ایندکس های ترکیبی


ایندکس های ترکیبی

هدف. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی اثر تمرینات ترکیبی هوازی مقاومتی بر Hs-CRP و ترکیب بدنی مردان میانسال کم ایندکس های ترکیبی تحرک صورت گرفت.

زمینه. بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در مردان و زنان در سراسر جهان بهشمارمی روند. به علاوه، نشان داده شده است که پروتئین واکنشگر- C با حساسیت بالا ( Hs-CRP ) به عنوان شاخص پیش بینی کننده بیماری های قلبی عروقی ارتباط معکوسی با آمادگی جسمانی در افراد کم تحرک دارد. با این حال، پیشنهاد شده است که تغییرات سبک زندگی و انجام فعالیت های ورزشی منظم می تواند اثرات محافظتی و درمانی در برابر بیماری های قلبی عروقی داشته باشد.

روش کار. نمونه پژوهش شامل سی مرد میانسال کم تحرک (با دامنه سنی 50-30 سال) بود که به طور داوطلبانه در مطالعه حاضر شرکت کردند و در دو گروه آزمون (15نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان گروه آزمون سه جلسه در هفته را به مدت هشت هفته به انجام تمرینات ترکیبی پرداختند. در ابتدای تمرینات و همنچنین، هشت هفته پس از تمرینات، نمونه های خون وریدی جهت اندازه گیری غلظت Hs-CRP جمع آوری شد. همچنین، شاخص های آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی (وزن، شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به لگن و درصد چربی بدن) در این دو مرحله مورد اندازه گیری قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی زوجی و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها. بعد از هشت هفته تمرینات ترکیبی، کاهش معنی داری در غلظت Hs-CRP سرمی در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (0/05> P ). به علاوه، تمرینات ترکیبی باعث کاهش معنی دار شاخص های وزن، درصد چربی بدن، شاخص توده بدن، و نسبت دور کمر به لگن در گروه آزمون شد (0/05> P )، در حالی که این پارامترها در گروه کنترل بدون تغییر معنی دار باقی ماندند.

نتیجه گیری. با توجه به نتایج مطالعه حاضر هشت هفته تمرینات ترکیبی باعث بهبود ترکیب بدنی و Hs-CRP می شود و لذا می توان نتیجه گرفت که این روش از تمرینات ورزشی می تواند شیوه درمانی موثری جهت کاهش شاخص های خطرزای بیماری های قلبی عروقی در مردان میانسال کم تحرک باشد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

ترکیب توابع index و small برای جست و جویی پیشرفته تر از تابع vlookup

ترکیب توابع index و small

امروز قصد داریم در ادامه‌ی سری مقالات آموزش اکسل در سایت کران زاده به آموزش، ترکیب توابع index و small در اکسل بپردازیم . در واقع می‌خواهیم بدون استفاده از قابلیت معمولی vlookup ، vlookup ی را استفاده کنیم که از آن خیلی بهتر و فراتر از اصل تابع vlookup ، است . با ذکر یک مثال به ادامه‌ی آموزش می‌ پردازیم ( به تصویر زیر دقت کنید ) :

ترکیب توابع index و small

کاربرد تابع small در اکسل

این تابع از بین یک سری از اعداد که می خواهیم k امین عدد کوچک آنرا پیدا کند و نمایش دهد استفاده می شود.

ساختمان تابع small

small ( array , k )=

Array : یک آرایه از مقادیر عددی است که شما می خواهید کوچکترین مقدار k امین را پیدا کند .

K : آنرا به عنوان یک شاخص درنظر می گیریم. ( ترتیب پیدا کردن کوچکترین مقدار ، اولین کوچکترین تا … )

در واقع این تابع یک مقدار را که کوچکترین مقدار است را به ترتیب k به ما نمایش می دهد .

تابع index در اکسل

برای این تابع دو قالب وجود دارد :

قالب اول : قالب آرایه یا Array Format

قالب آرایه یا Array Format در این نوع قالب هرگاه بخواهیم مقدار یک سلول را در یک محدوده مشخص و تعیین شده ، پیدا کنیم :

index ( array, row_num colmn_num)=

آرگمان اول : تعیین محدوده مورد نظر

آرگمان دوم : تعیین شماره ردیف مورد نظر

آرگمان سوم ( اختیاری ) : تعیین شماره ستون مورد نظر

قالب دوم : قالب مرجع یا reference format

قالب مرجع یا reference format در این نوع قالب برخلاف قالب فوق هرگاه که بخواهیم مقدار یک سلول را با انتخاب چند محدوده مشخص شده ، پیدا کنیم :

index ( reference, row_num, column_num, area_num )=

آرگمان اول : تعیین محدوده مورد نظر

آرگمان دوم : تعیین شماره ردیف مورد نظر

آرگمان سوم ( اختیاری ) : تعیین شماره ستون مورد نظر

آرگمان چهارم ( اختیاری ) : در این قسمت باید از بین چندین محدوده ی تعیین شده یکی را انتخاب کنید ( محدوده ها به ترتیب انتخاب شماره گذاری می شوند ) ؛ توجه داشته باشید که اگر این محدوده را خالی بگذارید ، تابع از اولین محدوده استفاده می کند .

