی کمکم کننده هستند که نیاز است پاسخ‌ها و جنبه‌های مختلفی را بررسی کنید. این بدان معناست که شما تحلیل را بر اساس داده‌های مختلفی که ویژگی کیفی دارند بررسی خواهید کرد؛ برای بررسی داده‌هایی که ویژگی‌های کمی دارند تحقیق کمی لازم است.

تحقیق کمی چیست؟

تحقیقات کمی نتایج آماری در اختیار شما قرار می‌دهد و حجم زیادی از اعداد در اختیار شما قرار می‌دهد. احتمالاً محققان این روش را بیشتر اوقات بکار می‌گیرند. بسیاری از متخصصان و دانشمندان باید آمارهایی درباره روندهای مختلف، رویدادها، موارد اولیه، رفتارهای انسانی و موارد دیگر جمع‌آوری کنند. تجزیه‌وتحلیل چنین داده‌هایی به مهارت‌هایی چون دقت و شفافیت نیاز دارد.

چگونه می‌توان از تحقیقات کیفی استفاده کرد؟

این نوع تحقیقات پویا هستند نه ایستا. ممکن است در حین انجام فرآیند تحقیق تغییراتی رخ دهد. محقق باید زمینه یا بک‌گراند اطلاعات دریافتی را تحلیل و ارزیابی کند. به‌عنوان‌مثال، اگر شما نیاز به نظرسنجی در مورد برخی رویدادها، برنامه‌ها یا محصولات دارید، به پاسخ‌های کلی مصرف‌کنندگان نیاز دارید؛ بنابراین، لازم است سؤالات باز پاسخ از مصرف‌کنندگان بپرسید. این سؤالات به درک احساسات و عواطف آن‌ها درباره یک مورد خاص کمک می‌کند. علاوه بر این، ممکن است مشتریان پیشنهادی در مورد بهبود یا اصلاح محصول یا خدمات ارائه دهند. در این حالت، محقق برنامه تحلیل خاصی ندارد. در طول تحقیق، او باید هرچه بیشتر اطلاعات جمع‌آوری خوبی جمع‌آوری نماید تا کارایی تحقیق خود را بالاتر برده و نتایج دقیقی ارائه کند.

روش‌های تحقیق کیفی

چند روش تحقیق وجود دارد که به محققان کمک می‌کند تا داده‌های کیفی را جمع‌آوری کنند. ما در اینجا به برخی از روش‌های کیفی پژوهش اشاره می‌کنیم.

 • گروه‌‌های هدف ( Focus groups ). صاحبان مشاغل مدرن و آژانس‌های بازاریابی به‌طور گسترده‌ای از این روش تحقیق استفاده می‌کنند. قبل از شروع فروش، مفید است که از مشتریان احتمالی میزان علاقه آن‌ها به محصول مورد نظر پرسیده شود. در این حالت، محقق باید به نظرات مشتریان گوش دهد، از آن‌ها سؤال دیگری بپرسد و پاسخ‌های خود را برای تحلیل عمیق‌تر ثبت کند.
 • مصاحبه. محقق ممکن است با استفاده از طرح سؤالات مستقیم به جمع‌آوری داده‌های کیفی بپردازد. او لیست سؤالات را از قبل برنامه‌ریزی می‌کند تا شاید تمام جوانب موردعلاقه خود را بتواند در سؤالات پوشش دهد.
 • نظرسنجی با سؤالات باز. همان‌طور که در بالا ذکر شد، برای جمع‌آوری داده‌های کیفی نیاز به سؤالات باز پاسخ وجود دارد. اگر نیاز به جمع‌آوری اطلاعات جامع دارید، باید فهرستی از موضوعات مهم را در اختیار مشتریان قرار دهید. آن‌ها پاسخ‌های خود را می‌نویسند و توصیه‌هایی می‌دهند و تجربه مثبت یا منفی خود را توصیف می‌کنند.
 • تجزیه‌وتحلیل خبره ( Expert analysis ). محقق می‌تواند نه‌تنها از مصرف‌کنندگان عادی بلکه از متخصصان مربوطه درزمینهٔ خاص نیز سؤال کند. این نوع تحلیل به جمع‌آوری اطلاعات و نظرات مهم افرادی که دانش گسترده‌ای در حوزه خاص دارند می‌انجامد. این روش تحقیق کیفی در موارد مختلف باارزش است و نتایج کاربردی باارزشی را ارائه می‌دهد.

چگونه می‌توان از تحقیقات کمی استفاده کرد؟

این نوع تحلیل با اعداد و ارقام سروکار دارد. داده‌های آماری عددی به‌طور گسترده‌ای توسط دانشمندان، متخصصان بازاریابی، تولیدکنندگان محصول و غیره استفاده می‌شود. تحقیق کمی به ما امکان می‌دهد متغیرهای خاص را انتخاب کنیم و آن‌ها را به‌طور دقیق تجزیه‌وتحلیل نماییم. محققان از تحقیقات کمی در انجام آزمایش‌ها و آزمون نظریه‌ها استفاده می‌کنند. داده‌های دریافت شده به جمع‌بندی و کنترل نتایج می‌انجامد. این بدان معنی است که متخصصان ممکن است از آن در فرایند تصمیم‌گیری استفاده کنند. درصورتی‌که شما بخواهید محصول خاصی را تولید کنید یا بهبود دهید، بدون جمع‌آوری اطلاعات خاص آماری انجام آن غیرممکن است. این مسئله اهمیت تحلیل کمّی چیست پژوهش کمی را نشان می‌دهد.