ترکیب توابع index و small در اکسل

در ابتدا شرطی را تعریف می کنیم. بدین شکل که در بازه ی B2 تا B9 اگر چیزی برابر با شرطمان بود ( در این مثال AAA ) آنگاه با استفاده از تابع row شماره ردیف آن را به ما نمایش ، می دهد ( به تصویر زیر دقت کنید ) :

ترکیب توابع index و small برای جست و جویی پیشرفته تر از تابع vlookup

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید اگر شرط تعریف شده وجود داشته باشد شماره ردیف آن ( در جدول سمت چپ قرار دارد ) نمایش ، در غیر اینصورت False را نمایش می دهد . برای آنکه در جدول سمت راستی خروجی به ترتیب و پشت سرهم باشد باید از row سلول b2 کم و چون عدد اول را از صفر نمایش می دهد باید به اضافه ی یک کنیم ( به تصویر زیر دقت کنید ) :

آموزش تابع vlookup

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید ترتیب جدول سمت راست با جدول سمت چپ هماهنگ شده است .حال با استفاده از تابع small در اکسل به دنبال اولین مقدار بوده تا ایندکس های ترکیبی آن را به ترتیب به ما نمایش دهد ، در نهایت برای آنکه این مقدار را برگردانیم از تابع index در اکسل استفاده می کنیم که با انجام و استفاده از این تابع باعث می شود با وارد کردن شماره ردیف مورد نظر برای ما مقدار آنرا نمایش دهد ( به تصویر زیر دقت کنید ) :

آموزش تابع vlookup

همانطور که تصویر فوق مشاهده می کنید با وارد کردن عدد 2 مقدار 350 به ما خروجی داده شده است که اینکار در نهایت ایندکس های ترکیبی با کمک از تابع index به سرانجام رسید .

ایندکس در sql server چیست؟

هنگامی که کاربر یک کوئری را اجرا می کند تا بخشی از اطلاعات درون ردیف های یک جدول را دریافت کند، انجین دیتابیس از کجا می فهمد که کدام ردیف ها را برگرداند؟ در صورتی که در این جدول، یک سری ایندکس تعریف شده باشد، این امکان وجود دارد که sql server از این ایندکس ها برای پیدا کردن ردیف های مناسب استفاده کند. چندین نوع ایندکس های ترکیبی ایندکس وجود دارد، اما در این مقاله تنها دو نوع ایندکس زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

  1. ایندکس کلاستر(clustered index)
  2. ایندکس نان کلاستر(nonclustered index)

یک ایندکس از نوع کلاستر، جدول مورد نظر را ذخیره و سازمان دهی می کند.

یک ایندکس از نوع نان کلاستر، بر روی یک یا چند ستون از جدول تعریف می شود اما تنها یک ساختار جداگانه است که به جدول واقعی اشاره می کند.

هر دوی این ایندکس ها اختیاری هستند، اما در افزایش کارایی کوئری ها نقش به سزایی دارند. برای اینکه بفهمیم ایندکس ها چگونه کار می کنند، دو مثال می زنیم:

فرض کنید که یک دفترچه ی تلفن داریم. این دفترچه را می توان یک ایندکس از نوع کلاستر در نظر گرفت.

هر یک از سطرهای این ایندکس های ترکیبی دفترچه تلفن، را می توان به یک ردیف در یک جدول دیتابیس تشبیه کرد. هر جدول تنها می تواند یک کلاستر ایندکس، داشته باشد.

دلیل این موضوع این است که یک ایندکس کلاستر، درواقع همان جدول اصلی است که بر اساس یک کلید خوشه بندی(کلاستر) سازمان دهی شده است.

در نگاه اول، ممکن است فکر کنید که اگر بخواهیم یک ردیف جدید را در داخل یک جدول تزریق کنیم، باید تمامی ردیف های قرار گرفته پس از این ردیف ، در داخل دیسک جابه جا شوند. اما خوشبختانه این طور نیست.

بلکه این ردیف باید در یک برگه ی اطلاعاتی صحیح(correct data ایندکس های ترکیبی page) قرار گیرد. یک لیست اشاره گر وجود دارد که ترتیب بین صفحات را در داخل خود نگهداری می کند. بنابراین نیازی نیست که ردیف های درون دیگر صفحه ها، جابه جا شوند.

کلید اصلی(primary key) این دفرچه تلفن، شماره تلفن های آن است. معمولا از کلید اصلی، به منظور کلید خوشه بندی(clustering key) استفاده می شود اما در مثال ما صحت ندارد.

در یک دفترچه ی تلفن، کلید کلاستر(کلید خوشه بندی) یا cluster key درواقع ترکیبی از نام و نام خانوادگی است.

اگر شما نام و نام خانوادگی شخصی را بدانید، آنگاه در یک دفترچه ی تلفن چگونه شماره تلفن او را پیدا می کنید؟ راه حل بسیار ساده است؛ ابتدا به سراغ فهرست الفبایی این دفترچه می روید و حرف اول نام آن شخص را در دفترچه تلفن باز می کنید. و سپس به دنبال نام دوست خود می گردید. حالا باید به دنبال نام دوست خود بگردید، سپس شماره تلفن دوست شما در کنار نام او قرار دارد. این فرآیند کمی طولانی است بنابراین آن را کامل توضیح نمی دهیم.

تعریف: به جستجوی یک شماره در دفترچه ی تلفن، با استفاده از نام و نام خانوادگی، ایندکس کلاستر(clustered index) گفته می شود.

تعریف: به ایندکس(فهرست) که در اول یک کتاب قرار دارد، نمونه ای ایندکس نان کلاستر(nonclustered index) گفته می شود.

یک ایندکس نان کلاستر(nonclustered index) حاوی فهرست ستون ها به همراه یک اشاره گر است که به سطر حقیقی مورد نظر اشاره می کند. بعنوان مثال در یک دفترچه ی تلفن، فهرست اول این دفترچه، یک ایندکس ایندکس های ترکیبی نان کلاستر است که به شماره ی صفحات اشاره می کند.

بعنوان مثالی دیگر، سرچ کردن در گوگل یا دیگر موتورهای جستجو، یک ایندکس نان کلاستر محسوب می شود. زیرا نتایج نشان داده شده حاوی لینک هایی هستند که به صفحات وب اصلی اشاره می کنند.

نکته ای که بهتر است در ایندکس های ترکیبی مورد ایندکس های نان-کلاستر به خاطر داشته باشید، این است که ممکن است بخواهید بخش هایی از اطلاعات ضروری را از ردیف های جدول مورد نظر بازیابی کنید. مثلا هنگامی که از فهرست(ایندکس) یک کتاب استفاده می کنید، مجبور هستید تا به آن آدرس از کتاب مراجعه کنید.مثلا هنگامی که ایندکس های ترکیبی دارید در گوگل سرچ می کنید، باید بر روی لینک ها کلیک کنید تا صفحه ی اصلی را مشاهده کنید.

اگر تمام اطلاعاتی که شما نیاز دارید، در داخل ایندکس(فهرست) گنجانده شده باشند، آنگاه شما نیازی ندارید تا داده های اصلی را مشاهده کنید.

با اینکه شما تنها می توانید یک ایندکس کلاستر در هر جدول داشته باشید، اما شما می توانید بیش از 999 ایندکس نان-کلاستر، در یک جدول داشته باشید. نکته ی مهمی که باید ایندکس های ترکیبی به خاطر داشته باشید، این است که، با اینکه ایندکس ها می توانند کارایی کوئری ها را بهبود ببخشند، اما این ایندکس ها از فضای دیسک استفاده می کنند و برای نگهداری آنها باید منابع مورد نیازشان را تامین کنیم.

در صورتی که یک جدول دارای چهار ایندکس نان کلاستر باشد، آنگاه هرگاه یک عمل write کردن در جدول انجام دهیم، نیاز داریم تا برای به روز نگهداشتن ایندکس ها، چهار عمل write دیگر نیز انجام دهیم.ایندکس های ترکیبی

تعداد ایندکس های مجاز در یک جدول، با انتشار نسخه ی sql server 2008 افزایش پیدا کرد تا بتوانیم از دو ویژگی جدید زیر بهره بریم:

تغییرپذیری فرین‌های اقلیمی براساس شاخص‌های ترکیبی و امواج گرمایی در گستره حوضه های آبریز کشور