چگونه می‌توان داده‌های کمی را به دست آورد؟ آسان‌ترین راه برای جمع‌آوری چنین نوع اطلاعات طراحی پرسشنامه برای مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان است. در این حالت، محقق مجبور است از سؤالات بسته پاسخ استفاده كند و گزینه‌های مختلف را به‌عنوان پاسخ احتمالی در اختیار پاسخ‌دهندگان قرار دهد. این روش در صورتی مفید است که بخواهید نظرات را پیرامون مثلاً یک محصول به‌صورت دقیق و به شکل عدد و ارقام به دست آورید. سؤال باز پاسخ پیش رو را “آیا شما از محصول راضی هستید و دوست دارید چه چیزی تغییر کند؟” به سؤال بسته پاسخ “بهترین ویژگی محصولی که امتحان کرده‌اید چیست؟” الف)طعم ب)عطر ج)قیمت تغییر دهید. از این طریق، به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهید تا تجربه خود را به اشتراک بگذارند، اما نیازی به تجزیه‌وتحلیل پاسخ کلی با متغیرهای تعریف نشده نیست.

چگونه می‌توان از تحقیقات کیفی و کمی استفاده کرد؟

با توجه به اطلاعات قبلی، ما اطمینان داریم که تحلیل‌های کیفی و کمی روش‌های متضادی با یکدیگر نیستند. هرچند آن‌ها اطلاعات متفاوتی را ارائه می‌دهند، اما هر دو نوع تحقیق برای بهبود فرایند، محصول یا خدمات بسیار مفید هستند. بهترین راه برای استفاده از آن‌ها ترکیب داده‌های کیفی و کمی است. تحلیل عمیق رفتار، ارتباطات، احساسات، انگیزه‌ها و نگرش‌ها به جمع‌آوری اطلاعات کافی برای رشد یک تجارت خاص یا اصلاح فرآیندهای موجود کمک می‌کند.

حقیقت این است که هر نوع تحقیق مزایا و معایبی دارد؛ بنابراین، محقق مجبور است تحقیقات خاص را با دقت انتخاب کند و صرفاً آن را برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های خاص در زمانی خاص به کار گیرد.

 • داده‌های کیفی مفید هستند، اما گاهی اوقات اطلاعات زیادی را به شما می‌دهد که تفسیر آن دشوار است؛ بنابراین، شما باید از آن به‌عنوان یک روش کمکی استفاده کرده و داده‌های عددی و حقایق دقیق و همچنین نظرات کلی مصرف‌کنندگان و ترجیحات آن‌ها را جمع‌آوری کنید.
 • برای پاسخ به سؤالات کیفی به زمان زیادی نیاز است. اگر محقق پرسشنامه‌ای با سؤالات باز پاسخ به مخاطب ارائه کند، باید مطمئن باشد که او زمان کافی برای پاسخ دادن دارد؛ بنابراین، دسترسی به مشتریانی که در بررسی شرکت کنند بسیار مهم است. آن‌ها باید توجیه شوند که این مطالعه جدی است و نیازمند آن است که در زمان معقولی تمام شود.
 • تحقیقات کمی داده‌های عددی را ارائه می‌دهند که در دید اول تصویری مبهم و سخت ارائه می‌دهند؛ اما بدون این داده‌ها، تهیه یک تحلیل مناسب دشوار است. ما به تحقیقات کمی در هر حوزه کاری نیاز داریم. مهم نیست که چه کالایی یا خدماتی دارید، به دست آوردن ویژگی‌های عددی از آن‌ها یک ضرورت است.

موسسه نارون ژورنال ارائه دهنده خدمات چاپ مقاله و ترجمه مقاله

در اینجا به بررسی پرسش مهمترین تفاوتهای پژوهش کمی و پژوهشی کیفی کدامند؟ پرداخته شد. موسسه نارون ژورنال ارائه دهنده خدمات مختلف برای پژوهشگران می‌باشد. این موسسه که خود صاحب‌امتیاز مجلات علمی داخلی مختلفی است، با تحلیل کمّی چیست داشتن سال‌ها تجربه در حیطه انتشار مقالات و چاپ مقالات، سعی دارد تا به پژوهشگران، دانشجویان و اساتید خدمات پژوهشی ارائه نماید. این خدمات در حیطه چاپ مقاله، پذیرش مقاله و ترجمه تخصصی مقاله به همره ادیت تخصصی مقاله، فورمت‌بندی مقاله بر اساس دستورالعمل‌های آن و سابمیت و ارسال مقاله می‌باشند. در

متقاضیان دریافت خدمات پژوهشی می‌توانند با مراجعه به صفحه ثبت سفارش ما، درخواست خود را ارسال نمایند. همکاران ما بعد از بررسی دقیق درخواست شما، در کوتاه‌ترین زمان ممکنه پاسخ درخواست شما را ارائه خواهند نمود. همچنین، می‌توانید از طریق صفحه تماس با ما، به‌صورت تلفنی با همکاران ما در بخش‌های مختلف در ارتباط باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.