1 کارشناس آب و هواشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دکتری آب و هواشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی اثرات بسیار زیادی بر جوامع و بوم سامانه‌ها دارد. شناسایی حوادث فرین آب و هوایی در مقیاس مکانی و زمانی، به منظور برنامه ریزی جهت کاهش آثار سوء و افزایش استراتژی های انطباق بسیار حائز اهمیت است. به همین جهت مجموعه‌ای از شاخص‌های ترکیبی و موج گرما ارائه شده توسط گروه بین المللی (ECA&D) ، به منظور ترسیم بهتر روند فرین‌های آب و هوایی در گستره ایران و با تمرکز بر حوضه های آبریز درجه یک استفاده گردید. بر این اساس داده های روزانه 47 ایستگاه سینوپتیک کشور در دوره آماری 1981 ایندکس های ترکیبی تا 2015 استخراج و مورد آنالیز قرار گرفت. در این پژوهش شاخص‌های سرد-خشک، سرد-مرطوب، گرم-خشک، گرم-مرطوب، دو کلاس شاخص اقلیم گردشگری و شاخص جهانی حرارتی به عنوان مجموع شاخص های ترکیبی و شاخص های فراوانی، مدت زمان، فرکانس، دامنه و بزرگی موج گرما به عنوان مجموع شاخص های موج گرما محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده رخداد تغییر اساسی در رفتار مقادیر فرین ترکیبی دما و بارش در سه دهه گذشته است. کاهش در فراوانی حالت‌های سرد و افزایش در فراوانی حالت‌های گرم در بیش از 80 درصد ایستگاه ها دیده می‌شود. به طوری که کاهش معنادار در شاخص روزهای سرد و خشک و افزایش معنادار در شاخص روزهای گرم و خشک موید این مطلب می باشد. همچنین، شاخص جهانی حرارتی نیز نشان دهنده افزایش معنی دار فراوانی روزهای با تنش گرمای شدید ( ) و کاهش معنادار فراوانی روزهای بدون تنش گرمایی ( ) است که در مقایسه با سایر شاخص‌های ترکیبی دما و بارش از پیوستگی فضایی مناسبی در سطح ایران برخوردار است. روند شاخص اقلیم گردشگری (TCI)، شامل دو زیر مجموعه، تعداد روزهای با TCI≥60 و تعداد روزهای با TCI≥80 نیز تغییرات مشابهی دارد و پیوستگی ضعیف‌تری را در سطح کشور نشان می‌دهد. افزایش حالت های گرم در شاخص های موج گرما نیز تقریبا در تمامی حوضه های آبریز درجه یک کشور مشهود می باشد. این موضوع در تعداد و فرکانس موج گرما نمود معنادار تری در سطح کشور نشان می دهد. بیشینه وردایی معنادار فرین‌های ترکیبی در بخش‌های شمال‌غربی کشور دیده می‌شود که می‌تواند در برنامه ریزی برای کاهش آثار سوء و افزایش سازگاری در کشور مورد توجه قرار گیرد.

ایندکس های ترکیبی

هدف. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی اثر تمرینات ترکیبی هوازی مقاومتی بر Hs-CRP و ترکیب بدنی مردان میانسال کم تحرک صورت گرفت.

زمینه. بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در مردان و زنان در سراسر جهان بهشمارمی روند. به علاوه، نشان داده شده است که پروتئین واکنشگر- C با حساسیت بالا ( Hs-CRP ) به عنوان شاخص پیش بینی کننده بیماری های قلبی عروقی ارتباط معکوسی با آمادگی جسمانی در افراد کم تحرک دارد. با این حال، پیشنهاد شده است که تغییرات سبک زندگی و انجام فعالیت های ورزشی منظم می تواند اثرات محافظتی و درمانی در برابر بیماری های قلبی عروقی داشته باشد.

روش کار. نمونه پژوهش شامل سی مرد میانسال کم تحرک (با دامنه سنی 50-30 سال) بود که به طور داوطلبانه در مطالعه حاضر شرکت کردند و در دو گروه آزمون (15نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان گروه آزمون سه جلسه در هفته را به مدت هشت هفته به انجام تمرینات ترکیبی پرداختند. در ابتدای تمرینات و همنچنین، هشت هفته پس از تمرینات، نمونه های خون وریدی جهت اندازه گیری غلظت Hs-CRP جمع آوری شد. همچنین، شاخص های آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی (وزن، شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به لگن و درصد چربی بدن) در این دو مرحله مورد اندازه گیری قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی زوجی و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها. بعد از هشت هفته تمرینات ترکیبی، کاهش معنی داری در غلظت Hs-CRP سرمی در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (0/05> P ). به علاوه، تمرینات ترکیبی باعث کاهش معنی دار شاخص های وزن، درصد چربی بدن، شاخص توده بدن، و نسبت دور کمر به لگن در گروه آزمون شد (0/05> P )، در حالی که این پارامترها در گروه کنترل بدون تغییر معنی دار باقی ماندند.

نتیجه گیری. با توجه به نتایج مطالعه حاضر هشت هفته تمرینات ترکیبی باعث بهبود ترکیب بدنی و Hs-CRP می شود و لذا می توان نتیجه گرفت که این روش از تمرینات ورزشی می تواند شیوه درمانی موثری جهت کاهش شاخص های خطرزای بیماری های قلبی عروقی در مردان میانسال کم تحرک باشد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.